• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası


AİLE HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA USUL VE ÜCRET YÖNETMELİĞİ

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/21.5.4198.pdf

AİLE HEKİMLİĞİ SÖZLEŞME VE ÖDEME YÖNETMELİĞİ
Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi : 29/6/2021 Sayısı : 4198
Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi : 30/6/2021 Sayısı : 31527
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sağlık Bakanlığınca aile hekimliği uygulaması kapsamında
sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, izinler, sözleşme
esasları ve fesih şartları ile aile hekimliği uygulamaları için Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen uzman tabip,
tabip ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik;
a) Aile hekimliği uygulaması çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışan aile hekimleri ve aile sağlığı
çalışanlarını,
b) Aile hekimliği uygulaması kapsamında Bakanlıkça görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı
çalışanlarını,
c) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine ilişkin ödeme esaslarını,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik, 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 8 inci
maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Aile hekimi: Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri ile birinci basamak teşhis, tedavi ve rehabilite
edici sağlık hizmetlerini yaş, cinsiyet ve hastalık ayrımı yapmaksızın, her kişiye kapsamlı ve devamlı olarak
belirli bir mekanda vermekle yükümlü, gerektiği ölçüde gezici ve yerinde sağlık hizmeti veren ve tam gün
esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya
tabipleri,
b) Aile hekimliği birimi: Bir aile hekimi ve en az bir aile sağlığı çalışanından oluşan yapıyı,
c) Aile sağlığı çalışanı: Aile hekimi ile birlikte hizmet veren, sözleşmeli olarak çalıştırılan veya
Bakanlıkça görevlendirilen hemşire, ebe, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyenini,
ç) Aile sağlığı merkezi: Bir veya birden fazla aile hekimliği birimi ile aile hekimliği hizmetinin verildiği
sağlık kuruluşunu,
d) Aylık başarı oranı: Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı tarafından, gebe ve bebek-çocuk izlemleri gibi
koruyucu sağlık hizmetlerinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere Bakanlığın belirlediği usul ve esaslar
çerçevesinde, ilgili ayda yapılanların, o ayda yapılması gerekenlere oranını,
e) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
f) Entegre sağlık hizmeti: Bakanlıkça belirlenecek yerlerde, bünyesinde koruyucu sağlık hizmetleri, acil
sağlık hizmetleri, muayene, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, doğum, ana çocuk sağlığı hizmetleri, ayakta
ve/veya yatarak tıbbi ve cerrahi müdahale ile çevre sağlığı, adli tabiplik ve ağız diş sağlığı hizmetleri gibi
hizmetlerin de verildiği, birinci basamak sağlık hizmetlerini yoğunlukla yürütmek üzere tasarlanmış sağlık
hizmetini,
g) Geçici aile hekimi: Aile hekiminin yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi başında
bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile hekimliği pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya kadar
görevlendirilen aile hekimini,
ğ) Geçici aile sağlığı çalışanı: Aile sağlığı çalışanının yıllık izin, hastalık izni ve diğer nedenlerle görevi
başında bulunamadığı sürede yerine bakan veya boş aile sağlığı çalışanı pozisyonuna yerleştirme yapılıncaya
kadar görevlendirilen aile sağlığı çalışanını,
h) Gezici sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanının, müdürlükçe tespit edilen belde, köy,
mezra ve uzak mahalle gibi yerleşim birimlerine, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek mahallinde
vereceği sağlık hizmetini,
ı) Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,
i) Müdürlük: İl sağlık müdürlüğünü,
j) Tavan ücret: Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile görevlendirilen
aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemelerin hesaplanmasında kullanılan, 14/7/1965 tarihli ve
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilen sözleşmeli
personel için öngörülen brüt tavan ücreti,
k) Yerinde sağlık hizmeti: Aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanının, müdürlükçe tespit edilen cezaevi,
çocuk ıslahevi, huzurevi, korunmaya muhtaç çocukların barındığı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları gibi toplu
yaşam alanlarına Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre giderek yerinde vereceği sağlık hizmetini,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sözleşmeler
Sözleşme yapılacak aile hekimi ve aile sağlığı çalışanında aranacak genel şartlar
MADDE 5- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak aile hekiminin;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen
şartları taşımaları,
b) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 17 nci madde hükmü saklı
kalmak kaydı ile 65 yaşını doldurmamış olmaları,
c) Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili, tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı
veya Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabip olmaları,
gereklidir.
(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılacak aile sağlığı çalışanının;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen
şartları taşımaları,
b) 65 yaşını doldurmamış olmaları,
c) Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum
sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olmaları,
gereklidir.
