AHEF HUKUK KOMİSYONU TARAFINDAN HAZIRLANAN YENİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ KARŞILAŞTIRMALI YORUMU!!!

R.G Yayın tarihi: 30.12.2010 


Değişiklik tarihi : 10.09.2011

Değişiklik Tarihi : 16.04.2015

Yeni Yönetmelik

Eski Yönetmelik

Yorum

 

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI KAPSAMINDA SAĞLIK BAKANLIĞINCA ÇALIŞTIRILAN

PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELER İLE SÖZLEŞME USUL VE

ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, bunların izinleri ve sözleşme esasları ile aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanlar ile aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını kapsar.

       MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;

 1. Aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanları,

 2. Aile hekimliği uygulamaları kapsamında Bakanlıkça görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını,

 3. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin ödeme esaslarım,

  kapsar.”

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,

b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,

c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,

ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin verildiği sağlık kuruluşunu,

d) Aylık başarı oranı: Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının,  o ay içinde yaptıkları aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, o ay içinde Bakanlığın belirlediği usûl ve esaslar çerçevesinde yapmaları gereken aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerine oranını,

e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

f) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta ve  ve / veya yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,

g) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve benzeri diğer nedenlerle (değ:10.09.2011 tarihli R.G)  görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini,

ğ) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve benzeri diğer nedenlerle (değ:10.09.2011 tarihli R.G)  görev başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile sağlığı elemanı pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile sağlığı elemanını,

h) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde, köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık hizmetini,

ı) Kanun: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu,

i) Müdürlük: İl sağlık Halk Sağlığı müdürlüğünü,

j) Tavan ücret: Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile görevlendirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti,

k) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarında aranacak genel şartlar, uyumlu çalışma

MADDE 5- (1) Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler.

(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve yetmişbeş yaşından gün almamış olmaları gerekir. Altmışbeş yaşın üzerinde olanlar ile sözleşme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel teşkil etmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu alma şartı aranır.

(3) Aile hekimi ile aile sağlığı elemanı, ekip anlayışı içinde çalışır. Aile hekimi, birlikte çalıştığı aile sağlığı elemanını yönlendirme ve denetleme yetkisine sahiptir.

Sözleşmelerin içeriği, süresi ve dönemi

MADDE 6- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmeler, Ek (1-A) ve Ek (1-B)’ye göre düzenlenir. Ek (1-A) ve ek (1-B) deki Bu sözleşmeleri Bakanlık adına imzalamaya ve sözleşmeleri sona erdirmeye vali yetkilidir. Vali, sözleşme yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya il sağlık Halk Sağlığı müdürüne devredebilir.

 1. Sözleşmenin süresi ve dönemi iki mali yıldır.

   

  Yorum: Daha önce sözleşmeler en fazla iki mali yıl denerek bir yıl bile imzalanabiliyordu. Şimdi iki mali yılla sınırlandırılmış oldu. Bu şekilde ceza puanlarının iki yıl için 100 puan olması sağlanmış oldu.

 2. Sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmaz. Yeni birimdeki görev mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülür.”

         Yorum: Bu maddenin konması imzalanan sözleşmeye aykırıdır çünkü imzaladığımız sözleşmede, sözleşme imzaladığımız birimimiz yazmaktadır. Bu madde ile sözleşme imzalamadığımız birimde eski sözleşmemizle çalışmaya devam etmemiz istenmektedir. Burada ki asıl amaç ise ceza puanları 100 yaklaşmış olan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının yer değiştirerek yeni bir birime geçmesiyle ceza puanlarının sıfırlanmasının engellenmesidir.

   

   

  Kazanç getirici başka iş yapma yasağı

  MADDE 7- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler ve telif hakları hariç olmak üzere, mesleklerinin icrasından menfaat temin edemezler. Sanatsal ve sportif faaliyetler dışında esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Herhangi bir yerde hizmet akdi ile çalışamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar, ticarî mümessil, ticarî vekil, kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar.

  Yorum : Daha önce ilan edilen taslakta, ecza dolabı açma yetkisi verilmesi maddesinin ve iş yeri hekimliğinin kazanç getirici faaliyet yasağı kapsamı dışına alınması maddelerinin bu maddeye eklenmesinden vazgeçilmiştir.

   

  İzinler

  MADDE 8- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Malî yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, malî yıl sonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir; hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına mazeretleri sebebiyle yıllık izninin bitiminden sonra beş gün daha izin verilebilir.

  (2) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü hâlinde veya erkek aile hekimi ve aile sağlığı elemanına, eşinin doğum yapması sebebiyle beş gün izin verilir.

  (3) Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplam onaltı hafta süreyle ücretli izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği hâlinde, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir. Anneye, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmesi için günde toplam birbuçuk saat süt izni verilir.   Anneye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir saat süt izni verilir.  (değ:10.09.2011 tarihli R.G) Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. Seçim hakkını yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı çalışma saatlerini aile sağlığı merkezinin görünür bir yerinde duyurur.

  (4) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları hâlinde, bir sözleşme dönemi içinde bir malî yılda, tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler hâlinde, toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İdarenin sağlık raporlarının fenne ve usûle uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. Doksan günü aşan hastalık raporlarının Bakanlığın belirlediği hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Bir sözleşme dönemi boyunca rapor süresi yüzseksen günü aşan aile hekimi veya aile sağlığı elemanının sözleşmesi fesholunmuş sayılır.

  (5) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu süre içinde, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaşarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaşma, müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu mümkün olmadığı takdirde, müdürlükçe geçici aile hekimi veya geçici aile sağlığı elemanı görevlendirilir.

  (6) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının Bakanlıkça öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri veya acil hâller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri hâlinde hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır.

  (7) Askerlik nedeni ile sözleşmesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir ay, doğum nedeni ile sözleşmesini usûlüne uygun olarak sona erdirenler doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin bitimi tarihinden başlayan bir yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıştıkları ilde, 25/5/2010 tarihli ve 27591 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan aile hekimliği uygulamasında atama ve nakille ilgili usûl ve esaslar çerçevesinde aile hekimi olarak başlatılırlar.

  (8) Aile sağlığı elemanları, sözleşme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer değiştirmesi durumunda, sözleşme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilir ya da sözleşmesini sona erdirebilir. Bu sebeple sözleşmesini sona erdirmek istemesi hâlinde 15 inci madde hükmü uygulanmaz.

  (9) İzin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük yetkilidir.

  (10) Aile hekimliği uygulamaları için aile hekimliği sözleşmesi olmaksızın valilikçe görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları, izin kullanmaları yönünden kendi mevzuatına tâbidir.

   

  “Hizmet içi eğitim ve görevlendirme

  MADDE 8- (1) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının Bakanlık veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca öngörülen hizmet içi eğitimler için görevlendirilmeleri veya acil hâller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri hâlinde hizmetin devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır. Hizmet içi eğitimler için görevlendirilme süresi bir yılda en fazla otuz gündür.

