• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası


AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA USUL VE ÜCRET YÖNETMELİĞİ

5705
AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ (1)
Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 24/12/2010 No : 2010/1237
Dayandığı Kanunun Tarihi : 24/11/2004 No : 5258
Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 30/12/2010 No : 27801
Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5 Cilt : 50
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında sözleşmeli
olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, bunların izinleri ve sözleşme esasları ile aile
hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip, tabip ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak
ödemelere ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Bu Yönetmelik;
a) Aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalıştırılanları,
b) Aile hekimliği uygulamaları kapsamında Bakanlıkça görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarını,
c) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin ödeme esaslarını,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında
Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık
hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak belirli bir mekânda vermekle
yükümlü, gerektiği ölçüde gezici sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın
öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabipleri,
______________
(1) Bu Yönetmeliğin adı “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile
Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” iken, 16/3/2015 tarihli ve 2015/7528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin
1 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5706
b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı elemanından oluşan yapıyı,
c) Aile sağlığı elemanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya Bakanlıkça
görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,
ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimi ile aile sağlığı elemanlarınca aile hekimliği hizmetinin
verildiği sağlık kuruluşunu,
d) Aylık başarı oranı: Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının, o ay içinde yaptıkları aşılama, gebe ve bebek-çocuk
takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere, o ay içinde Bakanlığın belirlediği usûl ve
esaslar çerçevesinde yapmaları gereken aşılama, gebe ve bebek-çocuk takipleri gibi koruyucu sağlık hizmetlerine oranını,
e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
f) (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu
sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri,
ayakta ve/veya yatarak tıbbî ve cerrahî müdahale ile çevre sağlığı, adlî tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi hizmetlerin
de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık hizmetini,
g) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında bulunamadığı sürede
yerine bakan veya boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona görevlendirilen aile hekimini,
(1)
ğ) Geçici aile sağlığı elemanı: Aile sağlığı elemanının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görev başında
bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile sağlığı elemanı pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar bu pozisyona
görevlendirilen aile sağlığı elemanını,(1)
h) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen uzak mahalle, belde,
köy, mezra gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek mahallinde vereceği sağlık
hizmetini,
ı) Kanun: 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanunu,
i) (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.) Müdürlük: Halk sağlığı müdürlüğünü,
j) Tavan ücret: Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile görevlendirilen aile hekimi ve
aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli personel için öngörülen brüt tavan ücreti,
k) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı elemanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi, çocuk
ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu yaşam alanlarına
Bakanlıkça belirlenen usûl ve esaslara göre giderek, yerinde vereceği sağlık hizmetini,
ifade eder.
______________
(1) 8/8/2011 tarihli ve 2011/2101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesi ile bu bentlerde yer alan "benzeri
nedenlerle" ibareleri "diğer nedenlerle" olarak değiştirilmiştir.
5707
İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarında aranacak genel şartlar, uyumlu çalışma
MADDE 5- (1) Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar
ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim
kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar aile sağlığı
elemanı olabilirler.
(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin
(4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımaları ve yetmişbeş yaşından gün almamış olmaları gerekir. Altmışbeş yaşın
üzerinde olanlar ile sözleşme imzalanabilmesi için, sağlık durumunun aile hekimi ve aile sağlığı elemanı görevini yapmasına engel teşkil
etmeyeceğine ilişkin sağlık kurulu raporu alma şartı aranır.
(3) Aile hekimi ile aile sağlığı elemanı, ekip anlayışı içinde çalışır. Aile hekimi, birlikte çalıştığı aile sağlığı elemanını yönlendirme
ve denetleme yetkisine sahiptir.
Sözleşmelerin içeriği, süresi ve dönemi
MADDE 6- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları ile yapılacak sözleşmeler, ek (1-A) ve ek (l-B)’ye göre
düzenlenir. Ek (1-A) ve ek (l-B)’deki sözleşmeleri Bakanlık adına imzalamaya ve sözleşmeleri sona erdirmeye vali yetkilidir. Vali, sözleşme
yapma yetkisini, vali yardımcılarından birine veya halk sağlığı müdürüne devredebilir.
(2) Sözleşmenin süresi ve dönemi iki mali yıldır.
(3) Sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme imzalanmaz. Yeni birimdeki
görev mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülür.
Kazanç getirici başka iş yapma yasağı
MADDE 7- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, bu görevleri dışında, bilimsel faaliyetler ve
telif hakları hariç olmak üzere, mesleklerinin icrasından menfaat temin edemezler. Sanatsal ve sportif faaliyetler dışında esnaf veya tacir
sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette bulunamazlar. Herhangi bir yerde hizmet akdi ile çalışamazlar. Ticaret ve sanayi müesseselerinde
görev alamazlar, ticarî mümessil, ticarî vekil, kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar.
Hizmet içi eğitim ve görevlendirme(1)
MADDE 8- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının Bakanlık veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca öngörülen hizmet içi eğitimler için
görevlendirilmeleri veya acil hâller ile doğal afet gibi olağanüstü durumlarda valilikçe başka yerde görevlendirilmeleri hâlinde hizmetin
devamı için müdürlükçe gerekli tedbirler alınır. Hizmet içi eğitimler için görevlendirilme süresi bir yılda en fazla otuz gündür.
(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı elemanı, izinli veya raporlu olduğu süre içinde, 5 inci maddede
belirtilen şartları taşıyan hekim ya da sağlık personeli ile anlaşarak hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaşma, müdürlükçe
uygun görülmesi hâlinde uygulanır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlükçe geçici aile hekimi veya geçici aile sağlığı elemanı
görevlendirilir. Birden fazla birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aynı aile sağlığı merkezinde görev yapan diğer sözleşmeli aile
hekimleri veya aile sağlığı elemanlarından görevlendirme yapılır. Ancak görevlendirme yapılacak sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı
elemanı bulunmadığı takdirde müdürlükçe sözleşmeli aile hekimliği çalışanları dışından görevlendirme yapılır.
_______________
(1) Bu maddenin başlığı “İzinler” iken, 16/3/2015 tarihli ve 2015/7528 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 5 inci maddesiyle
metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
5708
Çalışma saatleri
MADDE 9- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, görevlerini haftalık çalışma süresi kırk saatten az olmamak
kaydıyla, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen usûl ve esaslar çerçevesinde yerine getirir. Aile hekimleri ve
aile sağlığı elemanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri esastır.
Sözleşme giderleri
MADDE 10- (1) Damga vergisi hariç, sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler Bakanlıkça
karşılanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetim, Sözleşmenin Sona Ermesi veya Erdirilmesi
Denetim
MADDE 11- (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Aile Hekimliği Uygulama
Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, olağan dışı denetimler hariç olmak üzere, altı aylık aralıklarla
denetlenir. Yapılan denetimler sonucunda ilgili mevzuat ve sözleşme şartlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi hâlinde
aykırılığın mahiyetine göre;
a) Adlî yönden, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
Kanun hükümlerine göre,
b) İdarî yönden 13 üncü ve 14 üncü madde hükümlerine göre,
c) Kamu zararı oluşturan malî hususlar yönünden; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre,
gerekli işlemler tesis edilir.
Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi
MADDE 12- (1) Ölüm hâlinde veya tâbi olduğu mevzuata göre zorunlu olarak emekli olması gerekenlerin
sözleşmeleri, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak yaş haddinden emekli olması gerekenler emekliliğe
sevk edildikten sonra, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartların yerine getirilmesi kaydıyla, mevcut sözleşme
şartlarına göre çalıştırılmaya devam edilebilir.
Sözleşmenin yetkili merci tarafından sona erdirilmesi
MADDE 13- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Aşağıdaki hâllerde, sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanının sözleşmesi, feshi gerektiren
fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun görülmediği takdirde, vali tarafından
herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan sona erdirilir:
a) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız iki aydan fazla süreyle (aylık yapılan üçüncü bildirimde) bin kişinin
altına düşmesi.
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7)
numaralı alt bentlerinde yer alan şartlar ile bu Yönetmelikte belirtilen şartların taşınmadığının anlaşılması veya bu şartların
sonradan kaybedilmesi.
5708-1
c) 7 nci maddede belirtilen faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi.
ç) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlar hakkında, yüksek disiplin kurullarınca verilen Devlet
memurluğundan çıkarma cezasına veya sözleşmenin sona erdirilmesine dair kararın valiliğe bildirilmesi.
d) Çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi.
e) Mücbir sebepler hariç, özürsüz ve kesintisiz olarak on gün görev başında bulunulmaması.
f) Sağlık sebebiyle bir sözleşme döneminde yüzseksen günü aşan süreyle görevin ifa edilememesi.
g) Eczane veya medikal firmaları, beşerî ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili alanlarda
faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar ilişkisinde
bulunulduğunun tespit edilmesi.
ğ) Menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi.
h) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve
hâllerin işlendiğinin tespit edilmesi.
ı) Gözaltına alınma, tutuklanma veya hükümlülük nedeniyle görevi başında bulunamama süresinin sekiz haftayı
aşması.
(2) Birinci fıkranın (b), (ç), (g), (ğ) ve (h) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler, beş yıl süreyle yeniden
sözleşmeli olarak çalıştırılamaz. Birinci fıkranın (c), (d) ve (e) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler bir yıl süreyle, (f)
bendine göre sözleşmesi sona erdirilenler ise sağlık durumunun görevin sürekli ifasına engel olmadığına dair sağlık kurulu
raporu ibraz edilinceye kadar yeniden sözleşmeli olarak çalıştırılamazlar.
(3) Bu maddede yer alan fiillerin işlendiğinin sözleşme döneminden sonra öğrenilmesi veya sözleşme döneminde
öğrenilse dahi başlatılan soruşturmanın ilgili sözleşme döneminden sonra aile hekimi veya aile sağlığı elemanının aleyhine
sonuçlanması durumunda mevcut sözleşme sona erdirilir.
(4) Bakanlıkça bölgede çalışan aile hekimi sayısında değişiklik yapılması nedeniyle ihtiyaç duyulması hâlinde veya
kayıtlı kişi sayısının iki aydan uzun süreyle bin kişinin altında seyretmesi nedeniyle sözleşmesi sona erdirilen aile hekimi
yerine sözleşme yapılan aile hekimi hakkında, birinci fıkranın (a) bendi hükmü sözleşme tarihini takip eden birinci yılın
sonundan itibaren uygulanır.
(5) Birinci fıkranın (g) ve (h) bentlerine münhasır olmak üzere, aile hekimliği hizmetlerinin gerektirdiği hâllerde,
görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları, Sağlık Bakanı, Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanı, vali, Bakanlık sağlık denetçileri veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu sağlık denetçileri tarafından en fazla
iki aya kadar sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle görevden uzaklaştırılabilir. Bu süre içinde tamamlanacak idari soruşturma
neticesinde ilgililerin anılan bentlerde yer alan fiilleri işledikleri sabit görülür ise sözleşmeleri sona erdirilir, aksi hâlde
ilgililer görevlerine iade edilir. Sözleşmenin askıda olduğu süre zarfında, müdürlükçe pozisyona geçici görevlendirme yapılır
ve sözleşmeli aile hekimi ile görevlendirilen aile hekimine 17 nci maddeye göre, sözleşmeli aile sağlığı elemanı ve
görevlendirilen aile sağlığı elemanına ise 20 nci maddeye göre ödeme yapılır.
5709
(6) Bu maddede yer alan fiillerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem
başlatılarak takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılır. Belirtilen fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde sözleşme
feshedilmediği takdirde fesih yetkisi zamanaşımına uğrar.
Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi (1)
MADDE 14- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Ek (2)’de yer alan fiilleri işleyen sözleşmeli aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ilgili vali yardımcısı
tarafından, tespitin Bakanlık veya Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılması hâlinde ise Türkiye Halk Sağlığı
Kurumunca, ihtar puanı gerektiren fiilin kişiye tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde alınan savunmalar uygun
görülmediği takdirde fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak suretiyle doğrudan yazılı ihtar yapılır. Türkiye Halk
Sağlığı Kurumunca yapılan ihtarlar, işlem yapılmak üzere ilgili valiliğe bildirilir.
(2) İlgili aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, vali yardımcısının verdiği ihtara karşı, tebliğ tarihinden itibaren yedi gün
içinde valiye, Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun verdiği ihtarlara karşı ise Bakanlık Müsteşarına itirazda bulunabilir. İtiraz
mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve kararı ilgilisine yazılı olarak bildirir.
(3) Bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının iki yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme vali tarafından
sona erdirilir. (Ek cümleler: 8/2/2016-2016/8514 K.) Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile
hekimi ve aile sağlığı elemanlarının ise sözleşme dönemi sonuna kadar kalan sürenin iki yıllık çalışma süresine oranının, iki
yüz puan ile çarpılmasıyla bulunacak puana ulaşması halinde ihtaren sözleşmeleri sona erdirilir. Hesaplamada kesirler tama
iblağ edilir. (1)
(4) Sözleşmeleri ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı elemanları, bir yıl süreyle yeniden sözleşme
imzalamak üzere talepte bulunamaz.
(5) Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının iki yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona erdikten sonra
tespit edilmesi hâlinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.(1)
(6) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlem başlatılarak takip
eden altı ay içerisinde sonuçlandırılır. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde ihtar verilmemesi
hâlinde ihtar verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
Sözleşmenin çalışan tarafından sona erdirilmesi
MADDE 15- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları askerlik, doğum, emeklilik ve sair
sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilirler. Müdürlük, şartların uygun
olması durumunda, iki aylık süreyi beklemeden sözleşmenin sona erdirilmesini kabul edebilir. Müdürlüğün kabul etmemesi
durumunda, bu süreyi doldurmadan görevden ayrılan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, bir yıl süreyle sözleşmeli aile
hekimi veya aile sağlığı elemanı olamaz.
(2) (Ek: 16/3/2015-2015/7528 K.) Aile sağlığı elemanları, sözleşme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması
veya yer değiştirmesi durumunda, sözleşme döneminin bitimine kadar o pozisyonda görevine devam edebilir ya da
sözleşmesini sona erdirebilir. Bu sebeple sözleşmesini sona erdirmek istemesi hâlinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
_____________
(1) 8/2/2016 tarihli ve 2016/8514 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle bu maddenin
üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “yüz” ibareleri “iki yüz” şeklinde değiştirilmiştir.