Sözleşmelerin içeriği, süresi ve dönemi
MADDE 6- (1) Aile hekimi olarak çalıştırılacaklar ile yapılacak sözleşmeler, bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan (EK-1 AİLE HEKİMİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ)’ne uygun şekil ve içerikte düzenlenir.
(2) Aile sağlığı çalışanı olarak çalıştırılacaklar ile yapılacak sözleşmeler, bu Yönetmeliğin ekinde yer
alan (EK-2 AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ)’ne uygun şekil ve içerikte düzenlenir.
(3) Sözleşmeleri, Bakanlık adına imzalamaya ve sona erdirmeye il sağlık müdürü yetkilidir.
(4) Sözleşmenin süresi ve dönemi iki mali yıldır.
(5) Sözleşme dönemi bitmeden başka bir aile hekimliği birimine yerleşen aile hekimi ile yeni sözleşme
imzalanmaz. Yeni birimdeki görev, mevcut sözleşme doğrultusunda yürütülür.
(6) Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler Bakanlıkça karşılanır.
Sözleşmelerin yenilenmesi
MADDE 7- (1) Sözleşme süresi sonunda, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı olarak görevine devam
etmek isteyenlerin sözleşmesi yenilenir. Ancak bir sözleşme döneminde bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE
HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)’nde yer alan fiillerden 5 ve
daha fazla kez ihtar puanı verilmesi veya toplamda 150 ve üzerinde ihtar puanına ulaşılması halinde müdürlükçe
komisyon oluşturularak değerlendirme yapılır. Değerlendirme neticesinde komisyon tarafından; yeniden
sözleşme imzalanmasına veya sözleşmenin yenilenmemesine karar verilir. Aile sağlığı çalışanları için verilecek
kararlarda aile hekiminin görüşü de alınır. Komisyonun teşekkülü ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça
belirlenir.
(2) Bakanlık müfettişlerince yapılacak inceleme ve soruşturma neticesine göre sözleşmenin
yenilenmemesi kararı verilebilir.
(3) Birinci ve ikinci fıkralara göre sözleşmesi yenilenmeyenler, bir yıl süreyle aile hekimi veya aile
sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz.
(4) 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa istinaden bedelli askerlik yapmak üzere
pozisyonlarının korunması talebinde bulunarak sözleşmesi feshedilenler, sözleşme fesih tarihinden itibaren en
geç otuz gün içerisinde başvurmaları halinde ayrılmadan önce çalıştığı aile hekimliği biriminde sözleşme
imzalayarak göreve başlayabilir.
Sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi
MADDE 8- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının sözleşmesi, aşağıdaki
hallerde herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer:
a) Ölüm halinde.
b) Tabi olduğu mevzuata göre zorunlu olarak emekli olma yaşını doldurması halinde.
Sözleşmenin aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı tarafından sona erdirilmesi
MADDE 9- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimleri veya aile sağlığı çalışanları askerlik, doğum,
emeklilik ve sair sebeplerle iki ay önceden bildirmek kaydıyla sözleşmenin sona erdirilmesini talep edebilirler.
Müdürlük, şartların uygun olması durumunda, iki aylık süreyi beklemeden sözleşmenin sona erdirilmesini kabul
edebilir. Müdürlüğün sözleşmenin sona erdirilmesi talebini kabul etmemesi halinde, iki aylık süreyi
doldurmadan görevden ayrılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı, bir yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi veya aile
sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz.
(2) Aile sağlığı çalışanları, sözleşme imzaladığı aile hekiminin görevinden ayrılması veya yer
değiştirmesi durumunda, bu sebeple sözleşmesini sona erdirmek istemesi durumunda birinci fıkranın üçüncü
cümlesi hükmü uygulanmaz.