 1. (2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu süre içinde, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaşarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaşma, müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlükçe geçici aile hekimi veya geçici aile sağlığı elemanı görevlendirilir. Birden fazla birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aynı aile sağlığı merkezinde görev yapan diğer sözleşmeli aile hekimleri veya aile sağlığı elemanlarından görevlendirme yapılır. Ancak görevlendirme yapılacak sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanı bulunmadığı takdirde müdürlükçe sözleşmeli aile hekimliği çalışanları dışından görevlendirme yapılır.”

   

   

  Yorum: Anayasa mahkemesinin “ izinler kanunla düzenlenir” kararına rağmen izinlerin yine, yönetmelikle düzenlenmesi, bu yönetmeliğin nasıl bir hukuki zemine dayandığı konusunda bize fikir vermektedir.

  ANAYASA ???

  50. MADDE: Ücretli hafta ve bayram tatili ile ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir.

   

  Yorum: İzinli veya raporlu olunduğunda yerine birisini bulamadığında normalde TSM’ den görevlendirme yapılması gerekirken, ilk önceliğin ve iş yükünün izne ayrılan veya rapor alan aile hekimi veya aile sağlığı elemanıyla aynı ASM çalışan AH/ASE üstüne yıkılması, AH/ASE elemanlarının iş yükünün artmasına sebep olacaktır.

   

   

  Çalışma saatleri

  MADDE 9- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır.

   

  Yorum: Yayınlanan taslakta altı çizili kısım çıkartılmış olmasına rağmen, yayınlanan değişiklikte bu maddenin altı çizili kısmının çıkartılmasından vazgeçildiği görülmektedir.

  (Bu durum, Anayasaya ve uluslararası evrensel hukuk normlarına aykırıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanundan da çıkarılmış olması ve uygulamada işlevselliğinin bulunmaması nedeni ile “Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır.” İbaresi çıkarılması gerekirdi. Zira aile hekimleri bölge esasına göre değil kendisine kayıtlı nüfus esasına göre çalışmakta ve birçok aile hekiminin orta nokta dahi denilebilecek merkez bir mahalli bulunmamaktadır, Ayrıca anayasa mahkemesi bu kararı bozmuştur.)

  Anayasa ???

  MADDE 23.– Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir.

  Yerleşme hürriyeti, suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak;

  Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.

  AYM: Karar Sayısı: 2013/30
  Sağlık personeline çalıştığı yerde ikamet mecburiyeti getirilmesi hususu, Anayasa’nın 23. maddesinde düzenlenmiş bulunan “yerleşme ve seyahat hürriyeti” ile yakından ilgilidir. Bu madde, Anayasa’nın ikinci kısmının ikinci bölümünde düzenlenmiştir. Anayasa’nın 91. maddesi gereğince bu bölümde yer alan hak ve hürriyetlerin KHK’lerle düzenlenmesi mümkün değildir.

  2013/16 sayılı genelge ile  ikamet zorunluluğuyla ilgili genelge iptal edilmiştir..

   

   

   

  Sözleşme giderleri

  MADDE 10- (1) Damga vergisi hariç, sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler Bakanlıkça karşılanır.

   

   

   

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Denetim, Sözleşmenin Sona Ermesi veya Erdirilmesi

  Denetim

  MADDE 11- (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi hâlinde aykırılığın mahiyetine göre; 

  a) Adlî yönden, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine göre,

  b) İdarî yönden 13 üncü ve 14 üncü madde hükümlerine göre,

  c) Kamu zararı oluşturan malî hususlar yönünden; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,

  gerekli işlemler tesis edilir.

  Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi

  MADDE 12- (1) Ölüm hâlinde veya tâbi olduğu mevzuata göre zorunlu olarak emekli olması gerekenlerin sözleşmeleri, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak yaş haddinden emekli olması gerekenler emekliliğe sevk edildikten sonra, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, mevcut sözleşme şartlarına göre çalıştırılmaya devam edilebilir.

  Sözleşmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi

  MADDE 13- (1) Aşağıdaki hallerde, sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi, feshi gerektiren fiilin kişiye tebliğ tarihinde itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde, vali tarafından herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan aşağıdaki hâllerde sona erdirilir:

   

  Yorum: Savunma almadan sözleşmenin fesih edilemeyeceği yönetmeliğe girmiştir.

   

  a) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin altına düşmesi.

  b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının  (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirlenen yer alan şartlar ile bu Yönetmelikte belirtilen şartların taşınmadığının anlaşılması veya bu şartların sonradan kaybedilmesi.

  c) 7 nci maddede belirtilen faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi,

  ç) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında, yüksek disiplin kurullarınca verilen Devlet memurluğundan çıkarma cezasına veya sözleşmenin sona erdirilmesine dair kararın valiliğe bildirilmesi.

  d)  Çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi.

  e) Mücbir sebepler hariç, özürsüz olarak ve kesintisiz olarak on gün görev başında bulunulmaması.

  f) Sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüzseksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi.

  g) Eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi.

  ğ) Menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi.

  h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hâllerin, işlendiğinin tespit edilmesi. anılan maddenin (E) bendinin (g) alt bendinde belirtilenler hariç olmak üzere, işlendiğinin mahkeme kararıyla sabit olması. (değ:10.09.2011 tarihli R.G)

  Yorum: Daha önce mahkeme kararıyla suçun sabit olması gerekirken yapılan değişiklikle suçun işlendiğinin tespit edilmesi sözleşme feshi için yeterli olacaktır.

   

  ı) Gözaltına alınma veya tutuklanma veya hükümlülük nedeniyle hâlinde görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması.

   

  Yorum: İki aylık bir süre göz altı, tutuklanma veya hükümlülük halinde sözleşmeniz sona erdirilecektir.

   

  i) Aile hekimi veya aile sağlığı elemanı sıfatı ve görevi ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak. (değ:10.09.2011 tarihli R.G)

   

  (2)  Birinci fıkranın (b), (ç), (g), (ğ) ve  (h) ve (i) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler, beş yıl süreyle yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılamaz.  (değ:10.09.2011 tarihli R.G) Birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler bir yıl süreyle, (f) bendine göre sözleşmesi sona erdirilenler ise sağlık durumunun görevin sürekli ifasına engel olmadığına dair sağlık kurulu raporu ibraz edilinceye kadar yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar.

   

  (3) Bu maddede yer verilen fiillerin işlendiğinin sözleşme döneminden sonra öğrenilmesi veya sözleşme döneminde öğrenilse dahi başlatılan soruşturmanın ilgili sözleşme döneminden sonra tamamlanamaması hâlinde, soruşturmanın aile hekimi veya aile sağlığı elemanının aleyhine sonuçlanması durumunda, soruşturmanın sona erdirildiği tarihte geçerli olan  mevcut sözleşme sona erdirilir. 

   (4) Bakanlıkça bölgede çalışan aile hekimi sayısında değişiklik yapılması nedeniyle ihtiyaç duyulması hâlinde veya kayıtlı kişi sayısının iki aydan uzun süreyle bin kişinin altında seyretmesi nedeniyle sözleşmesi sona erdirilen aile hekimi yerine sözleşme yapılan aile hekimi hakkında, birinci fıkranın (a) bendi hükmü sözleşme tarihini takip eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır.