5710
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödemelerde Uygulanacak Usûl ve Esaslar
Aile hekimine yapılacak ödemeler
MADDE 16- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile
hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve Bakanlık tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak
kaydıyla müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dahil edilir. Deprem, sel
felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda valilikçe veya Bakanlıkça görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık
olarak yapılacak ödemeler aşağıda yer alan unsurlardan oluşur:
a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin hesaplanmasında,
görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi
olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kişiler için;
1) Gebeler için (3) katsayısı,
2) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,
3) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,
4) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,
5) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı,
esas alınır.
Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır.
Kayıtlı ilk 4.000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak
maaşa esas puan hesaplanır.
Hesaplanan maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan
dahil);
1) Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin %78,5’i,
2) Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin %113,5’i,
tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin onbinde 5,22’si ile çarpılması sonucu
bulunan tutar ayrıca ödenir.
Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle
kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde olması hâlinde, kayıtlı kişi sayısının 2.400’den
fazla, diğer yerlerde ise 4.000’den fazla olması hâlinde; büyükten küçüğe göre grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere
ödeme yapılır ve bu sayıları aşan kısım için ise aile hekimlerine herhangi bir ödeme yapılmaz. Nüfus ve coğrafi yapısı
nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde ilk 1.350 kişiye kadar, her gruptaki kişi
sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Bu toplam puan 2 katsayısıyla çarpılır (Ax2). Daha
sonra, 1.351 ile 2.400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan
puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş olan puana eklenir ((Ax2)+B) ve maaşa esas puan hesaplanır.
5711
Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde de, 2.400 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla
çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (Ax1,65) maaşa esas puan
hesaplanır.
b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, sosyoekonomik gelişmişlik
düzeyi esas alınarak ek (3)’teki listeye göre aile hekimi için belirtilen tutar ödenir.
c) Aile Sağlığı Merkezi Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su,
yakıt, telefon, internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya ve tıbbi sarf
malzemeleri gibi Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile belirlenen asgari fiziki ve
teknik şartların devamına yönelik giderleri için her ay tavan ücretin %50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
yayımlanan illerin satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği
pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, bu ödeme müdürlüğün döner
sermayesine aktarılır ve birimin giderleri karar defterinin ibrazı üzerine müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır.
Her aile hekimine ayrıca, yukarıdaki tutara ek olarak, her ay Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ek (1)’inde
belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre, tavan ücretin aşağıda belirlenen oranı kadar ödeme yapılır:
D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %10’u.
C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %20’si.
B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %35’i.
A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin %50’si.
Bu gruplandırmalara göre daha yüksek ilave ödeme gerektiren gruba göre ödeme yapılabilmesi için, aile hekimince
ilgili gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeler ile müdürlüğe başvurulur. Başvuru tarihinden itibaren müdürlük veya
Bakanlık ya da Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve kuruluşlarınca en geç otuz gün içinde Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliğinin ek (l)’ine göre yerinde değerlendirme yapılır. Değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine
verilir. Talep müdürlükçe, evrakın müdürlüğe intikalinden itibaren on gün içinde sonuçlandırılır. Talebin olumlu
sonuçlanması hâlinde, talebin olumlu sonuçlandığı tarihten itibaren belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır.
Grup değiştiren aile hekimi aynı yer için üç aydan önce yeniden grup değiştirmek için müracaat edemez.
Aile hekimliği birimleri, müdürlükçe olağan dışı denetimlerin yanı sıra, aile hekimliği birimleri hizmet kalite
standartları açısından, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin ek (1)’ine göre altı ayda bir denetlenir. Denetim ekibi veya
ekipleri, müdürlük tarafından oluşturulur. Bu denetimlerde aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı hizmet kalite standartları
grubunun şartlarını kaybettiği tespit edilirse, bu şartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi gruba göre ödeme
alınması gerektiği denetim raporunda belirtilir. Denetim raporunun müdürlükçe onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni
duruma göre yapılır ve şartların kaybedildiği tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır.
Denetim ekibi tarafından oluşturulan denetim raporuna karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir. Müdürlüğe yapılan bu
itiraz, oluşturulan bir komisyon marifetiyle onbeş gün içinde değerlendirilir. İtiraz komisyonunun teşekkülü ile çalışma usul
ve esasları Bakanlıkça belirlenir.
Yeni açılan ve müdürlükçe, hizmet verilecek aile sağlığı merkezi mekanı gösterilemeyen birimler için aile sağlığı
merkezi giderleri on ay boyunca yukarıdaki kriterlere bağlı olmaksızın tavan ücretin %100’ü olarak ödenir. Bu birimlerin
açılmasını müteakiben üst üste iki yerleştirme sonucunda boş kalması hâlinde müdürlüğün teklif ettiği ve Bakanlıkça uygun
görülen yerler için giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere müdürlükçe aile sağlığı merkezi oluşturulur.
Oluşturulan birime on aylık süre dolmadan aile hekimi yerleşmesi hâlinde on aylık sürenin sonuna kadar tavan ücretin
%50’si aile hekimine kalan %50’si ise müdürlük döner sermayesine ödenir.
5712
Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile sağlığı merkezi giderlerinin kendisine isabet eden kısımlarını ödemediği
yönetim karar defteri ile ispatlandığı takdirde, aile sağlığı merkezi giderlerini karşılamak üzere söz konusu aile hekimine
yapılan ödemelerden müdürlükçe kesinti yapılır.
ç) Gezici Sağlık Hizmeti Giderleri: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için; asgari
kat edilmesi gereken her bir kilometre için tavan ücretin onbinde 5’i ve gezici hizmet bölgesindeki kendisine kayıtlı her kişi
için tavan ücretin yüzbinde 7,5’i kadar ödeme yapılır. Kat edilecek mesafenin hesabına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça
belirlenir. Gezici sağlık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüğe ait gezici sağlık araçları aile hekimlerine kullandırılabilir.
İklim ve ulaşım şartları gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği durumlarda, müdürlük aile
hekimine kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaşım imkânı sağlayabilir. Araç tahsisi yapılan duruml arda
gidilen yer veya yerlere ait bu bentte yer alan esasa göre yapılacak gezici sağlık hizmeti giderleri aile hekimi yerine
müdürlüğün döner sermayesine aktarılır.
(2) Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği
laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün belirlediği
laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında laboratuvara ödeme yapılır. Belgelendirilemeyen kısım için
herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile hekimi için yapılacak toplam ödeme
tutarının, tavan ücretin %100’ünü geçmesi hâlinde, aile hekiminin laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur. Ancak
hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez.
(3) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine; birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri uyarınca her ay itibarıyla
yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı tavan ücretin altı
katını aşamaz.
(4) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga vergisi, diğer bentlerde
belirtilenlerden ise damga vergisi kesilir.
(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerinin kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, birinci
fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemelerden düşülür.
(6) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, 10/2/1954 tarihli ve 6245
sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir
ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi durumunda, sosyal
güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.
(7) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre geçici iş göremezlik
ödeneği alma hakkı bulunan aile hekimine birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemelerden geçici iş görmezlik ödeneği
miktarı düşülerek ödeme yapılır.
Geçici aile hekimlerine yapılacak ödemeler
MADDE 17- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine, 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde görev başında bulunmadığı süre
içinde, hizmetin görülmesini sağlaması hâlinde ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile
hekimleri veya Bakanlık personelini geçici aile hekimi olarak görevlendirir. Bu durumda;
a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının %50’si yasal
kesintiler yapıldıktan sonra asıl aile hekimine, %50’si ise geçici aile hekimine ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum
döner sermaye emanet hesabına, tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında
bulunamayan asıl aile hekimine, toplam yıllık izin süresinin ilk yedi günlük kısmı için ise %100’ü,
b) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin %50’si
asıl aile hekimine,
c) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre ödenecek aile sağlığı merkezi giderlerinin tamamı asıl aile
hekimine,
5713
ç) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı,
çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak geçici aile hekimine,
ödenir.
(2) Boş veya boşalmış pozisyona geçici aile hekimi görevlendirilmesi durumunda;
16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının %50’si
görevlendirilen geçici aile hekimine ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına, (ç)
bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak geçici aile
hekimine ödenir.
(3) Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde aile hekimine iki aya kadar
birinci fıkraya göre ödeme yapılır.
(4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.
(5) Aile hekimliği sözleşmesi bulunmayan geçici aile hekimine 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına
Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun uyarınca
ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam
edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak birinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin üç
katını geçemez. Sözleşmeli aile hekimleri haricinde geçici aile hekimi olarak görevlendirilenlere bu maddeye göre yapılacak
ödemenin (gezici sağlık hizmeti hariç) brüt tutarı, kadrosunun bulunduğu görev yeri ve unvanı gözönünde bulundurulmak
suretiyle 209 sayılı Kanun uyarınca döner sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dahil) brüt tutarından az
olamaz (18 inci maddeye göre yapılacak performans kesintisi hariç). Ancak, geçici aile hekimlerine ödenmek üzere döner
sermaye emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa döner sermayeden yapılan sabit ödeme mahsup edilip, yasal kesintiler
yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile hekimine ödenir.
(6) Bakanlıkça onaylanan veya yapılan eğitimlerde görevlendirilen aile hekimlerine bir yılda en fazla otuz gün olmak
kaydıyla ödeme tam olarak yapılır. Bu süre içerisinde pozisyona görevlendirilen geçici aile hekimine birinci fıkrada geçici
aile hekimi için öngörülen ödemeler yapılır.
(7) Aile hekimi aynı anda en fazla iki aile hekimliği biriminin sorumluluğunu üstlenebilir.
Aile hekiminden yapılacak kesintiler
MADDE 18- (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı, başarı oranına
göre kesinti uygulanır. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a)
bendine göre hesaplanan brüt ücretin;
a) Aylık başarı oranı, % 98 - % 97 ise % 2’si,
b) Aylık başarı oranı % 96 - % 95 ise % 4’ü,
c) Aylık başarı oranı % 94 - % 90 ise % 6’sı,
ç) Aylık başarı oranı % 89 - %85 ise % 8’i,
d) Aylık başarı oranı, % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u,
esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı değerlendirilerek aile
hekimine yapılacak ödemeden düşülür.
(2) Aşılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usûl ve esasları
Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.
(3) Köy yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülkî idare amirinin takdir edeceği mücbir sebepler
veya aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi nedenlerle yerine getirilemeyen
hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.
(4) Bu madde uyarınca aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
uyarınca hesaplanan brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.
5714
Aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödeme
MADDE 19- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Aile hekimliği uygulamasında sözleşmeyle çalıştırılan veya aile hekimliği uygulamaları için görevlendirilen aile sağlığı
elemanına çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır. İzin, rapor ve Bakanlık tarafından ya da Bakanlık tarafından onaylanmak kaydıyla
müdürlük tarafından verilen eğitimlerdeki görevlendirme süreleri çalışılan gün sayısına dahil edilir. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi
olağanüstü durumlarda Bakanlıkça veya valilikçe görevlendirilenlere, ödeme tam olarak yapılır. Aylık olarak yapılacak ödemeler aşağıda yer
alan unsurlardan oluşur:
a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında,
görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır. Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda
yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme yapılmaz. Kayıtlı kişiler için;
1) Gebeler için (3) katsayısı,
2) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,
3) 0-59 ay grubu için (1,75) katsayısı,
4) 65 yaş üstü için (1,75) katsayısı,
5) Diğer kişiler için (0,80) katsayısı,
esas alınır.
Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır.
Kayıtlı ilk 4.000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak maaşa esas puan
hesaplanır.
Hesaplanan maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan dahil);
1) Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına tavan ücretin %41,85’i,
2) Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına tavan ücretin %49,15’i,
tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların tavan ücretin onbinde 2,1’i ile çarpılarak
bulunan tutar ayrıca ödenir.(1)
Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı
nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde olması hâlinde kayıtlı kişi sayısının 2.400’den fazla, diğer yerlerde
4.000’den fazla olması hâlinde, büyükten küçüğe göre grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere ödeme yapılır, bu sayıları aşan kısım için
aile sağlığı elemanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.
Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde ise ilk 1.350 kişiye
kadar her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Bu toplam puan 2 katsayısıyla çarpılır (Ax2).
Daha sonra, 1.351 ile 2.400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar
toplanarak (B), daha önce bulunmuş olan puana eklenir ((Ax2)+B) ve maaşa esas puan hesaplanır.
Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde de, 2.400 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan
puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (Ax1,65) maaşa esas puan hesaplanır.
b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanına, sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi
esas alınarak ek (3)’teki listede aile sağlığı elemanı için belirtilen tutar ödenir.
(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına, bu madde uyarınca her ay itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile
Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin birbuçuk katını aşamaz.
(3) Birinci fıkrada sayılan ödemelerden (a) bendinde belirtilenden gelir vergisi ve damga vergisi, (b) bendinde belirtilenden ise
sadece damga vergisi kesilir.
(4) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarının kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya kesenekleri, (a) bendinde
belirtilen ödemelerden düşülür.
(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanlarına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, 6245 sayılı Kanun kapsamında
ödenecek geçici görev yolluğu hariç olmak üzere, herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde
olursa olsun, sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme
yapılmaz.
______________
(1) 6/5/2015 tarihli ve 2015/7696 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 1 inci maddesiyle bu bentte yer alan “onbinde 2’si”
ibaresi “onbinde 2,1’i” şeklinde değiştirilmiştir.
5715
(6) 5510 sayılı Kanuna göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile sağlığı elemanına birinci fıkranın (a) bendinde
belirtilen ödemelerde geçici iş görmezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.
(7) Bakanlıkça, aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlara tahsis edilen aile hekimliği biriminde çalışan sözleşmeli aile sağlığı
elemanı bulunması hâlinde, eğitim kurumuna yapılacak ödemeden aile sağlığı elemanı için yapılması gereken ödeme mahsup edilir.
Geçici aile sağlığı elemanına yapılacak ödemeler
MADDE 20- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Sözleşme ile çalıştırılan aile sağlığı elemanına, 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde görev başında bulunmadığı süre
içinde, hizmetin görülmesini sağlaması hâlinde ödeme tam olarak yapılır. Bu mümkün olmadığı takdirde müdürlük, diğer aile sağlığı
elemanlarını veya Bakanlık personelini geçici aile sağlığı elemanı olarak görevlendirir. Bu durumda;
a) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının %50’si yasal kesintiler
yapıldıktan sonra asıl aile sağlığı elemanına,%25’i geçici aile sağlığı elemanına ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye
emanet hesabına, ancak tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan asıl aile sağlığı
elamanına, toplam yıllık izin süresinin ilk yedi günlük kısmı için ise %100’ü,
b) 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretinin %50’si asıl aile
sağlığı elemanına,
ödenir.