Sözleşmenin feshi
MADDE 10- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7) numaralı alt
bentlerinde yer alan şartlar ile bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşınmadığının veya bu şartların sonradan
kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi,
b) 15 inci maddede belirtilen faaliyetlerde bulunulduğunun tespit edilmesi,
c) Kurumundan aylıksız veya ücretsiz izinli sayılanlardan, haklarında yüksek disiplin kurullarınca verilen
devlet memurluğundan çıkarma cezasına veya sözleşmesinin sona erdirilmesine dair kararın ilgili müdürlüğe
bildirilmesi,
ç) Çalışanın kadrosu veya pozisyonundan istifa etmesi,
d) Mücbir sebepler hariç, özürsüz ve kesintisiz olarak on gün görev başında bulunmadığının tespit
edilmesi,
e) Sağlık sebebiyle yüz seksen günü aşan süreyle görevini ifa edememesi,
f) Eczane veya medikal firmaları, beşeri ilaç firmaları veya özel sağlık kuruluşları gibi mesleği ile ilgili
alanlarda faaliyet gösteren gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin temsilcileri ile etik dışı haksız çıkar
ilişkisinde bulunulduğunun tespit edilmesi,
g) Menfaat karşılığında gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlendiğinin tespit edilmesi,
ğ) 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendinde yer alan fiil ve hallerin
işlendiğinin tespit edilmesi,
h) Gözaltına alınma, tutuklanma, hükümlülük veya 8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve
Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında uzaklaştırma kararı verilmesi nedeniyle görevi
başında bulunamama süresinin sekiz haftayı aşması,
ı) Görevi başında bulunduğu halde entegre sağlık hizmetlerinde mazeretli olup olmadığına bakılmaksızın
beş nöbet görevini yerine getirmediğinin/getiremediğinin tespit edilmesi,
hallerinde bu durum, aile hekimi veya aile sağlığı çalışanına tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren
savunma yapmak üzere yedi gün süre verilir. Yapılan savunmalar uygun görülmediği takdirde veya süresi içinde
savunma yapılmaması durumunda, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının sözleşmesi, il sağlık müdürü tarafından
başkaca herhangi bir ihbar veya ikaza gerek duyulmadan sona erdirilir.
(2) Birinci fıkranın;
a) (a), (c), (f), (g) ve (ğ) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler, beş yıl süreyle,
b) (b), (ç) (d) ve (ı) bentlerine göre sözleşmesi sona erdirilenler, bir yıl süreyle,
c) (e) bendine göre sözleşmesi sona erdirilenler, sağlık durumunun görevin sürekli ifasına engel
olmadığına dair sağlık kurulu raporu ibraz edilinceye kadar,
sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz.
(3) Birinci fıkranın (f), (g) ve (ğ) bentlerine münhasır olmak üzere, aile hekimliği hizmetlerinin
gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, Sağlık
Bakanı, İl Sağlık Müdürü, Bakanlık Müfettişi tarafından, sözleşmeleri askıya alınmak suretiyle iki aya kadar
görevden uzaklaştırılabilir. İhtiyaç halinde ve gerekmesi durumunda bu süre bir defaya mahsus olmak üzere iki
ay daha uzatılabilir. Bu süre içinde tamamlanacak idari soruşturma neticesinde ilgililerin anılan bentlerde yer
alan fiilleri işledikleri sabit görülür ise sözleşmeleri sona erdirilir, aksi halde ilgililer görevlerine iade edilir.
(4) 7179 sayılı Kanuna istinaden bedelli askerlik yapmak üzere ayrılmak isteyen sözleşmeli aile hekimi
veya aile sağlığı çalışanının sözleşmesi feshedilir. Pozisyonlarının korunması talebinde bulunarak sözleşmesi
feshedilenler hakkında 7 nci maddenin dördüncü fıkrası hükümleri uygulanır.
(5) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız üç ay süreyle bin kişinin altına düşmesi halinde bu
durum, aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanına tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren savunma yapmak üzere
yedi gün süre verilir. Yapılan savunmalar uygun görülmediği takdirde veya süresi içinde savunma yapılmaması
durumunda, aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının sözleşmesi, il sağlık müdürü tarafından başkaca herhangi bir
ihbar veya ikaza gerek duyulmadan sona erdirilir. Ancak;
a) Bakanlıkça bölgede çalışan aile hekimi sayısında değişiklik yapılması nedeniyle ihtiyaç duyulması
halinde sözleşme yapılan aile hekimi hakkında,
b) Aile hekimine kayıtlı kişi sayısının aralıksız üç ay süreyle bin kişinin altında seyretmesi nedeniyle
sözleşmesi sona erdirilen aile hekimi yerine sözleşme yapılan aile hekimi hakkında,
birinci cümle hükmü sözleşme tarihini takip eden birinci yılın sonundan itibaren uygulanır.
(6) Bu maddede yer alan fiillerin işlendiğinin sözleşme döneminden sonra öğrenilmesi veya sözleşme
döneminde öğrenilse dahi başlatılan soruşturmanın ilgili sözleşme döneminden sonra aile hekimi veya aile
sağlığı çalışanının aleyhine sonuçlanması durumunda mevcut sözleşme sona erdirilir.
(7) Bu maddede yer alan fiillerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli
işlemin başlatılarak, takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılması esastır. Belirtilen fiillerin işlendiği tarihten
itibaren iki yıl içinde sözleşme feshedilmediği takdirde fesih yetkisi zamanaşımına uğrar.
Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi
MADDE 11- (1) Bu Yönetmeliğin eki (EK-3 AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA
UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ)’nde yer alan fiilleri işlediği tespit edilen sözleşmeli aile hekimi
ve aile sağlığı çalışanına;
a) Müdürlüğün halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkanınca,
b) Tespitin Bakanlık tarafından yapılması halinde Bakanlıkça,
yazılı ihtar yapılır.
(2) Sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı çalışanına, ihtarın tebliğinden itibaren savunma yapması için
yedi gün süre verilir. Yapılan savunmalar uygun görülmediği takdirde veya süresi içinde savunma yapılmaması
durumunda ihtar puanı verilir. Bir sözleşme dönemi içerisinde herhangi bir fiilin ikinci ve devam eden
ihlallerinde, ihtar puanı iki kat olarak uygulanır.
(3) İhtar puanının kendisine tebliğ edilen ilgili aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı, tebliğ tarihinden
itibaren yedi gün içinde;
a) Müdürlüğün halk sağlığı hizmetlerinden sorumlu başkanının verdiği ihtar puanına karşı, il sağlık
müdürüne,
b) Bakanlığın verdiği ihtara karşı Bakan Yardımcısına,
itirazda bulunabilir. İtiraz mercileri otuz gün içinde itirazı inceleyerek karara bağlar ve karar ilgilisine
yazılı olarak bildirilir.
(4) Bakanlıkça yapılan ihtarlar ve sonuçları, işlem yapılmak üzere ilgili müdürlüğe bildirilir.
(5) Bir sözleşme dönemi içinde verilen ihtar puanlarının iki yüz puana ulaşması halinde sözleşme, il
sağlık müdürü tarafından sona erdirilir.
(6) Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı
çalışanının, sözleşme dönemi sonuna kadar kalan sürenin iki yıllık çalışma süresine oranının, iki yüz puan ile
çarpılmasıyla bulunacak puana ulaşması halinde de sözleşme, il sağlık müdürü tarafından ihtaren sona erdirilir.
Hesaplamalarda kesirler tama iblağ edilir.
(7) Bu madde hükümleri gereğince sözleşmesi ihtaren sona erdirilen aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı,
bir yıl süreyle sözleşmeli aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı olmak üzere başvuruda bulunamaz.
(8) Bir sözleşme dönemi içinde ihtar puanlarının iki yüz puana ulaştığının, sözleşme dönemi sona
erdikten sonra tespit edilmesi halinde, tespit tarihinde geçerli olan sözleşme sona erdirilir.
(9) İhtarı gerektiren fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde gerekli işlemin
başlatılarak, takip eden altı ay içerisinde sonuçlandırılması esastır. İhtarı gerektiren fiillerin işlendiği tarihten
itibaren iki yıl içinde ihtar puanı verilmemesi halinde ihtar puanı verme yetkisi zamanaşımına uğrar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çalışma Saatleri, İzinler, Denetim ve Yükümlülükler
Çalışma saatleri
MADDE 12- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları görevlerini, haftalık çalışma süresi kırk saatten
az olmamak kaydıyla, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.
(2) Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının, pozisyonlarının bulunduğu mahalde ikamet etmeleri
esastır.
İzinler
MADDE 13- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri, bir mali yılda otuz gündür.
Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanına, mali yıl
sonuna kadar çalışacakları sürenin bir yıllık çalışma süresine oranının yıllık izin süresi ile çarpılması suretiyle
bulunacak süre kadar yıllık izin verilir. Hesaplamada kesirler tama iblağ edilir. Bir sözleşme döneminde birinci
mali yılda kullanılmayan yıllık izinler ikinci mali yıla aktarılabilir, ancak bir sözleşme dönemi içerisinde
kullanılmayan yıllık izinler sonraki sözleşme dönemine aktarılamaz. Ayrıca beş gün kongre ve seminer izni ile
yıllık izin bitiminden sonra mazeretleri nedeniyle beş gün idari izin verilebilir. Evlenme, ölüm, doğum ve
emzirme hallerinde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi kapsamındaki sözleşmeli personele ilişkin
izin süreleri uygulanır. Süt izni kullanan aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının yerine bu süre içerisinde
görevlendirme yapılma zorunluluğu yoktur.
(2) Hastalık durumunda, bir mali yılda en çok on günlük dönemler halinde toplam kırk güne kadar
hekimin uygun görmesiyle hastalık izni verilebilir. Bir defada on günü aşan hastalık izni ancak sağlık kurulu
raporu ile verilebilir.