   

  (5) Birinci fıkranın (g) ve (i) ve (h) bentlerine münhasır olmak üzere, aile hekimliği hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, vali, Bakanlık müfettişleri veya Bakan  Sağlık Bakanı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı, Vali, Bakanlık sağlık denetçileri veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu sağlık denetçileri tarafından en fazla iki aya kadar sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle görevden uzaklaştırılabilir. Bu süre içinde tamamlanacak idari soruşturma neticesinde ilgililerin anılan bentlerde yer alan fiilleri işledikleri sabit görülür ise sözleşmeleri sona erdirilir, aksi halde ilgililer görevlerine iade edilir. Sözleşmenin askıda olduğu sürece, müdürlükçe pozisyona geçici görevlendirme yapılır ve Sözleşmeli aile hekimi ile  görevlendirilen aile hekimine 17 nci maddeye göre, sözleşmeli aile sağlığı elemanı ve görevlendirilen aile sağlığı elemanına ise 20 nci maddeye göre ödeme yapılır. (değ:10.09.2011 tarihli R.G)

   

  Yorum: Soruşturmacıların sayısı artırılmış.

  (6) Bu maddede yer alan fiillerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılır. Belirtilen fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde sözleşme feshedilmediği takdirde fesih yetkisi zamanaşımına uğrar.”

        

   

   

   

   

   

  Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi

  MADDE 14- (1) Ek (2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeli çalıştırılan aile hekimlerine ve ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, ilgili vali yardımcısı tarafından,  tespitin mülkî idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması hâlinde vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca tarafından yapılması hâlinde ise Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca, ihtar puanı gerektiren fiilin kişiye tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır.  Bakanlıkça, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Bakanlıkça Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.

   

  Yorum: Soruşturmalarda tespitin kim tarafından yapılacağı belli olmamakta beraber ihtar puanının vali yardımcısı tarafından, yedi gün içinde, savunmalar alınarak, savunmaların uygun görülmemesi durumda ihtar puanı verileceği belirtilmiştir.

   

   (2) İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının  verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde  valiye,  Bakanlığın Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık  müsteşarına  itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir. (değ:10.09.2011 tarihli R.G)

  (3) Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme ilgili vali tarafından sona erdirilir.

  (4) Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme imzalamak üzere talepte bulunamaz.

  (5) Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.

  (6) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılır. En geç iki ay içinde gerekli işlemlerin başlatılmaması, gerekli işlemlerin altı ay içinde sonuçlandırılmaması veya ihtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde, ihtar verme ve devamında sözleşmeyi sona erdirme yetkisi zamanaşımına uğrar.

   

       (6) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılır. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi hâlinde ihtar verme yetkisi zamanaşımına uğrar.”

   

      Yorum: İhtar vermenin zaman aşımı süresi biraz muhallakta bırakılarak sulandırılmıştır.

   

   Sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesi

  MADDE 15- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları askerlik, doğum, emeklilik ve sair sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilirler. Müdürlük, şartların uygun olması durumunda, iki aylık süreyi beklemeden sözleşmenin sona erdirilmesini kabul edebilir. Müdürlüğün kabul etmemesi durumunda, bu süreyi doldurmadan görevden ayrılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, bir yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı elemanı olamaz.

   “(2) Aile sağlığı elemanları, sözleşme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer değiştirmesi durumunda, sözleşme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilir ya da sözleşmesini sona erdirebilir. Bu sebeple sözleşmesini sona erdirmek istemesi hâlinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.”

   

   

   

   

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Ödemelerde Uygulanacak Usûl ve Esaslar

  Aile hekimine yapılacak ödemeler

  MADDE 16- (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile hekimine, çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve Bakanlık tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dahil edilir. hariç olmak üzere, çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aşağıdaki (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde yer alan unsurlardan oluşur:

   

  Yorum: Eski yönetmelikten farklı olarak, izin, rapor ve bakanlık yada bakanlık tarafından onaylı müdürlük eğitimleri çalışılan gün sayısına dahil edilecek.

   

  a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kişiler için;

  1) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,

  2) Gebeler için (3) katsayısı,

  3) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,

  4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

  5) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı,

  esas alınır.

   

  Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması

  yapılır.

  Kayıtlı ilk 4.000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak maaşa esas puan hesaplanır.

  Hesaplanan maaşa esas puamn, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil);

 1. Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin %78,5’i,

 2. Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin %113,5’i,

  tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin onbinde 5,22’si ile çarpılması sonucu bulunan tutar ayrıca ödenir.

   

  Birinci ila beşinci gruplardaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kişi sayısının çarpılması ile oluşan puanların toplamı üzerinden, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadar;

  1) Uzman tabip veya tabip için 2.167 (ikibinyüzaltmışyedi) TL,

  2) Aile hekimliği uzmanları için 3.139 (üçbinyüzotuzdokuz) TL,

  ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların (1,4418)  değişken katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır.

   

  Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması hâlinde aile hekimlerine, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde kayıtlı kişi sayısının (2.400)'den fazla, diğer yerlerde (4.000)'den fazla olması hâlinde, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile hekimlerine, kayıt tarihine göre ilk (1.350) kişiye kadar kayıtlı olanlar için, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (2) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. (1.351) ile (2.400) kişiye kadar kayıtlı kişiler için ise ikinci paragrafın son cümlesine göre ödeme yapılır; bu yerlerde kayıtlı kişi sayısının (2.400)'den fazla olması hâlinde kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıyı aşan kısım için aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. (değ:10.09.2011 tarihli R.G)

   

 Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde olması hâlinde, kayıtlı kişi sayısının 2.400’den fazla, diğer yerlerde ise 4.000!den fazla olması hâlinde; büyükten küçüğe göre grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere ödeme yapılır ve bu sayıları aşan kısım için ise aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde ilk 1.350 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Bu toplam puan 2 katsayısıyla çarpılır (Ax2). Daha sonra, 1.351 ile 2.400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş olan puana eklenir ((Ax2)+B) ve maaşa esas puan hesaplanır.

Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde de, 2.400 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (Axl,65) maaşa esas puan hesaplanır.

 

b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak Ek (3)’teki listeye göre aile hekimi için belirtilen tutar ödenir.

c) Aile Sağlığı Merkezi Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 19 uncu ve 20 nci maddeleri  23 ün ve 24 üncü cü maddeleri ile belirlenen asgarî fizikî ve teknik şartların devamına yönelik giderleri için, her ay tavan ücretin % 50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, bu ödeme müdürlüğün döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri karar defterinin ibrazı üzerine müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır.

 

Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, her ay Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)(1) inde belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre, tavan ücretin aşağıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılır:

1) D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 10’u.

2) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 20’si.

3) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 35’i.

4) A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 50’si.

 

Bu gruplandırmalara göre daha yüksek ilave ödeme gerektiren gruba göre ödeme yapılabilmesi için, aile hekimince ilgili gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeler içeren dosya ile müdürlüğe başvurulur. Başvuru tarihinden itibaren müdürlük veya Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca en geç otuz gün içinde Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’(1) ine göre yerinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilir. Talep müdürlükçe, evrakın müdürlüğe intikalinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılır. . Talebin olumlu sonuçlanması hâlinde, talebin olumlu sonuçlandığı tarihten itibaren belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır.  (değ:10.09.2011 tarihli R.G) 

Grup değiştiren aile hekimi aynı yer için üç aydan önce yeniden grup değiştirmek için müracaat edemez.