(2) Boş veya boşalmış pozisyona geçici aile sağlığı elamanı görevlendirilmesi durumunda; geçici aile sağlığı elemanına 19 uncu
maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının %25’i görevlendirilen geçici aile sağlığı
elamanına ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına aktarılır.
(3) Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere yapılan görevlendirmelerde aile sağlığı elemanına iki aya kadar birinci
fıkraya göre ödeme yapılır.
(4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak yapılır.
(5) Aile sağlığı elemanlığı sözleşmesi bulunmayan geçici aile sağlığı elemanına 209 sayılı Kanun uyarınca ek ödeme yapılmaz.
Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave
olarak birinci ve ikinci fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan ücretin %75’ini geçemez. Sözleşmeli aile sağlığı elamanı haricinde
geçici aile sağlığı elamanı olarak görevlendirilenlere bu maddeye göre yapılacak ödemenin brüt tutarı, kadrosunun bulunduğu görev yeri ve
unvanı gözönünde bulundurulmak suretiyle 209 sayılı Kanun uyarınca döner sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dahil)
brüt tutarından az olamaz(21 inci maddeye göre yapılacak performans kesintisi hariç). Ancak, geçici aile sağlığı elamanına ödenmek üzere
döner sermaye emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa döner sermayeden yapılan sabit ödeme tutarı mahsup edilip, yasal kesintiler
yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile sağlığı elamanına ödenir.
(6) Bakanlıkça onaylanan veya yapılan eğitimlerde görevlendirilen aile sağlığı elemanlarına bir yılda en fazla otuz gün olmak
kaydıyla ödeme tam olarak yapılır. Bu süre içerisinde pozisyona görevlendirilen geçici aile sağlığı elemanına birinci fıkrada geçici aile
sağlığı elemanı için öngörülen ödemeler yapılır.
(7) Aile sağlığı elemanı aynı anda en fazla iki aile hekimliği biriminin sorumluluğunu üstlenebilir.
Aile sağlığı elemanından yapılacak kesintiler
MADDE 21- (1) Bu Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre yapılacak kesintilerdeki usûl, esas ve oranlar, sözleşme veya
görevlendirmeyle çalıştırılan aile sağlığı elemanları için 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt gelir üzerinden
hesaplanmak suretiyle aynen uygulanır.
(2) Bu madde uyarınca aile sağlığı elemanından yapılacak kesintilerin toplamı, 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi
uyarınca hesaplanan brüt gelirinin % 20’sinden fazla olamaz.
5716
Ödeme zamanı
MADDE 22- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının müdürlüğe
bildiriminden itibaren onbeş gün içinde yapılır.
Ödemelerdeki artışlar
MADDE 23- (Değişik: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile sağlığı elemanına ödenecek tutarlar tavan ücrette yapılan artış oranında
artırılır.
Düzenleyici işlemler
MADDE 24- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi yapmaya
yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlığın resmî internet sayfasında ilan edilir ve aile hekimlerine, aile sağlığı elemanlarına ve
ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 25- (1) 27/6/2005 tarihli ve 2005/9142 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği
Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleşme Şartları
Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak
Ödemeler ve Sözleşme Şartları Hakkında Yönetmeliğe yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Kiralama
EK MADDE 1- (Ek: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlardan müdürlükçe uygun görülenler aile hekimliği
birimi olarak kullanmak üzere aile hekimlerine kiralanabilir.
(2) Kira bedeli; yerleşim yeri, çalışan aile hekimi sayısı, aile hekimliği birimi gruplandırma sınıfı, bölgesel satın alma
gücü paritesi, binanın yaşı, bina rayiç bedeli, kiralamaya tabi alan gibi kriterler dikkate alınarak belirlenir. Kiralama ve
tahsilata ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(3) Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlarda hizmet vermek üzere yerleştirilen aile
hekimlerince hizmet sözleşmesi ile birlikte kiralama sözleşmesi de imzalanır.
Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi
EK MADDE 2- (Ek: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun geçici 9 uncu
maddesi kapsamında; sözleşmeli aile hekimi olarak çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi
yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi
yapabilir.
(2) Eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder.
(3) Eğitime başlatılan sözleşmeli aile hekimlerine ilişkin eğitim süreçleri, eğitim aldıkları aile hekimliği anabilim
dalları veya eğitim klinikleri tarafından yürütülür. Klinik rotasyonlar dışında eğitim kurumunda verilecek eğitimler, aile
hekimliği hizmetlerini aksatmayacak şekilde çalışma saatleri dışında en fazla iki farklı günde ve ayda sekiz saati geçmeyecek
şekilde eğitim kurumunca planlanır. Klinik rotasyon dışındaki bu eğitim süreçleri için yüz yüze eğitim yerine diğer interaktif
iletişim yöntemleri tercih edilebilir. Yüz yüze eğitim dışındaki eğitim yöntemlerinde bu fıkradaki süre sınırı uygulanmaz.
5716-1
(4) Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl değiştirmemek şartıyla bu maddeye göre
uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan sözleşmeli aile hekimleri, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel
Kanununun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapmakla yükümlü oldukları Devlet hizmetini ifa etmiş sayılırlar.
(5) Bu madde doğrultusunda yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a)Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimini alan her hekim için eğitim sorumlusuna eğitim süresince her ay tavan
ücretin %5’i ödenir.
b) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi klinik rotasyonları sırasında aile hekimlerinin ödemeleri, 17 nci
maddenin birinci fıkrasının (a) bendine göre yapılır ve bu bentteki asıl aile hekimi için öngörülen %50 oranı %70 olarak
uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Geçiş hükümleri (1)
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Aile hekimliği uygulamasına geçen illerde, aile hekimlerine ilin uygulamaya geçtiği
tarihten itibaren on ay süreyle, tavan ücretin % 100’ü herhangi bir kritere bağlı olmaksızın aile sağlığı merkezi gideri olarak
ödenir. Aile hekimlerine bu maddeye istinaden ve öngörülen sürelerce yapılan ödemelerin dışında 16 ncı maddenin birinci
fıkrasının (c) bendine göre ayrıca bir ödeme yapılmaz.
(2) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafında ve 19 uncu maddenin birinci fıkrasının (a)
bendinin ikinci paragrafında yer alan Türk Lirası tutarlar ve değişken katsayılar ile Ek (3)’te yer alan aile hekimi ve aile
sağlığı elemanına ödenecek tutarlar, tavan ücrette 2011 yılı Ocak ayında yapılacak artış oranında artırılır.
Ücret farkı uygulamaları
GEÇİCİ MADDE 2-(Ek: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan
merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen
yerlerde sözleşmeli olarak çalışan aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına, bu Yönetmelikle değiştirilmeden önceki
mevcut düzenlemelere göre yapılan ödemeler, bu ödemeler için öngörülen artışlar yapılmaksızın, bu Yönetmelikle
değiştirilen hükümlere göre ödenmesi gereken tutarlara eşitleninceye kadar aynı şekilde hesaplanarak ödenmeye devam
edilir. Söz konusu aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının herhangi bir nedenle sözleşmesi sona erdiği takdirde yerlerine
yerleşenlerin ödemeleri, bu Yönetmelikle getirilen yeni düzenlemelere göre hesaplanır.
Eğiticilere yapılan ödemeler
GEÇİCİ MADDE 3-(Ek: 16/3/2015-2015/7528 K.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, 1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında aile
hekimliği uzmanlık eğitimi veren eğiticilere, eğitimin başlangıç tarihi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih arasındaki
döneme ilişkin olarak bu Yönetmelikte eğitici için öngörülmüş olan ödemeler hesaplanarak ayrıca ödenir.
______________
(1) 8/8/2011 tarihli ve 2011/2101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Yönetmeliğin 7 nci maddesi ile bu maddenin birinci fıkrasında yer alan
"altı ay süreyle" ibaresi "on ay süreyle" şeklinde değiştirilmiştir.
5716-2
İzinler (1)
GEÇİCİ MADDE 4-(Ek: 16/3/2015-2015/7528 K.) (1)
(1) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izin haklarına yönelik kanuni düzenleme yapılıncaya kadar sözleşmeli
aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının izinleri hakkında bu maddedeki usul ve esaslar uygulanır.
(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izin süreleri otuz gündür. Mali yıl
başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına, mali yılsonuna kadar
çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının, yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle bulunacak süre kadar yıllık
izin verilir, hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanları tarafından kullanılmayan izin
süreleri bir sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına
mazeretleri sebebiyle yıllık izninin bitiminden sonra beş gün daha izin verilebilir.
(3) Aile hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği üzerine;
a) Kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi,
b) Eşinin, çocuğunun; kendisinin veya eşinin ana, baba veya kardeşinin ölümü,
c) Eşinin doğum yapması,
hâlinde yedi gün izin verilir.
(4) Kadın aile hekimi ve aile sağlığı elemanına doğumdan önce sekiz hafta ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak
üzere, toplam onaltı hafta süreyle ücretli izin verilir. Çoğul gebelik hâlinde doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta
eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde sağlık durumunun uygun olduğunu hekim raporuyla
belgeleyen aile hekimi ve aile sağlığı elemanı, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar çalışabilir. Bu durumda kadın aile
hekimi ve aile sağlığı elemanının isteği hâlinde, doğum öncesinde çalışılan süreler doğum sonrası ücretli izin süresine
eklenir. Doğumun erken gerçekleşmesi nedeniyle doğum öncesi sekiz haftalık ücretli iznin kullanılamayan bölümü de doğum
sonrası ücretli izne eklenir. Anneye, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren
ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde iki saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı
vardır. Seçim hakkını yapan aile hekimi ve aile sağlığı elemanı çalışma saatlerini aile sağlığı merkezinin görünür bir yerinde
duyurur.
(5) Aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına, görev yapmalarını etkileyecek hastalıkları hâlinde, bir sözleşme
dönemi içindeki her bir mali yılda, tek hekimin uygun görmesiyle en çok on günlük dönemler hâlinde, toplam kırk güne
kadar hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni için sağlık kurulu raporu gereklidir. İdarenin sağlık
raporlarının fenne ve usule uygunluğunu sorgulama hakkı saklıdır. Doksan günü aşan hastalık raporlarının Bakanlığın
belirlediği hakem hastane tarafından onaylanması zorunludur. Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun
düzenlendiği günü takip eden işgününün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla ilgili toplum
sağlığı merkezine intikal ettirilmesi, örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.
(6) Belgelendirilmesi kaydıyla Türkiye Halk Sağlığı Kurumunca veya müdürlükçe aile hekimlerine ve aile sağlığı
elemanlarına kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel içerikli etkinliklere katılım için bir mali yılda en fazla
beş gün izin verilebilir.
(7) İzin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük yetkilidir. Aile sağlığı elemanlarının izinlerinde
veya görevlendirmeleri öncesinde aile hekimi bilgilendirilir.
(8) 1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine başlayan
aile hekimlerinden hastane rotasyonu nedeniyle aile hekimliği görevlerini yürütemeyenler bu süre zarfında izinli sayılır.
(9) Bulunduğu pozisyonda fiili olarak altı ay çalışmış olmak şartıyla; askerlik nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun
olarak sona erdirenler terhis tarihinden itibaren bir aylık süre içerisinde müracaatları üzerine yapılacak ilk yerleştirmeye,
doğum nedeni ile sözleşmesini usulüne uygun olarak sona erdirenler ise doğum nedeniyle kullandıkları ücretli izin süresinin
bitimi tarihinden başlayan iki yıllık süre içinde müracaatları üzerine, ayrılmadan önce çalıştıkları ilde, 25/1/2013 tarihli ve
28539 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde yer alan atama ve
nakillere ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde aile hekimi olarak başlatılırlar.
(10) Aile hekimliği uygulamaları için aile hekimliği sözleşmesi olmaksızın valilikçe görevlendirilen uzman tabip,
tabip ve aile sağlığı elemanları, izin kullanmaları yönünden kendi mevzuatına tabidir.
_______________
(1) Danıştay İkinci Dairenin 22/12/2016 tarihli ve Esas No: 2016/12199 sayılı kararı ile yönetmeliğin
Geçici 4 üncü maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
5717
İhtar puanı uygulaması
GEÇİCİ MADDE 5- (Ek: 31/10/2016-2016/9435 K.)
(1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, Kanunun 3 üncü maddesinin beşinci fıkrasının 6745 sayılı Kanunla
değiştirilmeden önceki ikinci cümlesi kapsamında aylık zorunlu sekiz saat nöbet görevi verilenlerden, bu görevi mazeretsiz
olarak yerine getirmeyenler hakkında Ek (2)’de yer alan Cetvele göre uygulanan ihtar puanları bu Yönetmeliğin 14 üncü
maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan ikiyüz puan hesabına dahil edilmez.
(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi feshedilerek aile hekimi ve aile sağlığı elemanı
görevinden ayrılanlar hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.
Yürürlük
MADDE 26- (1) Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/1/2011 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 27- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
5718
EK 1-A
AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına …………Valiliği ile …………………………… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot
Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.
2- Sözleşmede geçen;
a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile hekimini,
b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu,
c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,
ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,
d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler
ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.
3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ............ nolu
aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına
uygun olarak aile hekimliği görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.
4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında
başka bir ödeme yapılamaz.
6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.
7- İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen
zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.
9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan
açıklayamaz.
10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden ………………… tarihine kadar
geçerlidir.
Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde … (…..) nüsha olarak düzenlenmiştir
AİLE HEKİMİ KURUM YETKİLİSİ
Adı Soyadı :
Görev Yeri :
Adresi :
(imza-tarih)
…………………..
…………….VALİSİ
(imza-tarih)
5719
Ek 1-B
AİLE SAĞLIĞI ELEMANLARININ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI HİZMET SÖZLEŞMESİ
1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına ……….. Valiliği ile ………………………………………… arasında, 5258 sayılı Aile Hekimliği
Pilot Uygulaması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu sözleşme imzalanmıştır.
2- Sözleşmede geçen;
a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile sağlığı elemanını,
b) Kanun: 5258 sayılı Kanunu,
c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,
ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,
d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler
ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliği,
e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.
3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun olarak tercih ettiği ............ nolu
aile hekimliği biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına
uygun olarak aile sağlığı elemanı görevini ifa etmeyi sözleşme süresince kabul eder.
4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun dışında herhangi bir ad altında
başka bir ödeme yapılamaz.
6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarılır.
7- İlgili hakkında 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 4483 sayılı Memurlar
ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen
zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücû edilir.
9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi Kurumun yazılı izni olmadan
açıklayamaz.
10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hâllerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme ………………….. tarihinden ………………… tarihine kadar
geçerlidir.
Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/……/……… tarihinde … (…..) nüsha olarak düzenlenmiştir.
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI KURUM YETKİLİSİ
Adı Soyadı :
Görev Yeri :
Adresi :
(imza-tarih)
…………………..
…………….VALİSİ
(imza-tarih)
5720
EK 2
(Değişik:16/3/2015-2015/7528 K.)
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ
No. UYGULANACAK İHTARLAR İHTAR
PUANLARI
1 Çalışma saatleri planına uymamak 5
2 Afiş ve duyuruları usulüne uygun şekilde asmamak 5
3
Aile sağlığı merkezi içi yönlendirme tabelalarının ve aile sağlığı
merkezi dış tabelalarının usulüne uygun olmaması
5
4
Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi
içinde kabul etmek 5
5 Mesleki beyaz önlük veya forma giymemek 5
6 İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için) 10
7
Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlük ya da
Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna bildirmemek 10
8 Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını devretmemek 10
9
Aile sağlığı merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde
gidermemek (eksik olan her malzeme için) 10
10 Verilen eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak 10
11 Miadı geçmiş ilaç bulundurmak 10
12 Yeşil ve kırmızı reçeteleri bulundurmamak 10
13 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları usulüne uygun muhafaza
altına almamak 10
14 Tüberküloz hastalarının doğrudan gözetim tedavisini yapmamak
veya yapılmasını sağlamamak 10
15 Evde sağlık hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10
16 Gezici sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak 10
17 Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak 10
18
Aile sağlığı merkezinin asgarî fizikî şartlarını ve teknik
donanımlarını on gün içinde uygun hâle getirmemek (her bir
eksiklik için)
10
19 Performansa tabi olmayan koruyucu hekimlik uygulamalarında
verilen görevleri yerine getirmemek. 10
20
Performansa tabi aşılardan her birinin aşılama hızlarını mücbir
sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına
düşürmek
10
21 Miadı geçmiş aşı bulundurmak 15
22 Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20
23 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak 20
24 Denetimlerde işbirliği yapmamak ve/veya istenilen verileri ibraz
etmemek ve/veya gerçek dışı beyanda bulunmak 20
25 Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak 20
26 Performansa tabi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya
ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek 20
27
Koruyucu hekimlik uygulamalarından bebek-çocuk takip
oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller
dışında, %90’ın altına düşürmek
20
28 Soğuk zincir kurallarına uymamak veya soğuk zincir kırılmasına
sebebiyet vermek 20
29 İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve hasta mahremiyetine
uymamak 20
30 Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji
Nizamnamesine uymamak 20
31 İş arkadaşlarına veya hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da
tehdit etmek 20
32 Mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek 20
33 Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50
34 Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50
35 Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek 50
5721
EK 3
SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ
İl İlçe Sosyoekonomik
Gelişmişlik Endeksi
Sosyoekonomik
Gelişmişlik Bölgesi
Ödeme
Göstergesi
Aile
Hekimine
Ödenecek
Tutar
(TL)
Aile Sağlığı
Elemanına
Ödenecek
Tutar
(TL)
BURSA Büyükşehir 7,95333 1 0 0,00 0,00
ADANA Büyükşehir 5,71564 1 0 0,00 0,00
KOCAELİ Körfez 5,07532 1 0 0,00 0,00
KOCAELİ Gebze 4,56749 1 0 0,00 0,00
İZMİR Aliağa 4,49592 1 0 0,00 0,00
ANTALYA Merkez 3,99069 1 0 0,00 0,00
ESKİŞEHİR Merkez 3,89817 1 0 0,00 0,00
GAZİANTEP Büyükşehir 3,70467 1 0 0,00 0,00
DENİZLİ Merkez 3,69197 1 0 0,00 0,00
KONYA Büyükşehir 3,54941 1 0 0,00 0,00
KOCAELİ Merkez 3,52581 1 0 0,00 0,00
İSTANBUL Büyükçekmece 3,45162 1 0 0,00 0,00
MERSİN Merkez 3,35555 1 0 0,00 0,00
KAYSERİ Büyükşehir 3,32022 1 0 0,00 0,00
TEKİRDAĞ Çorlu 3,08189 1 0 0,00 0,00
ANTALYA Kemer 2,79398 2 0 0,00 0,00
AYDIN Kuşadası 2,75635 2 0 0,00 0,00
TEKİRDAĞ Marmaraereğlisi 2,74491 2 0 0,00 0,00
İZMİR Çeşme 2,69252 2 0 0,00 0,00
SAKARYA Merkez 2,60751 2 0 0,00 0,00
HATAY İskenderun 2,56211 2 0 0,00 0,00
MUĞLA Marmaris 2,51737 2 0 0,00 0,00
BALIKESİR Bandırma 2,51255 2 0 0,00 0,00
MANİSA Merkez 2,46533 2 0 0,00 0,00
SAMSUN Merkez 2,46298 2 0 0,00 0,00
YALOVA Merkez 2,42273 2 0 0,00 0,00
MUĞLA Bodrum 2,42137 2 0 0,00 0,00
5722
TRABZON Merkez 2,39588 2 0 0,00 0,00
TEKİRDAĞ Çerkezköy 2,23899 2 0 0,00 0,00
EDİRNE Merkez 2,14004 2 0 0,00 0,00
KARABÜK Merkez 2,10701 2 0 0,00 0,00
ZONGULDAK Ereğli 2,10159 2 0 0,00 0,00
BALIKESİR Merkez 2,09334 2 0 0,00 0,00
ISPARTA Merkez 2,09238 2 0 0,00 0,00
KIRKLARELİ Lüleburgaz 2,08161 2 0 0,00 0,00
ÇANAKKALE Bozcaada 2,05888 2 0 0,00 0,00
MALATYA Merkez 2,01459 2 0 0,00 0,00
KOCAELİ Derince 1,97738 2 0 0,00 0,00
ÇANAKKALE Merkez 1,95451 2 0 0,00 0,00
ANTALYA Alanya 1,9319 2 0 0,00 0,00
ERZURUM Merkez 1,92489 2 0 0,00 0,00
KIRIKKALE Merkez 1,92203 2 0 0,00 0,00
İZMİR Urla 1,89214 2 0 0,00 0,00
TEKİRDAĞ Merkez 1,8642 2 0 0,00 0,00
KAYSERİ Hacılar 1,80856 2 0 0,00 0,00
BURSA Gemlik 1,79897 2 0 0,00 0,00
BOLU Merkez 1,79561 2 0 0,00 0,00
ANKARA Kazan 1,78712 2 0 0,00 0,00
AYDIN Didim 1,75196 2 0 0,00 0,00
İSTANBUL Sultanbeyli 1,74182 2 0 0,00 0,00
BİLECİK Bozüyük 1,71347 2 0 0,00 0,00
UŞAK Merkez 1,70571 2 0 0,00 0,00
AYDIN Merkez 1,6983 2 0 0,00 0,00
İZMİR Torbalı 1,68983 2 0 0,00 0,00
ORDU Merkez 1,68126 2 0 0,00 0,00
SİVAS Merkez 1,66151 2 0 0,00 0,00
SAKARYA Sapanca 1,66147 2 0 0,00 0,00
KÜTAHYA Merkez 1,64375 2 0 0,00 0,00
AFYONKARAHİSAR Merkez 1,5316 2 0 0,00 0,00
İSTANBUL Silivri 1,51671 2 0 0,00 0,00
İZMİR Seferihisar 1,50888 2 0 0,00 0,00
İZMİR Kemalpaşa 1,49886 2 0 0,00 0,00
ÇORUM Merkez 1,47724 2 0 0,00 0,00
BALIKESİR Ayvalık 1,4598 2 0 0,00 0,00
5723
ANTALYA Manavgat 1,45821
2
0 0,00 0,00
GİRESUN Merkez 1,45632
2
0 0,00 0,00
KOCAELİ Gölcük 1,44418
2
0 0,00 0,00
MUĞL
A Merkez 1,41047
2
0 0,00 0,00
ISPARTA Uluborlu 1,40411
2
0 0,00 0,00
DİYARBAKIR Merkez 1,39749
2
0 0,00 0,00
ELAZIĞ Merkez 1,38624
2
0 0,00 0,00
K.MARAŞ Merkez 1,37067
2
0 0,00 0,00
BURSA İnegöl 1,3612
2
0 0,00 0,00
BURSA Mudanya 1,35475
2
0 0,00 0,00
İZMİR Selçuk 1,33781
2
0 0,00 0,00
BALIKESİR Edremit 1,3315
2
0 0,00 0,00
MERSİN Tarsus 1,29431
2
0 0,00 0,00
BURDUR Merkez 1,28548
2
0 0,00 0,00
İZMİR Foça 1,27305
2
0 0,00 0,00
MUĞLA Datça 1,26732
2
0 0,00 0,00
RİZE Merkez 1,26549
2
0 0,00 0,00
MANİSA Turgutlu 1,23913
2
0 0,00 0,00
AYDIN Nazilli 1,22549
2
0 0,00 0,00
İZMİR Karaburun 1,2239
2
0 0,00 0,00
BİLECİK Merkez 1,21727
2
0 0,00 0,00
ZONGULDAK Merkez 1,21346
2
0 0,00 0,00
KASTAMONU Abana 1,20486
2
0 0,00 0,00
YALOVA Çınarcık 1,17381
2
0 0,00 0,00
NEVŞEHİR Merkez 1,16603
2
0 0,00 0,00
ARTVİN Merkez 1,16436
2
0 0,00 0,00
BURSA Kestel 1,15507
2
0 0,00 0,00
ANKARA Elmadağ 1,15308
2
0 0,00 0,00
KARAMAN Merkez 1,13624
2
0 0,00 0,00
ANKARA Akyurt 1,13339
2
0 0,00 0,00
BURSA Orhangazi 1,1305
2
0 0,00 0,00
BALIKESİR Burhaniye 1,1276
2
0 0,00 0,00
TUNCELİ Merkez 1,12096
2
0 0,00 0,00
DÜZCE Merkez 1,11568
2
0 0,00 0,00
BURSA Gürsu 1,11499
2
0 0,00 0,00
KOCAELİ Karamürsel 1,11054
2
0 0,00 0,00
5724
YALOVA Çiftlikköy 1,10206
2
0 0,00 0,00
YALOVA Altınova 1,09948
2
0 0,00 0,00
KIRŞEHİR Merkez 1,09067
2
0 0,00 0,00
MUĞLA Ortaca 1,07099
2
0 0,00 0,00
ANKARA Polatlı 1,06823
2
0 0,00 0,00
KIRKLARELİ Merkez 1,06821
2
0 0,00 0,00
İSTANBUL Çatalca 1,05129
2
0 0,00 0,00
ÇANKIRI Merkez 1,04942
2
0 0,00 0,00
KARABÜK Safranbolu 1,04657
2
0 0,00 0,00
İSTANBUL Şile 1,04394
2
0 0,00 0,00
TEKİRDAĞ Muratlı 1,04158
2
0 0,00 0,00
AYDIN Söke 1,04132
2
0 0,00 0,00
MUĞLA Dalaman 1,03833
2
0 0,00 0,00
ARTVİN Arhavi 1,03525
2
0 0,00
0,00
YALOVA Armutlu 1,02851
2
0 0,00 0,00
SİNOP Merkez 1,02409
2
0 0,00 0,00
MANİSA Soma 1,01445
2
0 0,00 0,00
ÇANAKKALE Gökçeada 0,99118
2
0 0,00 0,00
KASTAMONU Merkez 0,99032
2
0 0,00 0,00
HATAY Merkez 0,98304
2
0 0,00 0,00
ÇANAKKALE Çan 0,97671
2
0 0,00 0,00
OSMANİYE Merkez 0,97609
2
0 0,00 0,00
BALIKESİR Erdek 0,96294
2
0 0,00 0,00
İZMİR Menderes 0,95987
2
0 0,00 0,00
BALIKESİR Marmara 0,94883
2
0 0,00 0,00
DENİZLİ Honaz 0,93721
2
0 0,00 0,00
ISPARTA Atabey 0,93583
2
0 0,00 0,00