Aile hekimliği birimleri, müdürlükçe olağan dışı denetimlerin yanı sıra, aile hekimliği birimleri hizmet kalite standartları açısından, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin Ek (3)’(1) ine göre altı ayda bir denetlenir. Denetim ekibi veya ekipleri, müdürlük tarafından oluşturulur. Bu denetimlerde aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite standartları grubunun şartlarını kaybettiği tespit edilirse, bu şartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi gruba göre ödeme alınması gerektiği denetim raporunda belirtilir. Denetim raporunun müdürlükçe onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni duruma göre yapılır ve şartların kaybedildiği tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır.

Denetim ekibi tarafından oluşturulan denetim raporuna karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. Müdürlüğe yapılan bu itiraz, oluşturulan bir komisyon marifetiyle onbeş gün içinde değerlendirilir. İtiraz komisyonunun teşekkülü ile çalışma usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenir.

 

Yeni açılan ve müdürlükçe, hizmet verilecek aile sağlığı merkezi mekanı gösterilemeyen birimler için aile sağlığı merkezi giderleri on ay boyunca yukarıdaki kriterlere bağlı olmaksızın tavan ücretin %100’ü olarak ödenir. Bu birimlerin açılmasını müteakiben üst üste iki yerleştirme sonucunda boş kalması hâlinde müdürlüğün teklif ettiği ve Bakanlıkça uygun görülen yerler için giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere müdürlükçe aile sağlığı merkezi oluşturulur. Oluşturulan birime on aylık süre dolmadan aile hekimi yerleşmesi hâlinde on aylık sürenin sonuna kadar tavan ücretin %50’si aile hekimine kalan %50’si ise müdürlük döner sermayesine ödenir.

 

Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile sağlığı merkezi giderlerinin kendisine isabet eden kısımlarını ödemediği yönetim karar defteri ile ispatlandığı takdirde, aile sağlığı merkezi giderlerini karşılamak üzere söz konusu aile hekimine yapılan ödemelerden Müdürlükçe kesinti yapılır. (değ:10.09.2011 tarihli R.G)

 

ç) Gezici Sağlık Hizmeti Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için, gezici sağlık hizmeti verilen her yüz kişi başına tavan ücretin binde onaltısı oranında ödeme yapılır.

Gezici sağlık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüğe ait gezici sağlık araçları aile hekimlerine kullandırılabilir. İklim ve ulaşım şartları gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği durumlarda, müdürlük aile hekimine kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaşım imkânı sağlayabilir. Araç tahsisi yapılan durumlarda gidilen yer veya yerlere ait birinci paragrafta yer alan esasa göre yapılacak gezici sağlık hizmeti giderleri  aile hekimi yerine müdürlüğün döner sermayesine aktarılır..

 

ç) Gezici Sağlık Hizmeti Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için; asgari kat edilmesi gereken her bir kilometre için tavan ücretin on binde 5’i ve gezici hizmet bölgesindeki kendisine kayıtlı her kişi için tavan ücretin yüz binde 7,5’i kadar ödeme yapılır. Kat edilecek mesafenin hesabına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Gezici sağlık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüğe ait gezici sağlık araçları aile hekimlerine kullandırılabilir. İklim ve ulaşım şartları gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği durumlarda, müdürlük aile hekimine kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaşım imkânı sağlayabilir. Araç tahsisi yapılan durumlarda gidilen yer veya yerlere ait bu bentte yer alan esasa göre yapılacak gezici sağlık hizmeti giderleri aile hekimi yerine müdürlüğün döner sermayesine aktarılır.

 

 

 

d) Tetkik ve Sarf Malzemeleri Giderleri: (2) Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında ödeme yapılır; belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi hâlinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tâbi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez.

 

(3) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine; birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentleri uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin altı katını aşamaz.

 

(4) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga vergisi, diğer bentlerde belirtilenlerden damga vergisi kesilir.

 

(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerinin kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemeden düşülür.

 

(6) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

 

(7) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile hekimine birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemelerden göre kayıtlı kişiler için yapılacak ödemelerde geçici iş görmezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.

 

Yorum: Mali Durum ile İlgili Dr. Selçuk Önce’ nin Analizi

 

** Kişi grupları için katsayılarda değişiklik yok.

1) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,

2) Gebeler için (3) katsayısı,

3) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,

4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

5) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı,

 ** Kayıtlı kişi tavanında değişiklik yok

-- Merkez ASM' ler için 4000

-- Entegre ve Nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki birimler için 2400

** Kayıtlı kişiler, daha önce kayıt tarihine göre olan sıralanırken, katsayısı yüksek olandan başlayacak şekilde sıralanacak.

(Kayıtlı kişi tavanından yüksek nüfusa sahip aile hekimleri için pozitif bir değişiklik)

 ** ilk 1000 puan için ödenen ücret, tavan ücrete endekslenecek

 1) Uzman tabip veya tabip için 3.030,96 TL olan ücret, tavan ücretin %78.5'i olacak (3.038 TL)

2) Aile hekimliği uzmanları için 4.390,48 TL olan ücret, tavan ücretin %113.5'i  olacak ( 4.392,52 TL)

 ** 1000 puan üzerindeki puanlar için uygulanan değişken katsayı tavan ücrete endekslenecek

 Her bir puan için uygulanan ödeme katsayı sı (2,017 TL), tavan ücretin binde 5.22'sine endekslenecek (2,02 TL)

 ** Entegre ve Nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki birimlerde uygulanan kayıtlı kişiler için yapılacak ödemeler, halen bu birimlerde görev yapan aile hekimleri için, ARTIRIMLARDAN YARARLANDIRILMAKSIZIN, ödenmeye devam edecek. Eski formüle göre hesaplanan ödeme, yeni formüle göre yapılacak ödemeye eşitlendiğinde ise yeni formüle göre maaş hesaplanmaya devam edilecek.

** Bu birimlere 01/05/2015 tarihinden itibaren yerleşen aile hekimleri için ise yeni formül uygulanacak

 Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Kurumca belirlenen yerlerde ilk 1350 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır (A*2) Daha sonra 1352 ile 2400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B)  daha önce bulunmuş olan puana eklenir.

[ (A*2) +B ] ve maaşa esas puan hesaplanır.

Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde de,(2400) kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A) Daha sonra bu toplam puan 1.65 katsayısıyla çarpılarak (A*1.65) maaşa esas puan hesaplanır.

** Aile Sağlığı Merkezi gider ödemelerinde değişiklik yok.

** Yeni açılan ve yer gösterilmeyen birimler için ASM ödeneği 10 ay boyunca tam ödenecek (Tavan ücretin %100'ü = 3.870,06 TL)

 ** Sosyo ekonomik tazminatın ödenmesinde değişiklik yok.

** Gezici sağlık hizmeti ödeneğinde, her 100 kişi tavan ücretin binde 16'sı şeklinde verilen ücret;

Asgari kat edilmesi gereken her 1 km için tavan ücretin on binde 5'i (1,935 TL) + Kayıtlı kişi başı başına tavan ücretin yüz binde 7.5'in  (0,29 TL)  toplamı şeklinde ödenecek.