MUĞLA Fethiye 0,91185
2
0 0,00 0,00
ANKARA Çubuk 0,88645
2
0 0,00 0,00
İZMİR Dikili 0,87898
2
0 0,00 0,00
DÜZCE Gümüşova 0,87346
2
0 0,00 0,00
KONYA Yalıhüyük 0,86014
2
0 0,00 0,00
KONYA Seydişehir 0,85217
2
0 0,00 0,00
RİZE Ardeşen 0,84893
2
0 0,0
0 0,00
EDİRNE Keşan 0,84485
2
0 0,00 0,00
MANİSA Salihli 0,82197
2
0 0,00 0,00
5725
TOKAT Merkez 0,81785 2 0 0,00 0,00
HATAY Belen 0,80827 2 0 0,00 0,00
ERZİNCAN Merkez 0,78524 2 0 0,00 0,00
YALOVA Termal 0,78017 2 0 0,00 0,00
ÇANAKKALE Gelibolu 0,77882 2 0 0,00 0,00
İZMİR Menemen 0,76476 2 0 0,00 0,00
BURSA Karacabey 0,76269 2 0 0,00 0,00
YOZGAT Merkez 0,75984 2 0 0,00 0,00
BATMAN Merkez 0,75922 2 0 0,00 0,00
ŞANLIURFA Merkez 0,75601 2 0 0,00 0,00
KIRKLARELİ Babaeski 0,74868 2 0 0,00 0,00
BOLU Yeniçağa 0,7253 2 0 0,00 0,00
VAN Merkez 0,71686 2 0 0,00 0,00
DENİZLİ Sarayköy 0,71456 2 0 0,00 0,00
AMASYA Merzifon 0,71109 2 0 0,00 0,00
ISPARTA Gönen 0,69437 2 0 0,00 0,00
DÜZCE Akçakoca 0,69084 2 0 0,00 0,00
TEKİRDAĞ Saray 0,69015 2 0 0,00 0,00
NİĞDE Merkez 0,68957 2 0 0,00 0,00
ANTALYA Serik 0,6845 2 0 0,00 0,00
AMASYA Merkez 0,68128 2 0 0,00 0,00
ANKARA Beypazarı 0,67674 2 0 0,00 0,00
BALIKESİR Gönen 0,67568 2 0 0,00 0,00
KONYA Ereğli 0,67151 2 0 0,00 0,00
DENİZLİ Babadağ 0,66462 2 0 0,00 0,00
ARTVİN Hopa 0,65695 2 0 0,00 0,00
TRABZON Beşikdüzü 0,65167 2 0 0,00 0,00
ARTVİN Murgul 0,64686 2 0 0,00 0,00
MUĞLA Milas 0,63003 2 0 0,00 0,00
TEKİRDAĞ Şarköy 0,62666 2 0 0,00 0,00
AKSARAY Merkez 0,62392 2 0 0,00 0,00
SAMSUN Ondokuzmayıs 0,60049 3 0 0,00 0,00
BALIKESİR Susurluk 0,59933 3 0,0012 0,61 0,31
KAYSERİ Talas 0,59817 3 0,0023 1,23 0,62
GÜMÜŞHANE Merkez 0,59389 3 0,0066 3,50 1,75
ÇANAKKALE Eceabat 0,58507 3 0,0154 8,17 4,09
5726
AMASYA Suluova 0,58123 3 0,0193 10,21 5,11
İZMİR Tire 0,58065 3 0,0198 10,52 5,26
ADIYAMAN Merkez 0,57604 3 0,0245 12,96 6,48
BİLECİK Söğüt 0,56238 3 0,0381 20,20 10,10
KİLİS Merkez 0,5486 3 0,0519 27,50 13,75
MANİSA Akhisar 0,54044 3 0,06 31,83 15,91
MERSİN Silifke 0,52395 3 0,0765 40,57 20,29
İZMİR Bergama 0,52172 3 0,0788 41,75 20,88
ISPARTA Yenişarbademli 0,51742 3 0,0831 44,03 22,02
HATAY Dörtyol 0,51668 3 0,0838 44,42 22,21
SİİRT Merkez 0,50841 3 0,0921 48,80 24,40
BURDUR Bucak 0,50648 3 0,094 49,83 24,91
ANKARA Ş.Koçhisar 0,5053 3 0,0952 50,45 25,22
ADANA Ceyhan 0,50077 3 0,0997 52,85 26,42
ÇANAKKALE Ezine 0,49619 3 0,1043 55,28 27,64
BİLECİK Osmaneli 0,49485 3 0,1056 55,99 27,99
KARS Merkez 0,48958 3 0,1109 58,78 29,39
TOKAT Turhal 0,47802 3 0,1225 64,91 32,45
ADANA Pozantı 0,4668 3 0,1337 70,86 35,43
NEVŞEHİR Ürgüp 0,46644 3 0,1341 71,05 35,53
SAKARYA Pamukova 0,46365 3 0,1368 72,53 36,27
DÜZCE Kaynaşlı 0,46294 3 0,1376 72,90 36,45
HATAY Erzin 0,45779 3 0,1427 75,63 37,82
ESKİŞEHİR İnönü 0,45294 3 0,1476 78,20 39,10
BURSA M.Kemalpaşa 0,45191 3 0,1486 78,75 39,38
MERSİN Anamur 0,44577 3 0,1547 82,00 41,00
İZMİR Ödemiş 0,44508 3 0,1554 82,37 41,18
DENİZLİ Çardak 0,43032 3 0,1702 90,19 45,10
ÇANAKKALE Biga 0,42349 3 0,177 93,81 46,90
ANKARA Nallıhan 0,419 3 0,1815 96,19 48,10
EDİRNE Uzunköprü 0,41792 3 0,1826 96,76 48,38
SAMSUN Bafra 0,40944 3 0,1911 101,26 50,63
MARDİN Merkez 0,40114 3 0,1994 105,66 52,83
KONYA Akşehir 0,39866 3 0,2018 106,97 53,48
DENİZLİ Serinhisar 0,39827 3 0,2022 107,18 53,59
5727
RİZE Fındıklı 0,39417 3 0,2063 109,35 54,67
DÜZCE Cumayeri 0,37792 3 0,2226 117,96 58,98
NİĞDE Bor 0,37449 3 0,226 119,78 59,89
BOLU Gerede 0,37367 3 0,2268 120,21 60,11
MUĞLA Ula 0,37142 3 0,2291 121,41 60,70
ÇANKIRI Çerkeş 0,37131 3 0,2292 121,47 60,73
KIRKLARELİ Pınarhisar 0,37047 3 0,23 121,91 60,95
KÜTAHYA Tavşanlı 0,36059 3 0,2399 127,15 63,58
ORDU Fatsa 0,35842 3 0,2421 128,30 64,15
TRABZON Vakfıkebir 0,34044 3 0,2601 137,83 68,91
ANTALYA Finike 0,34021 3 0,2603 137,95 68,97
KIRKLARELİ Vize 0,3364 3 0,2641 139,97 69,98
ISPARTA Senirkent 0,33158 3 0,2689 142,52 71,26
KIRIKKALE Yahşihan 0,32637 3 0,2741 145,28 72,64
OSMANİYE Bahçe 0,31628 3 0,2842 150,63 75,32
AYDIN Buharkent 0,31566 3 0,2848 150,96 75,48
ISPARTA Eğirdir 0,31113 3 0,2894 153,36 76,68
SAKARYA Ferizli 0,31085 3 0,2896 153,51 76,76
SAMSUN Tekkeköy 0,3031 3 0,2974 157,62 78,81
NEVŞEHİR Avanos 0,30077 3 0,2997 158,85 79,42
ISPARTA Keçiborlu 0,29912 3 0,3014 159,73 79,87
MUĞLA Yatağan 0,29571 3 0,3048 161,53 80,77
MERSİN Erdemli 0,29564 3 0,3049 161,57 80,79
ESKİŞEHİR Çifteler 0,29217 3 0,3083 163,41 81,70
BURSA Yenişehir 0,28969 3 0,3108 164,72 82,36
ELAZIĞ Ağın 0,28672 3 0,3138 166,30 83,15
SAKARYA Akyazı 0,2636 3 0,3369 178,55 89,28
DENİZLİ Bozkurt 0,26045 3 0,34 180,22 90,11
K.MARAŞ Elbistan 0,26005 3 0,3404 180,43 90,21
KIRIKKALE Karakeçili 0,25899 3 0,3415 181,00 90,50
TRABZON Akçaabat 0,2586 3 0,3419 181,20 90,60
BARTIN Merkez 0,25663 3 0,3439 182,25 91,13
BALIKESİR Gömeç 0,25481 3 0,3457 183,21 91,61
GİRESUN Bulancak 0,25027 3 0,3502 185,62 92,81
AFYONKARAHİSAR Bolvadin 0,25014 3 0,3504 185,69 92,85
SAKARYA Hendek 0,24465 3 0,3558 188,60 94,30
5728
ORDU Ünye 0,23888 3 0,3616 191,65 95,83
YOZGAT Yerköy 0,23511 3 0,3654 193,65 96,83
SİVAS Divriği 0,22603 3 0,3745 198,46 99,23
ÇANKIRI Atkaracalar 0,21143 3 0,3891 206,20 103,10
RİZE İyidere 0,20975 3 0,3907 207,09 103,55
ANKARA Kızılcahamam 0,20565 3 0,3948 209,27 104,63
ANTALYA Kumluca 0,20565 3 0,3948 209,27 104,63
BİLECİK Pazaryeri 0,20538 3 0,3951 209,41 104,70
TEKİRDAĞ Malkara 0,20256 3 0,3979 210,90 105,45
ANKARA Ayaş 0,20084 3 0,3997 211,81 105,90
BOLU Mengen 0,20002 3 0,4005 212,25 106,13
OSMANİYE Kadirli 0,19675 3 0,4037 213,98 106,99
DENİZLİ Buldan 0,19298 3 0,4075 215,98 107,99
ZONGULDAK Alaplı 0,19278 3 0,4077 216,09 108,05
EDİRNE Havsa 0,19245 3 0,408 216,26 108,13
KIRKLARELİ Demirköy 0,19085 3 0,4096 217,11 108,56
BURDUR Gölhisar 0,19023 3 0,4103 217,44 108,72
AFYONKARAHİSAR Dazkırı 0,18716 3 0,4133 219,06 109,53
KIRKLARELİ Pehlivanköy 0,17995 3 0,4205 222,89 111,44
SAKARYA Karasu 0,17887 3 0,4216 223,46 111,73
MUĞLA Köyceğiz 0,17722 3 0,4233 224,33 112,16
ESKİŞEHİR Mihalgazi 0,16385 3 0,4366 231,42 115,71
AYDIN İncirliova 0,16257 3 0,4379 232,10 116,05
TEKİRDAĞ Hayrabolu 0,1528 3 0,4477 237,28 118,64
BURDUR Altınyayla 0,15277 3 0,4477 237,29 118,64
BİTLİS Tatvan 0,14517 3 0,4553 241,32 120,66
KIRŞEHİR Mucur 0,14507 3 0,4554 241,37 120,68
SAKARYA Geyve 0,1435 3 0,457 242,20 121,10
MERSİN Bozyazı 0,14344 3 0,4571 242,24 121,12
ADANA Kozan 0,14144 3 0,4591 243,30 121,65
KASTAMONU Tosya 0,13718 3 0,4633 245,55 122,78
5729
ANTALYA İbradi 0,13099 3 0,4695 248,84 124,42
BİNGÖL Kiğı 0,12384 3 0,4767 252,62 126,31
KARAMAN Kazımkarabekir 0,12351 3 0,477 252,80 126,40
ANTALYA Kale 0,12003 3 0,4805 254,64 127,32
DÜZCE Çilimli 0,11615 3 0,4843 256,70 128,35
ESKİŞEHİR Mahmudiye 0,11574 3 0,4848 256,92 128,46
MARDİN Yeşilli 0,11503 3 0,4855 257,29 128,64
SAMSUN Çarşamba 0,11346 3 0,487 258,13 129,07
ÇANAKKALE Lapseki 0,11279 3 0,4877 258,48 129,24
MANİSA Alaşehir 0,11107 3 0,4894 259,39 129,69
ÇANKIRI Şabanözü 0,11004 3 0,4905 259,94 129,97
ÇANKIRI Korgun 0,10665 3 0,4938 261,74 130,87
RİZE Çayeli 0,10428 3 0,4962 262,99 131,49
TRABZON Sürmene 0,09897 3 0,5015 265,81 132,90
GAZİANTEP Nizip 0,09655 3 0,5039 267,09 133,55
RİZE Derepazarı 0,09119 3 0,5093 269,93 134,96
BURSA İznik 0,09069 3 0,5098 270,19 135,10
ÇANAKKALE Ayvacık 0,08642 3 0,5141 272,46 136,23
KIRIKKALE Bahşılı 0,08557 3 0,5149 272,91 136,45
RİZE Pazar 0,07905 3 0,5214 276,36 138,18
ARTVİN Borçka 0,076 3 0,5245 277,98 138,99
SİNOP Boyabat 0,07266 3 0,5278 279,75 139,88
EDİRNE Enez 0,06856 3 0,5319 281,92 140,96
AYDIN Yenipazar 0,06672 3 0,5338 282,90 141,45
SAKARYA Söğütlü 0,06635 3 0,5341 283,09 141,55
MANİSA Ahmetli 0,06626 3 0,5342 283,14 141,57
BURDUR Karamanlı 0,06611 3 0,5344 283,22 141,61
EDİRNE Süleoğlu 0,06363 3 0,5369 284,54 142,27
ANTALYA Elmalı 0,06088 3 0,5396 285,99 142,99
AFYONKARAHİSAR Sandıklı 0,06042 3 0,5401 286,24 143,12
DÜZCE Gölyaka 0,05986 3 0,5406 286,53 143,27
TRABZON Yomra 0,05905 3 0,5414 286,96 143,48
5730
ANKARA Çamlıdere 0,05674 3 0,5438 288,19 144,10
HAKKARİ Merkez 0,05534 3 0,5452 288,93 144,46
HATAY Reyhanlı 0,05528 3 0,5452 288,96 144,48
TRABZON Çarşıbaşı 0,05528 3 0,5452 288,96 144,48
ZONGULDAK Çaycuma 0,05414 3 0,5464 289,57 144,79
KONYA Beyşehir 0,05353 3 0,547 289,89 144,94
GİRESUN Ş.Karahisar 0,05037 3 0,5501 291,56 145,78
ŞIRNAK Merkez 0,04898 3 0,5515 292,30 146,15
DENİZLİ Akköy 0,04098 3 0,5595 296,54 148,27
ORDU Gülyalı 0,0402 3 0,5603 296,95 148,47
HATAY Kırıkhan 0,03957 3 0,5609 297,29 148,64
GİRESUN Görele 0,03924 3 0,5613 297,46 148,73
GİRESUN Eynesil 0,03525 3 0,5652 299,58 149,79
AYDIN Germencik 0,03258 3 0,5679 300,99 150,49
ANTALYA Kaş 0,03027 3 0,5702 302,22 151,11
ANTALYA Korkuteli 0,01904 3 0,5815 308,17 154,09
ELAZIĞ Keban 0,01661 3 0,5839 309,46 154,73
ADANA Karataş 0,01236 3 0,5881 311,71 155,86
BARTIN Amasra 0,01079 3 0,5897 312,54 156,27
SAKARYA Karapürçek 0,00414 3 0,5964 316,07 158,04
MERSİN Çamlıyayla 0,00132 3 0,5992 317,56 158,78
KASTAMONU Bozkurt -0,00144 3 0,6019 319,02 159,51
AYDIN Çine -0,0019 3 0,6024 319,27 159,63
AYDIN Sultanhisar -0,00602 3 0,6065 321,45 160,72