** Tek birimli ASM'de çalışan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan aile hekimlerinin, yıllık izinlerinin vekaletsiz ilk 7 günü için, kişi başı ücret için verilen ödemenin tamamı verilecek.

(Sosyo-ekonomik tazminat ve gezici sağlık hizmeti ödeneği eskisi gibi çalışılan gün oranında ödenecek, yani ilk 7 gün için yine de kesinti olacak.)

** Uzmanlık eğitimi alan aile hekimi, klinik rotasyonda iken, kişi başı verilen ücretlerin %70'ini alacak

 

Geçici aile hekimlerine yapılacak ödemeler

MADDE 17- (1) Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine, 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde görev başında bulunmadığı süre içinde, veya Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katıldığı süre içinde, hizmetin görülmesini sağlaması hâlinde sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile hekimleri veya Bakanlık personelini geçici aile hekimi olarak görevlendirir. Bu durumda;

 

a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net brüt ödeme miktarının % 50’si yasal kesintiler yapıldıktan sonra, asıl aile hekimine, kalan % 50’si ise geçici aile hekimine, ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına, tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan asıl aile hekimine, toplam yıllık izin süresinin ilk yedi günlük kısmı için ise %100’ ü

Yorum : Yayınlanan taslakta tek birimli ASM’ lerde ücretli izin hakkı 15 günden 7 güne indirilmiştir.

b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile hekimine,

c) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ödenecek aile sağlığı merkezi giderlerinin tamamı asıl aile hekimine,

ç) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayıyla orantılı olarak geçici aile hekimine,

ödenir.

 

 (2) Boş veya boşalmış pozisyona görevlendirilen geçici aile hekimi görevlendirilmesi durumunda; 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net brüt ödeme miktarının % 50’si görevlendirilen geçici aile hekimine, ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına,  ile 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak geçici aile hekimine ödenir.

 

(3)  Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde, aile hekimine iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır. 

 

(4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.

 

(5) Aile hekimliği sözleşmesi bulunmayan geçici aile hekimine 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin üç katını geçemez.

 

(5) Aile hekimliği sözleşmesi bulunmayan geçici aile hekimine 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumlan ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin üç katını geçemez. Sözleşmeli aile hekimleri haricinde geçici aile hekimi olarak görevlendirilenlere bu maddeye göre yapılacak ödemenin (gezici sağlık hizmeti hariç) brüt tutan, kadrosunun bulunduğu görev yeri ve unvanı göz önünde bulundurulmak suretiyle 209 sayılı Kanun uyarınca döner sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dahil) brüt tutarından az olamaz (18 inci maddeye göre yapılacak performans kesintisi hariç). Ancak, geçici aile hekimlerine ödenmek üzere döner sermaye emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa döner sermayeden yapılan sabit ödeme mahsup edilip, yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile hekimine ödenir.

(6) Bakanlıkça onaylanan veya yapılan eğitimlerde görevlendirilen aile hekimlerine bir yılda en fazla otuz gün olmak kaydıyla ödeme tam olarak yapılır. Bu süre içerisinde pozisyona görevlendirilen geçici aile hekimine birinci fıkrada geçici aile hekimi için öngörülen ödemeler yapılır.

(7) Aile hekimi aynı anda en fazla iki aile hekimliği biriminin sorumluluğunu üstlenebilir.”

Yorum : Aile Hekimi kendi birimi dışında sadece bir birime vekalet edebilir.

 

 

 

Aile hekiminden yapılacak kesintiler

    MADDE 18- (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı, başarı oranına göre kesinti uygulanır. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;

a) Aylık başarı oranı, % 98 - % 97 ise % 2’si,

b) Aylık başarı oranı % 96 - % 95 ise % 4’ü,

c) Aylık başarı oranı % 94 - % 90 ise % 6’sı,

ç) Aylık başarı oranı % 89 - %85 ise % 8’i,

d) Aylık başarı oranı, % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u,

esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür.

(2) Aşılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usûl ve esasları Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.

(3) Köy yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler veya aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.

(4) Bu madde uyarınca aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.

 

Aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödeme

 

MADDE 19- (1) Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile sağlığı elemanına çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve Bakanlıkça tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri hariç olmak üzere, çalışılan gün sayısına dahil edilir. göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aşağıdaki (a) ve (b) bentlerinde yer alan unsurlardan oluşur:

 

a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kişiler için;

1) 0-59 ay grubu için (1,75) katsayısı,

2) Gebeler için (3) katsayısı,

3) 65 yaş üstü için (1,75) katsayısı,

4) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,

5) Diğer kişiler için (0,80) katsayısı,

esas alınır.

 

Birinci ila beşinci gruplardaki katsayı ile o gruptaki kayıtlı kişi sayısının çarpılması ile oluşan puanların toplamı üzerinden, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk (1.000) puana kadar;

1) Meslekî yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına 1.158 (binyüzellisekiz) TL,

2) Meslekî yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına 1.360 (binüçyüzaltmış) TL,

ödeme yapılır. (1.000) puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların (0,577) değişken katsayısıyla çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ayrıca ödeme yapılır.

 

Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması

yapılır.

Kayıtlı ilk 4.000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak maaşa esas puan hesaplanır.

Hesaplanan maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil);

 1. Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına tavan ücretin %41,85’i,

 2. Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına tavan ücretin %49,15’i,

  tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların tavan ücretin onbinde 2’si ile çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenir.

   

   

   

  Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde olması hâlinde aile sağlığı elemanlarına, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (1,65) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. Entegre sağlık hizmetinin sunulduğu merkezlerde kayıtlı kişi sayısının (2.400)'den fazla, diğer yerlerde (4.000)'den fazla olması hâlinde, kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıları aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerdeki aile sağlığı elemanlarına, kayıt tarihine göre ilk (1.350) kişiye kadar kayıtlı olanlar için, ikinci paragrafa göre yapılacak ödemeler toplamının (2) katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarda ödeme yapılır. (1.351) ile (2.400) kişiye kadar kayıtlı kişiler için ise ikinci paragrafın son cümlesine göre ödeme yapılır; bu yerlerde kayıtlı kişi sayısının (2.400)'den fazla olması hâlinde kayıt tarihi esas alınmak üzere bu sayıyı aşan kısım için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz. (değ:10.09.2011 tarihli R.G)

   

  Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde olması hâlinde kayıtlı kişi sayısının 2.400’den fazla, diğer yerlerde 4.000’den fazla olması hâlinde, büyükten küçüğe göre grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere ödeme yapılır, bu sayıları aşan kısmı için aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.

  Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde ise ilk 1.350 kişiye kadar her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Bu toplam puan 2 katsayısıyla çarpılır (Ax2). Daha sonra, 1.351 ile 2.400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş olan puana eklenir ((Ax2)+B) ve maaşa esas puan hesaplanır.

  Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde de, 2.400 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (Axl,65) maaşa esas puan hesaplanır.

   

   

  b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanına, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak Ek (3)’teki listede aile sağlığı elemanı için belirtilen tutar ödenir.

  (2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına, bu madde uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin bir buçuk katını aşamaz.

   

  (3) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenden gelir vergisi ve damga vergisi, (b) bendinde belirtilenden ise sadece damga vergisi kesilir.

   

  (4) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarının kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, (a) bendinde belirtilen ödemeden düşülür.

   

  (5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katılmaları hâlinde, 6245 sayılı Harcırah Kanun  kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.

   

  (6) 5510 sayılı Kanuna göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile sağlığı elemanına birinci fıkranın (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak ödemelerde geçici iş görmezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.

   

          (7) Bakanlıkça, aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kuramlara tahsis edilen aile hekimliği biriminde çalışan sözleşmeli aile sağlığı elemanı bulunması hâlinde, eğitim kurumuna yapılacak ödemeden aile sağlığı elemanı için yapılması gereken ödeme mahsup edilir.”

   

   

  Geçici aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeler

  MADDE 20- (1)Sözleşme ile çalıştırılan aile sağlığı elemanına, 8 inci maddenin beşinci ikinci fıkrası çerçevesinde görev başında bulunmadığı süre içinde hizmetin görülmesini sağlaması halinde ödeme tam olarak yapılır. veya Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen eğitimlere katıldığı süre içinde, sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanı, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan aile sağlığı elemanları ile anlaşarak, hizmetin görülmesini sağlar. Bu anlaşma müdürlükçe uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu durumda asıl aile sağlığı elamanına ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile sağlığı elemanları veya Bakanlık personelini geçici aile sağlığı elemanı olarak görevlendirir. Bu durumda;

   

  a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net  brüt ödeme miktarının % 50’si  yasal kesintiler yapıldıktan sonra asıl aile sağlığı elemanına, % 25’i geçici aile sağlığı elemanına, ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına, ancak tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan asıl aile sağlığı elemanına, toplam yıllık izin süresinin ilk yedi günlük kısmı ise %100’ ü,

   

  b) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin % 50’si asıl aile sağlığı elemanına,

  ödenir.

   

  (2) Boş veya boşalmış pozisyona görevlendirilen geçici aile sağlığı elamanı görevlendirilmesi durumunda; geçici aile sağlığı elemanına 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak net brüt ödeme miktarının % 25’i ödenir. görevlendirilen geçici aile sağlığı elamanına ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına aktarılır.

   

  (3) Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde veya verilen izinlerde, aile sağlığı elemanına iki aya kadar birinci fıkraya göre ödeme yapılır.

   

  (4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.

   

  (5) Aile sağlığı elemanlığı sözleşmesi bulunmayan geçici aile sağlığı elemanına 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve ikinci fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin % 75’ini geçemez.

   

  (5) Aile sağlığı elemanlığı sözleşmesi bulunmayan geçici aile sağlığı elemanına 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve ikinci fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin %75’ini geçemez. Sözleşmeli aile sağlığı elamanı halicinde geçici aile sağlığı elamanı olarak görevlendirilenlere bu maddeye göre yapılacak ödemenin brüt tutarı, kadrosunun bulunduğu görev yeri ve unvanı göz önünde bulundurulmak suretiyle 209 sayılı Kanun uyarınca döner sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dahil) brüt tutarından az olamaz (21 inci maddeye göre yapılacak performans kesintisi hariç). Ancak, geçici aile sağlığı elamanına ödenmek üzere döner sermaye emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa döner sermayeden yapılan sabit ödeme tutarı mahsup edilip, yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile sağlığı elamanına ödenir.

  (6) Bakanlıkça onaylanan veya yapılan eğitimlerde görevlendirilen aile sağlığı elemanlarına bir yılda en fazla otuz gün olmak kaydıyla ödeme tam olarak yapılır. Bu süre içerisinde pozisyona görevlendirilen geçici aile sağlığı elemanına birinci fıkrada geçici aile sağlığı elemanı için öngörülen ödemeler yapılır.

  (7) Aile sağlığı elemanı aynı anda en fazla iki aile hekimliği biriminin sorumluluğunu üstlenebilir.”

   

   

  Aile sağlığı elemanından yapılacak kesintiler

  MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yapılacak kesintilerdeki usûl, esas ve oranlar, sözleşme veya görevlendirmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanları için 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt gelir üzerinden hesaplanmak suretiyle aynen uygulanır.

  (2) Bu madde uyarınca aile sağlığı elemanından yapılacak kesintilerin toplamı, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hesaplanan brüt gelirinin % 20’sinden fazla olamaz.

   

  Yorum : Performans değerlendirme komisyonu yayınlanan taslakta olmasına rağmen yönetmelik değişikliğinde yer almamıştır.

   

  Ödeme zamanı

  MADDE 22- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe bildiriminden itibaren onbeş gün içinde yapılır.

   

  Ödemelerdeki artışlar

  MADDE 23- (1) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değişken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar tavan ücrette yapılan artış oranında artırılır.

   

  “MADDE 23- (1) Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar tavan ücrette yapılan artış oranında artırılır.”

   

   

  Düzenleyici işlemler

  MADDE 24- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlığın resmî internet sayfasında ilan edilir ve aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.

   

   

  “Kiralama

  EK MADDE 1 - (1) Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlardan müdürlükçe uygun görülenler aile hekimliği birimi olarak kullanmak üzere aile hekimlerine kiralanabilir.

 1. Kira bedeli; yerleşim yeri, çalışan aile hekimi sayısı, aile hekimliği birimi gruplandırma sınıfı, bölgesel satın alma gücü paritesi, binanın yaşı, bina rayiç bedeli, kiralamaya tabi alan gibi kriterler dikkate alınarak belirlenir. Kiralama ve tahsilata ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

 2. Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlarda hizmet vermek üzere yerleştirilen aile hekimlerince hizmet sözleşmesi ile birlikte kiralama sözleşmesi de imzalanır.

  Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi

  EK MADDE 2- (1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında; sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir.

 1. Eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder.

 2. Eğitime başlatılan sözleşmeli aile hekimlerine ilişkin eğitim süreçleri, eğitim aldıkları aile hekimliği anabilim dalları veya eğitim klinikleri tarafından yürütülür. Klinik rotasyonlar dışında eğitim kurumunda verilecek eğitimler, aile hekimliği hizmetlerini aksatmayacak şekilde çalışma saatleri dışında en fazla iki farklı günde ve ayda sekiz saati geçmeyecek şekilde eğitim kurumunca planlanır. Klinik rotasyon dışındaki bu eğitim süreçleri için yüz yüze eğitim yerine diğer interaktif iletişim yöntemleri tercih edilebilir. Yüz yüze eğitim dışındaki eğitim yöntemlerinde bu fıkradaki süre sınırı uygulanmaz.

 3. Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl değiştirmemek şartıyla bu maddeye göre uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan sözleşmeli aile hekimleri, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapmakla yükümlü oldukları Devlet hizmetim ifa etmiş sayılırlar.