KAYSERİ Develi -0,00604 3 0,6065 321,46 160,73
GİRESUN Piraziz -0,00676 3 0,6073 321,84 160,92
KAYSERİ Özvatan -0,01249 3 0,613 324,88 162,44
IĞDIR Merkez -0,01516 3 0,6157 326,29 163,14
ZONGULDAK Devrek -0,01585 3 0,6163 326,66 163,33
BAYBURT Merkez -0,02293 3 0,6234 330,41 165,20
ANTALYA Gazipaşa -0,0241 3 0,6246 331,03 165,52
BİTLİS Merkez -0,0255 3 0,626 331,77 165,88
TRABZON Of -0,0264 3 0,6269 332,25 166,13
TUNCELİ Hozat -0,02648 3 0,627 332,29 166,14
YOZGAT Çandır -0,03049 3 0,631 334,42 167,21
MERSİN Mut -0,03611 3 0,6366 337,40 168,70
5731
ÇORUM Osmancık -0,03846 3 0,639 338,64 169,32
BİNGÖL Merkez -0,04734 3 0,6478 343,35 171,67
SAKARYA Kocaali -0,05069 3 0,6512 345,13 172,57
KAYSERİ Yeşilhisar -0,05354 3 0,654 346,64 173,32
ISPARTA Şarkikaraağaç -0,05641 3 0,6569 348,16 174,08
ÇANKIRI Ilgaz -0,06033 3 0,6608 350,23 175,12
HATAY Samandağ -0,06135 3 0,6618 350,78 175,39
ANKARA Güdül -0,06416 3 0,6647 352,26 176,13
ADANA İmamoğlu -0,06441 3 0,6649 352,40 176,20
AĞRI Merkez -0,06557 3 0,6661 353,01 176,51
MALATYA Yeşilyurt -0,06595 3 0,6664 353,21 176,61
MANİSA Gölmarmara -0,06818 3 0,6687 354,40 177,20
ANKARA Evren -0,07434 3 0,6748 357,66 178,83
OSMANİYE Hasanbeyli -0,07696 3 0,6775 359,05 179,53
ESKİŞEHİR Sarıcakaya -0,07744 3 0,6779 359,30 179,65
TOKAT Niksar -0,07744 3 0,6779 359,30 179,65
KÜTAHYA Gediz -0,07805 3 0,6785 359,63 179,82
ŞIRNAK Cizre -0,07908 3 0,6796 360,17 180,09
AFYONKARAHİSAR Başmakçı -0,08177 3 0,6823 361,60 180,80
KONYA Sarayönü -0,08617 3 0,6867 363,93 181,96
MANİSA Saruhanlı -0,0895 3 0,69 365,69 182,85
ERZURUM Aşkale -0,08951 3 0,69 365,70 182,85
RİZE Hemşin -0,08967 3 0,6902 365,78 182,89
MANİSA Kula -0,09144 3 0,6919 366,72 183,36
ÇANAKKALE Bayramiç -0,093 3 0,6935 367,55 183,78
DENİZLİ Çivril -0,09519 3 0,6957 368,71 184,36
AFYONKARAHİSAR Dinar -0,09649 3 0,697 369,40 184,70
KIRŞEHİR Kaman -0,09761 3 0,6981 369,99 184,99
KARABÜK Eskipazar -0,09796 3 0,6985 370,18 185,09
OSMANİYE Toprakkale -0,09807 3 0,6986 370,24 185,12
AFYONKARAHİSAR Çay -0,10024 3 0,7007 371,39 185,69
MUĞLA Kavaklıdere -0,10034 3 0,7008 371,44 185,72
ESKİŞEHİR Beylikova -0,10039 3 0,7009 371,47 185,73
AYDIN Kuyucak -0,10149 3 0,702 372,05 186,03
5732
TUNCELİ Ovacık -0,10444 3 0,7049 373,61 186,81
ERZİNCAN Kemaliye -0,1075 3 0,708 375,23 187,62
TRABZON Dernekpazarı -0,10877 3 0,7093 375,91 187,95
KAYSERİ İncesu -0,11151 3 0,712 377,36 188,68
AFYONKARAHİSAR İscehisar -0,11249 3 0,713 377,88 188,94
UŞAK Banaz -0,11276 3 0,7133 378,02 189,01
BALIKESİR Havran -0,11492 3 0,7154 379,17 189,59
KASTAMONU Seydiler -0,11507 3 0,7156 379,25 189,63
DENİZLİ Çal -0,11527 3 0,7158 379,35 189,67
KONYA Karapınar -0,11619 3 0,7167 379,84 189,92
KÜTAHYA Simav -0,12338 3 0,7239 383,65 191,83
MERSİN Aydıncık -0,12373 3 0,7242 383,84 191,92
NEVŞEHİR Hacıbektaş -0,12403 3 0,7245 384,00 192,00
AFYONKARAHİSAR Emirdağ -0,12461 3 0,7251 384,30 192,15
ISPARTA Yalvaç -0,12494 3 0,7254 384,48 192,24
İZMİR Bayındır -0,12842 3 0,7289 386,32 193,16
GİRESUN Tirebolu -0,13053 3 0,731 387,44 193,72
KONYA Kulu -0,13075 3 0,7312 387,56 193,78
TRABZON Arsin -0,13216 3 0,7327 388,30 194,15
BURDUR Tefenni -0,13255 3 0,733 388,51 194,26
KONYA Çumra -0,13787 3 0,7384 391,33 195,66
MANİSA Kırkağaç -0,14244 3 0,7429 393,75 196,88
ŞIRNAK Silopi -0,14259 3 0,7431 393,83 196,91
ÇANKIRI Kurşunlu -0,14303 3 0,7435 394,07 197,04
AYDIN Köşk -0,14465 3 0,7451 394,92 197,46
ESKİŞEHİR Seyitgazi -0,14938 3 0,7499 397,43 198,71
DENİZLİ Tavas -0,14984 3 0,7503 397,67 198,84
KONYA Ilgın -0,15085 3 0,7513 398,21 199,11
SİVAS Gürün -0,15674 3 0,7572 401,33 200,66
BURDUR Çeltikçi -0,1609 3 0,7614 403,54 201,77
ŞANLIURFA Birecik -0,16133 3 0,7618 403,76 201,88
ADIYAMAN Gölbaşı -0,16573 3 0,7662 406,10 203,05
BOLU Seben -0,1663 3 0,7668 406,40 203,20
NEVŞEHİR Derinkuyu -0,16774 3 0,7682 407,16 203,58
ESKİŞEHİR Sivrihisar -0,16841 3 0,7689 407,52 203,76
5733
BURDUR Ağlasun -0,16927 3 0,7698 407,97 203,98
BİLECİK Gölpazarı -0,16945 3 0,7699 408,07 204,04
BİNGÖL Yayladere -0,17023 3 0,7707 408,48 204,24
EDİRNE İpsala -0,17208 3 0,7726 409,46 204,73
BOLU Mudurnu -0,17344 3 0,7739 410,18 205,09
KARAMAN Ermenek -0,17404 3 0,7745 410,50 205,25
İZMİR Kınık -0,17482 3 0,7753 410,91 205,45
YOZGAT Sorgun -0,17494 3 0,7754 410,98 205,49
KARABÜK Yenice -0,17532 3 0,7758 411,18 205,59
NİĞDE Ulukışla -0,17591 3 0,7764 411,49 205,74
AMASYA Gümüşhacıköy -0,18357 3 0,7841 415,55 207,78
SİNOP Gerze -0,1899 3 0,7904 418,91 209,45
ERZURUM Oltu -0,19252 3 0,793 420,30 210,15
AFYONKARAHİSAR Evciler -0,19677 3 0,7973 422,55 211,28
BALIKESİR Bigadiç -0,19705 3 0,7975 422,70 211,35
ORDU Perşembe -0,19881 3 0,7993 423,63 211,82
ÇANKIRI Eldivan -0,19899 3 0,7995 423,72 211,86
ELAZIĞ Kovancılar -0,20055 3 0,801 424,55 212,28
TRABZON Maçka -0,20179 3 0,8023 425,21 212,61
KAYSERİ Yahyalı -0,20205 3 0,8025 425,35 212,67
TUNCELİ Pülümür -0,20297 3 0,8035 425,83 212,91
KOCAELİ Kandıra -0,20419 3 0,8047 426,48 213,24
SİNOP Türkeli -0,20448 3 0,805 426,63 213,32
ANKARA Kalecik -0,20465 3 0,8051 426,72 213,36
SAMSUN Terme -0,20528 3 0,8058 427,06 213,53
MALATYA Arapkir -0,20747 3 0,808 428,22 214,11
AKSARAY Ortaköy -0,20794 3 0,8084 428,47 214,23
MANİSA Demirci -0,2087 3 0,8092 428,87 214,43
SİVAS Suşehri -0,21177 3 0,8123 430,50 215,25
KÜTAHYA Emet -0,21206 3 0,8126 430,65 215,33
BİTLİS Ahlat -0,21237 3 0,8129 430,82 215,41
DENİZLİ Acıpayam -0,21246 3 0,813 430,86 215,43
BURDUR Kemer -0,21369 3 0,8142 431,52 215,76
YOZGAT Boğazlıyan -0,21522 3 0,8157 432,33 216,16
MANİSA Sarıgöl -0,21863 3 0,8191 434,13 217,07
5734
OSMANİYE Düziçi -0,21929 3 0,8198 434,48 217,24
ADANA Yumurtalık -0,22099 3 0,8215 435,38 217,69
SAKARYA Kaynarca -0,22225 3 0,8227 436,05 218,03
İZMİR Beydağ -0,22276 3 0,8233 436,32 218,16
BURSA Orhaneli -0,22601 3 0,8265 438,05 219,03
KÜTAHYA Dumlupınar -0,23004 3 0,8305 440,18 220,09
SİNOP Ayancık -0,23062 3 0,8311 440,49 220,24
AKSARAY Sarıyahşi -0,23095 3 0,8314 440,66 220,33
DENİZLİ Bekilli -0,23477 3 0,8353 442,69 221,35
BURDUR Yeşilova -0,23627 3 0,8368 443,48 221,74
ANTALYA Akseki -0,23745 3 0,8379 444,11 222,06
ERZİNCAN Üzümlü -0,23858 3 0,8391 444,71 222,36
SAMSUN Ladik -0,24068 3 0,8412 445,82 222,91
KIRKLARELİ Kofçaz -0,24096 3 0,8415 445,97 222,98
AFYONKARAHİSAR Sultandağı -0,24347 3 0,844 447,30 223,65
KASTAMONU İnebolu -0,24444 3 0,8449 447,81 223,90
KASTAMONU Taşköprü -0,24479 3 0,8453 448,00 224,00
TOKAT Zile -0,24669 3 0,8472 449,01 224,51
BALIKESİR Manyas -0,24757 3 0,8481 449,47 224,73
BALIKESİR Savaştepe -0,24773 3 0,8482 449,56 224,78
AYDIN Karacasu -0,2486 3 0,8491 450,02 225,01
YOZGAT Yenifakılı -0,25045 3 0,8509 451,00 225,50
SİVAS Akıncılar -0,25162 3 0,8521 451,62 225,81
TOKAT Erbaa -0,25251 3 0,853 452,09 226,05
BURDUR Çavdır -0,25648 3 0,857 454,19 227,10
EDİRNE Lalapaşa -0,26206 3 0,8626 457,15 228,58
KÜTAHYA Şaphane -0,26337 3 0,8639 457,85 228,92
BOLU Kıbrıscık -0,26884 3 0,8693 460,74 230,37
TRABZON Araklı -0,26951 3 0,87 461,10 230,55
K.MARAŞ Afşin -0,26973 3 0,8702 461,22 230,61
KONYA Akören -0,28035 4 0,8808 466,85 233,42
ISPARTA Gelendost -0,28054 4 0,881 466,95 233,47
KAYSERİ Bünyan -0,28162 4 0,8821 467,52 233,76
RİZE Güneysu -0,28164 4 0,8821 467,53 233,77
ERZURUM Ilıca -0,28178 4 0,8823 467,60 233,80
GİRESUN Keşap -0,28355 4 0,884 468,54 234,27
5735
ZONGULDAK Gökçebey -0,28682 4 0,8873 470,27 235,13
SİVAS Gemerek -0,28763 4 0,8881 470,70 235,35
ÇORUM Alaca -0,29134 4 0,8918 472,67 236,34
ARDAHAN Merkez -0,29251 4 0,893 473,29 236,64
AFYONKARAHİSAR Kızılören -0,29447 4 0,895 474,33 237,16
SİVAS Şarkışla -0,29641 4 0,8969 475,36 237,68
ÇORUM Dodurga -0,29713 4 0,8976 475,74 237,87
DENİZLİ Baklan -0,30078 4 0,9013 477,67 238,84
TRABZON Çaykara -0,30095 4 0,9014 477,76 238,88
YOZGAT Çayıralan -0,30647 4 0,907 480,69 240,35
MALATYA Battalgazi -0,30686 4 0,9074 480,90 240,45
ERZİNCAN Refahiye -0,30873 4 0,9092 481,89 240,94
RİZE Kalkandere -0,31047 4 0,911 482,81 241,40
DENİZLİ Güney -0,3121 4 0,9126 483,67 241,84
AYDIN Koçarlı -0,31431 4 0,9148 484,84 242,42
KASTAMONU Ağlı -0,31583 4 0,9163 485,65 242,83
ISPARTA Aksu -0,31707 4 0,9176 486,31 243,15
ÇANKIRI Bayramören -0,31727 4 0,9178 486,41 243,20
BİTLİS Adilcevaz -0,32168 4 0,9222 488,75 244,38
SİVAS Gölova -0,32642 4 0,9269 491,26 245,63
ESKİŞEHİR Alpu -0,32666 4 0,9272 491,39 245,69
GAZİANTEP İslahiye -0,33183 4 0,9323 494,13 247,07
SAKARYA Taraklı -0,33647 4 0,937 496,59 248,30
UŞAK Eşme -0,34158 4 0,9421 499,30 249,65
KASTAMONU Devrekani -0,34187 4 0,9424 499,45 249,72
GÜMÜŞHANE Torul -0,34294 4 0,9434 500,02 250,01
HAKKARİ Çukurca -0,34776 4 0,9483 502,57 251,29
TUNCELİ Nazımiye -0,34895 4 0,9494 503,20 251,60
TRABZON Hayrat -0,35413 4 0,9546 505,95 252,97
GİRESUN Doğankent -0,35421 4 0,9547 505,99 252,99
KONYA Hüyük -0,35658 4 0,9571 507,25 253,63
TRABZON Düzköy -0,35686 4 0,9574 507,40 253,70
UŞAK Ulubey -0,35792 4 0,9584 507,96 253,98
DENİZLİ Beyağaç -0,36165 4 0,9621 509,93 254,96
UŞAK Sivaslı -0,36194 4 0,9624 510,09 255,05
TUNCELİ Çemişgezek -0,3646 4 0,9651 511,50 255,75
5736
YOZGAT Şefaatli -0,36524 4 0,9657 511,84 255,92
NEVŞEHİR Gülşehir -0,36556 4 0,9661 512,01 256,01
AMASYA Taşova -0,36901 4 0,9695 513,84 256,92
DENİZLİ Kale -0,37328 4 0,9738 516,10 258,05
SAMSUN Havza -0,37355 4 0,974 516,24 258,12
ARTVİN Ardanuç -0,37503 4 0,9755 517,03 258,52
ÇORUM Sungurlu -0,37605 4 0,9765 517,57 258,79
ERZİNCAN Tercan -0,37623 4 0,9767 517,66 258,83
UŞAK Karahallı -0,37632 4 0,9768 517,71 258,86
KÜTAHYA Hisarcık -0,37653 4 0,977 517,82 258,91
MARDİN Nusaybin -0,37735 4 0,9778 518,26 259,13
ÇANAKKALE Yenice -0,37841 4 0,9789 518,82 259,41
KASTAMONU Çatalzeytin -0,38169 4 0,9822 520,56 260,28
BOLU Göynük -0,38182 4 0,9823 520,62 260,31
RİZE Çamlıhemşin -0,38202 4 0,9825 520,73 260,37
ESKİŞEHİR Mihalıçcık -0,38461 4 0,9851 522,10 261,05
KONYA Cihanbeyli -0,38724 4 0,9877 523,50 261,75
KÜTAHYA Pazarlar -0,38982 4 0,9903 524,86 262,43
ÇANKIRI Orta -0,39171 4 0,9922 525,87 262,93
KIRŞEHİR Boztepe -0,39212 4 0,9926 526,08 263,04
MANİSA Köprübaşı -0,39239 4 0,9929 526,23 263,12
KONYA Derebucak -0,39324 4 0,9937 526,68 263,34
GİRESUN Espiye -0,39516 4 0,9957 527,69 263,85
KIRIKKALE Keskin -0,39775 4 0,9982 529,07 264,54
TRABZON Tonya -0,39861 4 0,9991 529,52 264,76
KASTAMONU Küre -0,40147 4 1,002 531,04 265,52
AYDIN Bozdoğan -0,40162 4 1,0021 531,12 265,56
ORDU Çamaş -0,40189 4 1,0024 531,26 265,63
BARTIN Kurucaşile -0,40311 4 1,0036 531,91 265,95
NEVŞEHİR Kozaklı -0,40742 4 1,0079 534,19 267,10
ADIYAMAN Besni -0,40959 4 1,0101 535,34 267,67
GİRESUN Alucra -0,4127 4 1,0132 536,99 268,49
BURSA Harmancık -0,41614 4 1,0166 538,81 269,40
KARAMAN Başyayla -0,41912 4 1,0196 540,39 270,19
GÜMÜŞHANE Köse -0,42013 4 1,0206 540,93 270,46
5737
SİVAS Kangal -0,42254 4 1,023 542,21 271,11
ARTVİN Şavşat -0,42303 4 1,0235 542,47 271,23
KÜTAHYA Domaniç -0,42539 4 1,0259 543,72 271,86
SİVAS İmranlı -0,42572 4 1,0262 543,89 271,94
TRABZON Köprübaşı -0,42616 4 1,0267 544,12 272,06
KONYA Doğanhisar -0,43335 4 1,0338 547,94 273,97
GÜMÜŞHANE Şiran -0,43399 4 1,0345 548,27 274,13
SİVAS Zara -0,44251 4 1,043 552,79 276,39
KASTAMONU Daday -0,44347 4 1,044 553,30 276,65
TRABZON Şalpazarı -0,44437 4 1,0449 553,78 276,89
KAYSERİ Pınarbaşı -0,44455 4 1,045 553,87 276,93
BİLECİK İnhisar -0,44544 4 1,0459 554,34 277,17
BOLU Dörtdivan -0,44608 4 1,0466 554,68 277,34
ERZİNCAN Otlukbeli -0,4508 4 1,0513 557,18 278,59
AFYONKARAHİSAR Bayat -0,45446 4 1,055 559,12 279,56
KONYA Güneysınır -0,45554 4 1,056 559,70 279,85
KIRIKKALE Delice -0,45577 4 1,0563 559,82 279,91
AKSARAY Güzelyurt -0,45812 4 1,0586 561,06 280,53
K.MARAŞ Göksun -0,45892 4 1,0594 561,49 280,74
ORDU Aybastı -0,45952 4 1,06 561,81 280,90
AFYONKARAHİSAR Şuhut -0,46041 4 1,0609 562,28 281,14
SAMSUN Kavak -0,46485 4 1,0653 564,63 282,32
GÜMÜŞHANE Kelkit -0,46566 4 1,0662 565,06 282,53
KONYA Tuzlukçu -0,46594 4 1,0664 565,21 282,61
KONYA Kadınhanı -0,46701 4 1,0675 565,78 282,89
KAYSERİ Sarıoğlan -0,46791 4 1,0684 566,25 283,13
MARDİN Kızıltepe -0,4697 4 1,0702 567,20 283,60
SAMSUN Yakakent -0,47014 4 1,0706 567,43 283,71
KASTAMONU Araç -0,47076 4 1,0713 567,76 283,88
YOZGAT Sarıkaya -0,47417 4 1,0747 569,57 284,79
TOKAT Başçiftlik -0,47428 4 1,0748 569,63 284,82
ANKARA Haymana -0,47536 4 1,0759 570,20 285,10
TUNCELİ Pertek -0,47705 4 1,0775 571,10 285,55
KÜTAHYA Altıntaş -0,4796 4 1,0801 572,45 286,22
ERZURUM Pasinler -0,48145 4 1,0819 573,43 286,71
5738
ORDU Kumru -0,48426 4 1,0848 574,92 287,46
GAZİANTEP Nurdağı -0,48473 4 1,0852 575,17 287,59
ESKİŞEHİR Günyüzü -0,48869 4 1,0892 577,27 288,63
KAYSERİ Felahiye -0,49003 4 1,0905 577,98 288,99
K.MARAŞ Pazarcık -0,49233 4 1,0928 579,19 289,60
MANİSA Gördes -0,49382 4 1,0943 579,98 289,99
KARS Sarıkamış -0,49395 4 1,0944 580,05 290,03
BAYBURT Aydıntepe -0,49462 4 1,0951 580,41 290,20
GAZİANTEP Oğuzeli -0,50073 4 1,1012 583,65 291,83
MALATYA Hekimhan -0,50327 4 1,1038 584,99 292,49
ELAZIĞ Karakoçan -0,50382 4 1,1043 585,28 292,64
ÇORUM İskilip -0,50544 4 1,1059 586,14 293,07
ANKARA Bala -0,50651 4 1,107 586,71 293,36
AFYONKARAHİSAR Çobanlar -0,50727 4 1,1078 587,11 293,56
KÜTAHYA Çavdarhisar -0,50739 4 1,1079 587,18 293,59
BALIKESİR Dursunbey -0,50857 4 1,1091 587,80 293,90
KAYSERİ Tomarza -0,51146 4 1,112 589,33 294,66
KARAMAN Ayrancı -0,51339 4 1,1139 590,36 295,18
BURSA Keles -0,51616 4 1,1167 591,82 295,91
ERZURUM Pazaryolu -0,51634 4 1,1168 591,92 295,96
ÇORUM Kargı -0,52154 4 1,122 594,68 297,34
DİYARBAKIR Ergani -0,52199 4 1,1225 594,91 297,45
ORDU Mesudiye -0,52609 4 1,1266 597,09 298,55
AFYONKARAHİSAR Sinanpaşa -0,52711 4 1,1276 597,63 298,82
K.MARAŞ Türkoğlu -0,52882 4 1,1293 598,53 299,27
YOZGAT Akdağmadeni -0,53296 4 1,1335 600,73 300,37
ELAZIĞ Maden -0,53517 4 1,1357 601,90 300,95
KAYSERİ Akkışla -0,53527 4 1,1358 601,95 300,97
ADIYAMAN Çelikhan -0,54032 4 1,1408 604,63 302,32
BALIKESİR İvrindi -0,54161 4 1,1421 605,31 302,65
ESKİŞEHİR Han -0,54218 4 1,1427 605,62 302,81
AFYONKARAHİSAR İhsaniye -0,54316 4 1,1437 606,13 303,07
MERSİN Gülnar -0,54569 4 1,1462 607,48 303,74
TOKAT Reşadiye -0,55114 4 1,1516 610,36 305,18
BİLECİK Yenipazar -0,55126 4 1,1518 610,43 305,21
5739
AKSARAY Eskil -0,5534 4 1,1539 611,56 305,78
HATAY Yayladağı -0,55389 4 1,1544 611,82 305,91
ELAZIĞ Alacakaya -0,55474 4 1,1552 612,27 306,13
MALATYA Darende -0,55572 4 1,1562 612,79 306,39
TOKAT Pazar -0,55623 4 1,1567 613,06 306,53
ERZURUM İspir -0,55648 4 1,157 613,19 306,60
HATAY Kumlu -0,55694 4 1,1574 613,44 306,72
RİZE İkizdere -0,55848 4 1,159 614,25 307,13
ORDU Ulubey -0,56155 4 1,162 615,88 307,94
KONYA Bozkır -0,56363 4 1,1641 616,98 308,49
ANTALYA Gündoğmuş -0,56617 4 1,1667 618,33 309,16
ERZİNCAN İliç -0,56722 4 1,1677 618,89 309,44
ORDU Çatalpınar -0,5675 4 1,168 619,03 309,52
ERZURUM Uzundere -0,56759 4 1,1681 619,08 309,54
KONYA Derbent -0,57624 4 1,1767 623,67 311,84
KONYA Emirgazi -0,5779 4 1,1784 624,55 312,28
BALIKESİR Sındırgı -0,57904 4 1,1795 625,15 312,58
ÇORUM Oğuzlar -0,58102 4 1,1815 626,20 313,10
KONYA Altınekin -0,58286 4 1,1834 627,18 313,59
EDİRNE Meriç -0,58358 4 1,1841 627,56 313,78
İZMİR Kiraz -0,58546 4 1,186 628,55 314,28
SAMSUN Alaçam -0,5868 4 1,1873 629,26 314,63
KASTAMONU Cide -0,58706 4 1,1876 629,40 314,70
ARTVİN Yusufeli -0,58818 4 1,1887 630,00 315,00
KONYA Hadım -0,59179 4 1,1923 631,91 315,95
MUŞ Merkez -0,59441 4 1,1949 633,30 316,65
ORDU Kabadüz -0,59607 4 1,1966 634,18 317,09
KIRIKKALE Çelebi -0,59905 4 1,1995 635,76 317,88
ADIYAMAN Samsat -0,59949 4 1,2 635,99 317,99
KIRIKKALE Balışeyh -0,59957 4 1,2001 636,03 318,02
MALATYA Doğanşehir -0,61192 5 1,2124 642,58 321,29
ADANA Karaisali -0,61422 5 1,2147 643,80 321,90
ADIYAMAN Kahta -0,61547 5 1,216 644,46 322,23
BARTIN Ulus -0,61946 5 1,22 646,57 323,29
KONYA Yunak -0,61962 5 1,2201 646,66 323,33
TOKAT Yeşilyurt -0,62058 5 1,2211 647,17 323,59
5740
KASTAMONU İhsangazi -0,62152 5 1,222 647,67 323,84
KONYA Ahırlı -0,62161 5 1,2221 647,71 323,86
ORDU Gölköy -0,6223 5 1,2228 648,08 324,04
ADANA Tufanbeyli -0,62767 5 1,2282 650,92 325,46
AYDIN Karpuzlu -0,62809 5 1,2286 651,15 325,58
MARDİN Midyat -0,62817 5 1,2287 651,19 325,60
SİNOP Erfelek -0,6297 5 1,2302 652,00 326,00
KASTAMONU Hanönü -0,6322 5 1,2327 653,33 326,66
KONYA Çeltik -0,63234 5 1,2328 653,40 326,70
ERZİNCAN Kemah -0,63593 5 1,2364 655,30 327,65
KASTAMONU Şenpazar -0,63636 5 1,2369 655,53 327,77
K.MARAŞ Nurhak -0,63777 5 1,2383 656,28 328,14
ISPARTA Sütçüler -0,63815 5 1,2386 656,48 328,24
VAN Erciş -0,63825 5 1,2387 656,53 328,27
BALIKESİR Kepsut -0,63967 5 1,2402 657,28 328,64
MALATYA Akçadağ -0,64078 5 1,2413 657,87 328,93
NİĞDE Çamardı -0,64168 5 1,2422 658,35 329,17
IĞDIR Aralık -0,64174 5 1,2422 658,38 329,19
KAYSERİ Sarız -0,64389 5 1,2444 659,52 329,76
SİVAS Ulaş -0,64741 5 1,2479 661,39 330,69
HATAY Hassa -0,64875 5 1,2492 662,10 331,05
SİİRT Aydınlar -0,64883 5 1,2493 662,14 331,07
ÇANKIRI Yapraklı -0,65187 5 1,2524 663,75 331,88
ORDU Kabataş -0,65221 5 1,2527 663,93 331,96
ORDU Gürgentepe -0,65266 5 1,2532 664,17 332,09
ADIYAMAN Tut -0,65274 5 1,2532 664,21 332,11
ÇORUM Ortaköy -0,65301 5 1,2535 664,36 332,18
ELAZIĞ Sivrice -0,65316 5 1,2537 664,43 332,21
KASTAMONU Azdavay -0,65541 5 1,2559 665,63 332,82
MANİSA Selendi -0,65702 5 1,2575 666,48 333,24
KONYA Halkapınar -0,65752 5 1,258 666,75 333,38
ELAZIĞ Baskil -0,66115 5 1,2616 668,67 334,34
SİVAS Koyulhisar -0,66182 5 1,2623 669,02 334,51
ERZİNCAN Çayırlı -0,66601 5 1,2665 671,25 335,63
ŞANLIURFA Viranşehir -0,67109 5 1,2716 673,94 336,97
5741
SİNOP Saraydüzü -0,67727 5 1,2778 677,21 338,61
KIRŞEHİR Çiçekdağı -0,67811 5 1,2786 677,66 338,83
ARDAHAN Posof -0,67821 5 1,2787 677,71 338,86
KIRŞEHİR Akpınar -0,67922 5 1,2797 678,25 339,13
ÇORUM Mecitözü -0,68249 5 1,283 679,98 339,99
KARAMAN Sarıveliler -0,68293 5 1,2834 680,21 340,11
BALIKESİR Balya -0,68318 5 1,2837 680,35 340,17
KONYA Taşkent -0,68341 5 1,2839 680,47 340,23
HAKKARİ Yüksekova -0,68513 5 1,2856 681,38 340,69
KİLİS Elbeyli -0,68676 5 1,2873 682,24 341,12