 4. Bu madde doğrultusunda yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

 1. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimini alan her hekim için eğitim sorumlusuna eğitim süresince her ay tavan ücretin %5’i ödenir.

 2. Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi klinik rotasyonları sırasında aile hekimlerinin ödemeleri, 17 nci maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılır ve bu bentteki asıl aile hekimi için öngörülen %50 oranı %70 olarak uygulanır.”

  MADDE 15- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

  “Ücret farkı uygulamaları

  GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafî yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde sözleşmeli olarak çalışan aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, bu Yönetmelikle değiştirilmeden önceki mevcut düzenlemelere göre yapılan ödemeler, bu ödemeler için öngörülen artışlar yapılmaksızın, bu Yönetmelikle değiştirilen hükümlere göre ödenmesi gereken tutarlara eşitleninceye kadar aynı şekilde hesaplanarak ödenmeye devam edilir. Söz konusu aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının herhangi bir nedenle sözleşmesi sona erdiği takdirde yerlerine yerleşenlerin ödemeleri, bu Yönetmelikle getirilen yeni düzenlemelere göre hesaplanır.

  Eğiticilere yapılan ödemeler

  GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren eğiticilere, eğitimin başlangıç tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki döneme ilişkin olarak bu Yönetmelikte eğitici için öngörülmüş olan ödemeler hesaplanarak ayrıca ödenir.

  İzinler

  GEÇİCİ MADDE 4- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izin haklarına yönelik kanuni düzenleme yapılıncaya kadar sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izinleri hakkında bu maddedeki usul ve esaslar uygulanır.

 1. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, mali yılsonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık izin verilir, hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına mazeretleri sebebiyle yıllık izninin bitiminden sonra beş gün daha izin verilebilir.

 2. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine;

 1. Kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi,

 2. Eşinin, çocuğunun; kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü,

 3. Eşinin doğum yapması,

  hâlinde yedi gün izin verilir.

 1. Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere, toplanı onaltı hafta süreyle ücretli izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla belgeleyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği hâlinde, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası ücretli izne eklenir. Anneye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde iki saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır. Seçim hakkını yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı çalışma saatlerini aile sağlığı merkezinin görünür bir yerinde duyurur.

 2. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları hâlinde, bir sözleşme dönemi içindeki her bir mali yılda, tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler hâlinde, toplam kırk güne kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İdarenin sağlık raporlarının fenne ve usule uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. Doksan günü aşan hastalık raporlarının Bakanlığın belirlediği hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden işgününün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla ilgili toplum sağlığı merkezine intikal ettirilmesi, örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

 3. Belgelendirilmesi kaydıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca veya müdürlükçe aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinliklere katılım için bir mali yılda en fazla beş gün izin verilebilir.

 4. İzin vermeye ve hastalık raporlarım izne çevirmeye müdürlük yetkilidir. Aile sağlığı elemanlarının izinlerinde veya görevlendirmeleri öncesinde aile hekimi bilgilendirilir.

 5. 1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlayan aile hekimlerinden hastane rotasyonu nedeniyle aile hekimliği görevlerini yürütemeyenler bu süre zarfında izinli sayılır.

 6. Bulunduğu pozisyonda fiili olarak altı ay çalışmış olmak şartıyla; askerlik nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun olarak sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde müracaatları üzerine yapılacak ilk yerleştirmeye, doğum nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun olarak sona erdirenler ise doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin bitimi tarihinden başlayan iki yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıştıkları ilde, 25/1/2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan atama ve nakillere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde aile hekimi olarak başlatılırlar.

 7. Aile hekimliği uygulamaları için aile hekimliği sözleşmesi olmaksızın valilikçe görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanları, izin kullanmaları yönünden kendi mevzuatına tabidir.”

   

   

  Yürürlükten kaldırılan mevzuat

  MADDE 25- (1) 27/6/2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

  (2) Mevzuatta Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Son Hükümler

  Geçiş hükümleri

  GEÇİCİ MADDE 1- (1) Aile hekimliği uygulamasına geçen illerde, aile hekimlerine ilin uygulamaya geçtiği tarihten itibaren altı ay on ay (değ:10.09.2011 tarihli R.G) süreyle, tavan ücretin % 100’ü herhangi bir kritere bağlı olmaksızın aile sağlığı merkezi gideri olarak ödenir. Aile hekimlerine bu maddeye istinaden ve öngörülen sürelerce yapılan ödemelerin dışında 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz.

  (2) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değişken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar, tavan ücrette 2011 yılı Ocak ayında yapılacak artış oranında artırılır.

  Yürürlük

  MADDE 26- (1) Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

  Sayıştay'ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 7 nci maddesi 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (değ:10.09.2011 tarihli R.G)

   

MADDE 16- Aynı. Yönetmeliğin eki “EK 2 Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puanı Cetveli” ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 17- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin 1 ila 15 inci maddeleri 1/5/2015 tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK 1-A

AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına …………Valiliği ile …………………………… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.

2- Sözleşmede geçen;

a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile hekimini,

b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu,

c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,

ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,

d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,

 ifade eder.

3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ............ nolu aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile hekimliği görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.

4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.

6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek  Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 

7- İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.

9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.

10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve  Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden  ………………… tarihine kadar geçerlidir.

 

           Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde  … (…..) nüsha olarak düzenlenmiştir

 

AİLE HEKİMİ

KURUM YETKİLİSİ

Adı Soyadı         :

Görev Yeri         :

Adresi :

(imza-tarih)

…………………..

…………….VALİSİ

 

(imza-tarih)

 

 

 

 


 

Ek 1-B

AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ

 

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına ……….. Valiliği ile ………………………………………… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.

2- Sözleşmede geçen;

a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile sağlığı elemanını,

b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu,

c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,

ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,

d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,

e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,

 ifade eder.

3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ............ nolu aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile sağlığı elemanı görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.

4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.

6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır. 

7- İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.

8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.

9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.

10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden  ………………… tarihine kadar geçerlidir.     

 

Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde  … (…..) nüsha olarak düzenlenmiştir.

 

AİLE SAĞLIĞI ELEMANI

KURUM YETKİLİSİ

Adı Soyadı         :

Görev Yeri         :

Adresi :

(imza-tarih)

…………………..

…………….VALİSİ

 

(imza-tarih)

 


 EK 2

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ

 

 

No.

UYGULANACAK İHTARLAR

İHTAR

PUANLARI

 

 

1

Çalışma saatleri planına uymamak

5-3

 

 

2

Afiş ve duyurulan usulüne uygun şekilde asmamak

5-5

 

 

3

Aile sağlığı merkezi içi yönlendirme tabelalarının ve aile sağlığı merkezi dış tabelalarının usulüne uygun olmaması

5-5

 

 

4

Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek

5-10

 

 

5

Mesleki beyaz önlük veya forma giymemek

5-5

 

 

6

İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için)

10-5

 

 

7

Görevleri ile ilgili kayıtlan düzenli tutmamak veya müdürlük ya da Türkiye Halk

10-10

 

 

Sağlığı Kurumuna bildirmemek

 

 

8

Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını devretmemek

10-10

 

 

9

Aile sağlığı merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (eksik olan her malzeme için)

10-10

 

 

10

Verilen eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak

10-10

 

 

11

Miadı geçmiş ilaç bulundurmak

10-10

 

 

12

Yeşil ve kımızı reçeteleri bulundurmamak

10-yeni

 

 

13

Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçlan usulüne uygun muhafaza altına almamak

10-10

 

 

14

Tüberküloz hastalarının doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak

10-5

 

15

Evde bakım sağlık hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak

10-10

 

16

Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak

10-10

 

17

Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak

10-5

 

18

Aile sağlığı merkezinin asgarî fizikî şartlarını ve teknik donanımlarını on gün içinde uygun hâle getirmemek (her bir eksiklik için)

10-10

 

19

Performansa tabi olmayan koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek.