SİVAS Doğanşar -0,68753 5 1,288 682,65 341,33
ERZURUM Tortum -0,68811 5 1,2886 682,96 341,48
K.MARAŞ Andırın -0,69125 5 1,2917 684,62 342,31
MALATYA Kuluncak -0,70015 5 1,3006 689,34 344,67
DENİZLİ Çameli -0,7018 5 1,3023 690,21 345,11
SAMSUN Vezirköprü -0,70191 5 1,3024 690,27 345,13
TUNCELİ Mazgirt -0,70316 5 1,3037 690,93 345,46
BAYBURT Demirözü -0,70332 5 1,3038 691,02 345,51
ADANA Aladağ -0,70529 5 1,3058 692,06 346,03
VAN Edremit -0,70601 5 1,3065 692,45 346,22
GİRESUN Çanakçı -0,71412 5 1,3146 696,74 348,37
KARS Kağızman -0,7181 5 1,3186 698,85 349,42
BURSA Büyükorhan -0,72366 5 1,3242 701,80 350,90
ŞANLIURFA Ceylanpınar -0,72387 5 1,3244 701,91 350,95
KIRIKKALE Sulakyurt -0,72719 5 1,3277 703,67 351,84
ERZURUM Olur -0,7285 5 1,329 704,36 352,18
KÜTAHYA Aslanapa -0,72882 5 1,3293 704,53 352,27
ERZURUM Narman -0,72898 5 1,3295 704,62 352,31
GÜMÜŞHANE Kürtün -0,73022 5 1,3307 705,28 352,64
GİRESUN Dereli -0,73417 5 1,3347 707,37 353,68
YOZGAT Saraykent -0,73445 5 1,3349 707,52 353,76
TOKAT Almus -0,73644 5 1,3369 708,57 354,29
GİRESUN Çamoluk -0,73863 5 1,3391 709,73 354,87
ADANA Saimbeyli -0,7416 5 1,3421 711,31 355,65
AKSARAY Gülağaç -0,74535 5 1,3458 713,30 356,65
ÇORUM Laçin -0,7458 5 1,3463 713,53 356,77
5742
MALATYA Yazıhan -0,74587 5 1,3464 713,57 356,79
GAZİANTEP Araban -0,74659 5 1,3471 713,95 356,97
TOKAT Artova -0,74848 5 1,349 714,95 357,47
AMASYA Hamamözü -0,75302 5 1,3535 717,36 358,68
ÇORUM Bayat -0,76073 5 1,3612 721,45 360,72
AFYONKARAHİSAR Hocalar -0,76229 5 1,3628 722,27 361,13
AKSARAY Ağaçören -0,7634 5 1,3639 722,86 361,43
MARDİN Ömerli -0,76498 5 1,3655 723,70 361,85
ORDU İkizce -0,76891 5 1,3694 725,78 362,89
SİVAS Hafik -0,76926 5 1,3698 725,97 362,98
GİRESUN Güce -0,77294 5 1,3734 727,92 363,96
AMASYA Göynücek -0,77616 5 1,3767 729,62 364,81
AĞRI Doğubeyazıt -0,77728 5 1,3778 730,22 365,11
MALATYA Kale -0,77807 5 1,3786 730,64 365,32
KARABÜK Eflani -0,77933 5 1,3798 731,30 365,65
GAZİANTEP Karkamış -0,78244 5 1,3829 732,95 366,47
NİĞDE Altunhisar -0,78774 5 1,3882 735,76 367,88
MALATYA Arguvan -0,78794 5 1,3884 735,87 367,93
DÜZCE Yığılca -0,78858 5 1,3891 736,21 368,11
MALATYA Doğanyol -0,78937 5 1,3899 736,63 368,32
NEVŞEHİR Acıgöl -0,79235 5 1,3928 738,21 369,11
ORDU Korgan -0,79407 5 1,3946 739,12 369,56
SİVAS Altınyayla -0,79505 5 1,3955 739,64 369,82
SİVAS Yıldızeli -0,8055 6 1,406 745,17 372,59
ŞANLIURFA Siverek -0,8071 6 1,4076 746,02 373,01
ŞANLIURFA Suruç -0,81196 6 1,4125 748,60 374,30
ELAZIĞ Palu -0,81209 6 1,4126 748,67 374,34
YOZGAT Çekerek -0,81328 6 1,4138 749,30 374,65
ARDAHAN Göle -0,81782 6 1,4183 751,70 375,85
YOZGAT Aydıncık -0,81903 6 1,4195 752,35 376,17
SAMSUN Salıpazarı -0,82056 6 1,4211 753,16 376,58
IĞDIR Karakoyunlu -0,8277 6 1,4282 756,94 378,47
ŞIRNAK Uludere -0,83619 6 1,4367 761,44 380,72
KASTAMONU Pınarbaşı -0,83882 6 1,4393 762,83 381,41
BATMAN Hasankeyf -0,84534 6 1,4458 766,29 383,14
5743
KARS Akyaka -0,8489 6 1,4494 768,18 384,09
KARABÜK Ovacık -0,85157 6 1,4521 769,59 384,80
K.MARAŞ Çağlayancerit -0,85395 6 1,4544 770,85 385,42
ARDAHAN Çıldır -0,85812 6 1,4586 773,06 386,53
OSMANİYE Sumbas -0,86007 6 1,4606 774,10 387,05
DİYARBAKIR Bismil -0,8611 6 1,4616 774,64 387,32
KIRŞEHİR Akçakent -0,87653 6 1,477 782,82 391,41
ERZURUM Hınıs -0,87891 6 1,4794 784,08 392,04
ÇANKIRI Kızılırmak -0,88222 6 1,4827 785,84 392,92
TOKAT Sulusaray -0,88329 6 1,4838 786,40 393,20
SİİRT Kurtalan -0,8855 6 1,486 787,57 393,79
ÇORUM Boğazkale -0,88858 6 1,4891 789,21 394,61
ERZURUM Horasan -0,89632 6 1,4968 793,31 396,65
BİNGÖL Yedisu -0,89771 6 1,4982 794,05 397,03
GAZİANTEP Yavuzeli -0,90075 6 1,5012 795,66 397,83
ORDU Çaybaşı -0,90097 6 1,5015 795,77 397,88
ÇORUM Uğurludağ -0,90369 6 1,5042 797,22 398,61
GİRESUN Yağlıdere -0,90514 6 1,5056 797,98 398,99
ARDAHAN Hanak -0,90769 6 1,5082 799,34 399,67
VAN Gevaş -0,91217 6 1,5127 801,71 400,86
DİYARBAKIR Çüngüş -0,91268 6 1,5132 801,98 400,99
HATAY Altınözü -0,91636 6 1,5169 803,93 401,96
K.MARAŞ Ekinözü -0,91649 6 1,517 804,00 402,00
SAMSUN Ayvacık -0,93524 6 1,5357 813,94 406,97
NİĞDE Çiftlik -0,93813 6 1,5386 815,47 407,73
KARS Selim -0,95361 6 1,5541 823,67 411,84
ŞANLIURFA Bozova -0,95412 6 1,5546 823,94 411,97
SİİRT Eruh -0,955 6 1,5555 824,41 412,20
ŞANLIURFA Hilvan -0,97015 6 1,5706 832,44 416,22
ARDAHAN Damal -0,97922 6 1,5797 837,25 418,63
SAMSUN Asarcık -0,99161 6 1,5921 843,81 421,90
ADANA Feke -0,99248 6 1,593 844,27 422,13
IĞDIR Tuzluca -0,99375 6 1,5942 844,95 422,47
KARS Susuz -1,00333 6 1,6038 850,02 425,01
5744
BİNGÖL Genç -1,02405 6 1,6245 861,01 430,51
SİNOP Durağan -1,02911 6 1,6296 863,69 431,85
MUŞ Varto -1,03815 6 1,6386 868,48 434,24
ERZURUM Şenkaya -1,03849 6 1,639 868,66 434,33
DİYARBAKIR Lice -1,04093 6 1,6414 869,95 434,97
AĞRI Patnos -1,0656 6 1,6661 883,03 441,52
ORDU Akkuş -1,07261 6 1,6731 886,74 443,37
KARS Arpaçay -1,07705 6 1,6775 889,10 444,55
DİYARBAKIR Çermik -1,07902 6 1,6795 890,14 445,07
ŞANLIURFA Halfeti -1,07927 6 1,6798 890,27 445,13
DİYARBAKIR Silvan -1,08285 6 1,6833 892,17 446,09
ŞIRNAK Beytüşşebap -1,08409 6 1,6846 892,83 446,41
ERZURUM Çat -1,09209 6 1,6926 897,07 448,54
AĞRI Eleşkirt -1,09474 6 1,6952 898,47 449,23
ŞANLIURFA Akçakale -1,09973 6 1,7002 901,12 450,56
YOZGAT Kadışehri -1,10911 6 1,7096 906,09 453,05
MARDİN Dargeçit -1,11614 6 1,7166 909,81 454,90
BATMAN Gercüş -1,12703 6 1,7275 915,59 457,80
SİİRT Baykan -1,13147 6 1,732 917,94 458,97
BİNGÖL Solhan -1,1403 6 1,7408 922,62 461,31
BİNGÖL Karlıova -1,15444 6 1,7549 930,11 465,06
ŞIRNAK Güçlükonak -1,15538 6 1,7559 930,61 465,31
KİLİS Polateli -1,16049 6 1,761 933,32 466,66
MALATYA Pötürge -1,16639 6 1,7669 936,45 468,22
MARDİN Mazıdağı -1,16851 6 1,769 937,57 468,79
MUŞ Hasköy -1,1707 6 1,7712 938,73 469,37
BATMAN Beşiri -1,17557 6 1,7761 941,31 470,65
BATMAN Kozluk -1,17754 6 1,778 942,36 471,18
BİTLİS Güroymak -1,19314 6 1,7936 950,62 475,31
KASTAMONU Doğanyurt -1,20091 6 1,8014 954,74 477,37
MARDİN Savur -1,20311 6 1,8036 955,91 477,95
ELAZIĞ Arıcak -1,21134 6 1,8118 960,27 480,13
HAKKARİ Şemdinli -1,23625 6 1,8367 973,47 486,73
MUŞ Malazgirt -1,2476 6 1,8481 979,49 489,74
MARDİN Derik -1,25966 6 1,8602 985,88 492,94
DİYARBAKIR Kocaköy -1,268 6 1,8685 990,30 495,15
5745
VAN Muradiye -1,27463 6 1,8751 993,81 496,90
ERZURUM Köprüköy -1,28047 6 1,881 996,91 498,45
SİNOP Dikmen -1,30184 6 1,9023 1.008,23 504,12
KARS Digor -1,30191 6 1,9024 1.008,27 504,13
DİYARBAKIR Kulp -1,30528 6 1,9058 1.010,06 505,03
BİNGÖL Adaklı -1,31228 6 1,9128 1.013,77 506,88
AĞRI Tutak -1,32542 6 1,9259 1.020,73 510,37
AĞRI Taşlıçay -1,32921 6 1,9297 1.022,74 511,37
KİLİS Musabeyli -1,34019 6 1,9407 1.028,56 514,28
ADIYAMAN Sincik -1,38337 6 1,9839 1.051,45 525,72
DİYARBAKIR Hani -1,38357 6 1,9841 1.051,55 525,78
ŞIRNAK İdil -1,39014 6 1,9906 1.055,03 527,52
DİYARBAKIR Çınar -1,39761 6 1,9981 1.058,99 529,49
BATMAN Sason -1,41551 6 2,016 1.068,48 534,24
VAN Saray -1,41712 6 2,0176 1.069,33 534,66
MUŞ Bulanık -1,42226 6 2,0228 1.072,06 536,03
DİYARBAKIR Dicle -1,42443 6 2,0249 1.073,21 536,61
DİYARBAKIR Hazro -1,43118 6 2,0317 1.076,79 538,39
DİYARBAKIR Eğil -1,44322 6 2,0437 1.083,17 541,59
MUŞ Korkut -1,4523 6 2,0528 1.087,98 543,99
ERZURUM Karaçoban -1,4636 6 2,0641 1.093,97 546,98
ŞANLIURFA Harran -1,46614 6 2,0666 1.095,31 547,65
ADIYAMAN Gerger -1,46753 6 2,068 1.096,05 548,03
SİİRT Pervari -1,5109 6 2,1114 1.119,04 555,60
ERZURUM Karayazı -1,51114 6 2,1116 1.119,16 555,60
VAN Gürpınar -1,51778 6 2,1183 1.122,68 555,60
VAN Çatak -1,52253 6 2,123 1.125,20 555,60
AĞRI Hamur -1,54084 6 2,1413 1.134,90 555,60
VAN Özalp -1,54656 6 2,1471 1.137,94 555,60
VAN Başkale -1,55537 6 2,1559 1.142,61 555,60
SİİRT Şirvan -1,57002 6 2,1705 1.150,37 555,60
AĞRI Diyadin -1,5788 6 2,1793 1.155,02 555,60
BİTLİS Hizan -1,5939 6 2,1944 1.163,03 555,60
ERZURUM Tekman -1,62149 6 2,222 1.177,65 555,60
VAN Çaldıran -1,62954 6 2,23 1.181,92 555,60
BİTLİS Mutki -1,63985 6 2,2403 1.187,38 555,60
VAN Bahçesaray -2,01076 6 2,6113 1.383,96 555,60
5746
124/12/2010 TARİH VE 2010/1237 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI
İLE YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK
GETİREN YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ
GÖSTEREN ÇİZELGE
Ek ve Değişiklik Getiren Yönetmeliği Yürürlüğe Koyan Kararnamenin
Tarihi Numarası Değişen Maddeler
Yürürlüğe
Giriş Tarihi
8/8/2011
16/3/2015
6/5/2015
8/2/2016
31/10/2016
2011/2101
2015/7528
2015/7696
2016/8514
2016/9435
4,8,13,14,16,19,Geç
ici1 nci madde
Ek 2 sayılı Cetvel
Yönetmeliğin Adı,
2, 4, 6, 8, 13, 14, 15,
16, 17, 19, 20, 23,
Ek Madde 1, Ek
Madde 2, Geçici
madde 2, Geçici
Madde 3, Geçici
Madde 4
19
14
Geçici Madde 5
Geçici 1 inci
madde 1/1/2011
tarihinden geçerli
olmak üzere
10/9/2011
tarihinde, diğer
maddeleri
10/9/2011 tarihinde
16/4/2015
1/5/2015
1/5/2015 tarihinden
geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde
(21/5/2015)
26/2/2016
17/11/2016
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam77
Toplam Ziyaret363502
Hava Durumu
Saat