10-20

 

20

Performansa tabi aşılardan her birinin aşılama hızlarını J mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek

10-10

 

21

Miadı geçmiş aşı bulundurmak

15-yeni

 

22

Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak

20-20

 

23

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak

20-20

 

24

Denetimlerde işbirliği yapmamak ve/veya istenilen verileri ibraz etmemek ve/veya gerçek dışı beyanda bulunmak

20-20

 

25

Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak

20-20

 

26

Performansa tabi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek

20-20

 

27

Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek

20-20

 

28

Soğuk zincir kurallarına uymamak veya soğuk zincir kırılmasına sebebiyet vermek

20-20

 

29

ilgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine uymamak

20-20

 

30

Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak

20-20

 

31

İş arkadaşlarına veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da tehdit etmek

20-20

 

32

Mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek

20-yeni

 

33

Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak

50-50

 

34

Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek

50-50

 

35

Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek

50-50

 

 

Bekleme ve tedavi alanlarında aydınlatmanın yetersiz olması…                                                     ..5

 

Görevi esnasında ilaç reklamı içeren malzeme kullanmak                                                              5

 

Yorum : Ceza Puanları Anayasanın Ölçülülük İlkesine aykırıdır.

Ceza puanları ancak kanunla çerçevesi çizildikten sonra kabul edilebilir

5258 sayılı aile hekimliği kanununda herhangi bir temel çerçeve çizilmeden idareye sözleşme feshine gidebilecek şekilde ceza puanı tespit etme düzenleme yetkisi verilmiş olup bu hukuka aykırıdır

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

 

Esas Sayısı    : 2013/83

Karar Sayısı : 2013/116

Karar Günü : 10.10.2013

 

Anayasa’nın 7. maddesinde, “Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez.” denilmektedir. Buna göre, Anayasa’da kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda, yürütme organına genel ve sınırları belirsiz bir düzenleme yetkisinin verilmesi olanaklı değildir. Yürütmenin düzenleme yetkisi, sınırlı, tamamlayıcı ve bağımlı bir yetkidir. Ayrıca, yürütme organına düzenleme yetkisi veren bir yasa kuralının Anayasa’nın 7. maddesine uygun olabilmesi için temel ilkeleri koyması, çerçeveyi çizmesi, sınırsız, belirsiz, geniş bir alanı yürütmenin düzenlemesine bırakmaması gerekir.

 

Anayasa’nın 38. maddesinin ilk fıkrasında ise “Kimse, ... kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz” denilerek “suçun yasallığı”, üçüncü fıkrasında da “ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur” denilerek “cezanın yasallığı” ilkesi getirilmiştir. Anayasa’nın 38. maddesinde yer alan “suçta ve cezada kanunilik” ilkesi uyarınca, hangi eylemlerin yasaklandığı ve bu yasak eylemlere verilecek cezaların hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak biçimde kanunda gösterilmesi, kuralın açık, anlaşılır ve sınırlarının belli olması gerekmektedir. Kişilerin yasak eylemleri önceden bilmeleri düşüncesine dayanan bu ilkeyle temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Anayasa'nın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında bir ayrım yapılmadığından disiplin cezaları da bu maddede öngörülen ilkelere tâbidir.

 

AYRICA CEZALARIN KANUNDA YER ALMASI DA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİLDİR

 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

Esas Sayısı    : 2013/28

Karar Sayısı : 2013/106

Karar Günü : 3.10.2013

 

Ceza yaptırımına bağlanan fiilin kanunun “açıkça” suç sayması şartına bağlanmış olmasıyla, suç ve cezalara ilişkin düzenlemelerin şekli bakımdan kanun biçiminde çıkarılması yeterli olmayıp, bunların içerik bakımından da belirli amacı gerçekleştirmeye elverişli olmaları gerekir. Bu açıdan kanunun metni, bireylerin hangi somut fiil ve olguya hangi hukuksal yaptırımın veya sonucun bağlandığını belirli bir açıklık ve kesinlikte öngörebilmelerine imkân verecek düzeyde kaleme alınmış olmalıdır. Bu nedenle, belirli bir kesinlik içinde kanunda hangi fiile hangi hukuksal yaptırımın bağlandığının bireyler tarafından bilinmesi ve eylemlerin sonuçlarının öngörülebilmesi gerekir. 

 

Ceza puanlarının bir amacı olmasının yanı sıra cezaların da ölçülü olması gerekmektedir

Başka bir deyiş ile aile hekimliği hizmetleri ile ilgili bir cezadan daha yüksek bir ceza yine bu hizmetler ile ilgili olmalı örneğin tıbbi atıklar ile ilgili bir ceza aile hekimliği hizmetleri ile ilgili cezalardan fazla olmamalı aile hekimleri koruyucu sağlık hizmetleri veriyor ise bu hizmetler arasında da cezai yönden ayrım olamaz. örneğin aşılama ile gebe izlem arasında ceza farkı olamaz miadı geçmiş bir aşı ile bir ilacın insan hayatı için oluşturabileceği tehdit farklı olamaz. ancak miadı dolmuş aşı ve ilaç bulmak bunların kişilere tatbik edileceği anlamına de gelmemeli. Suç işlenmeden işlenmiş gibi ceza verilmemeli. Bu cezanın amacı caydırma olmalı, dikkati tesis etmek olmalı

 

 

 

 

 

 

 

Ölçülülük İlkesi

Esas Sayısı    : 2013/32

Karar Sayısı : 2013/112

 

Kanun koyucu, düzenlemeler yaparken hukuk devleti ilkesinin bir gereği olan ölçülülük ilkesiyle bağlıdır. Bu ilke ise “elverişlilik”, “gereklilik” ve “orantılılık” olmak üzere üç alt ilkeden oluşmaktadır.

“Elverişlilik”, başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç için elverişli olmasını,

“gereklilik” başvurulan önlemin ulaşılmak istenen amaç bakımından gerekli olmasını

ve “orantılılık” ise başvurulan önlem ve ulaşılmak istenen amaç arasında olması gereken ölçüyü ifade etmektedir.

 Bir kurala uyulmaması nedeniyle kanun koyucu tarafından öngörülen yaptırım ile ulaşılmak istenen amaç arasında da “ölçülülük ilkesi” gereğince makul bir dengenin bulunması zorunludur.

 

AHEF HUKUK KOMİSYONU

 

 

 

 

 

  
2266 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam2
Toplam Ziyaret328029
Hava Durumu
Saat