(3) Sözleşmeli aile hekimi iken aile hekimliği uzmanlık eğitimi almakta olanlar, bu eğitimleri
kapsamındaki hastane rotasyonu süresince izinli sayılır.
(4) Aile sağlığı çalışanına izin verilmesi veya görevlendirilmesi öncesinde aile hekimi bilgilendirilir
ancak onayı aranmaz.
(5) Aile hekimi ile aile sağlığı çalışanına izin vermeye ve hastalık raporlarını izne çevirmeye müdürlük
yetkilidir. Müdürlük bu yetkisini sınırları belirli olmak üzere ilçe sağlık idare amirlerine devredebilir. İzinlere
ilişkin diğer hususlar Bakanlıkça belirlenir.
Denetim
MADDE 14- (1) Aile sağlığı merkezi, aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, asgari altı ayda bir,
mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygunluk ile diğer konularda Bakanlık, ilgili mülki idare amirleri ve yerel
sağlık idare amirleri veya bunların görevlendireceği personelin denetimine tabidir. İlgili mevzuat ve sözleşme
şartlarına aykırılık halinde müdürlükçe/Bakanlıkça incelemeci veya soruşturmacı görevlendirilir. İlgili mevzuat
ve sözleşme şartlarına aykırı fiillerin tespit edilmesi halinde aykırılığın mahiyetine göre;
a) Adli yönden; 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması
Hakkında Kanun,
b) İdari yönden; 10 uncu ve 11 inci madde,
c) Kamu zararı oluşturan mali hususlar yönünden; 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik,
hükümlerine göre, gerekli işlemler tesis edilir.
Kazanç getirici başka iş yapma yasağı
MADDE 15- (1) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları bu görevleri
dışında;
a) Bilimsel faaliyetler ve telif hakları hariç olmak üzere, mesleklerinin icrasından menfaat temin
edemezler.
b) Sanatsal ve sportif faaliyetler dışında esnaf veya tacir sayılmayı gerektiren herhangi bir faaliyette
bulunamazlar.
c) Herhangi bir yerde hizmet akdi ile çalışamazlar.
ç) Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamazlar, ticari mümessil, ticari vekil, kollektif şirketlerde
ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar.
(2) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimleri, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı
San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 12 nci maddesi kapsamında verilen izin dışında iş yeri hekimliği
yapamazlar.
Görevlendirme
MADDE 16- (1) Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanları;
a) Bakanlıkça öngörülen hizmet içi eğitimler için bir yılda en fazla otuz günü aşmamak üzere,
b) Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda başka yerde,
c) Bakanlıkça yurtdışında sağlık hizmeti sunmak üzere bir sözleşme döneminde en fazla iki aya kadar,
görevlendirilebilir.
(2) Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanlarının, görev başında bulunamayacağı durumlar aşağıda sayıldığı
şekildedir:
a) İzinli olması.
b) Raporlu olması.
c) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi klinik rotasyonlarında bulunması.
ç) Gözaltına alınma, tutuklanma, hükümlülük durumları ile 6284 sayılı Kanun kapsamında uzaklaştırma
kararı verilmesi.
d) 10 uncu maddenin üçüncü fıkrası gereğince görevden uzaklaştırılması durumunda.
e) Sağlık raporuyla belgelendirilmiş ve müdürlükçe onaylanmış olması koşuluyla Bakanlıkça ilan edilmiş
bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanmış olması veya yakalanma riski taşıması.
(3) Sözleşmeli olarak çalıştırılan aile hekimi veya aile sağlığı çalışanı, birinci fıkranın (c) bendi ile ikinci
fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen hallerde, 5 inci maddede belirtilen şartları taşıyan hekim ya da sağlık
personeli ile anlaşarak vekâleten hizmetin görülmesini geçici olarak sağlar. Bu anlaşma, müdürlükçe uygun
görülmesi halinde uygulanır.
(4) Birinci fıkranın (a) ve (b), ikinci fıkranın (ç), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen haller ile üçüncü fıkra
gereğince vekâleten hizmetin gördürülemediği veya bunun uygun görülmediği hallerde aynı aile sağlığı
merkezinden veya Bakanlığa bağlı, aile sağlığı merkezi dışındaki diğer birimlerden, müdürlükçe geçici aile
hekimi veya geçici aile sağlığı çalışanı görevlendirilir.
(5) Sözleşmeli aile hekimi ve/veya aile sağlığı çalışanı pozisyonunun boş olması durumunda dördüncü
fıkradaki görevlendirme usulü uygulanır.
(6) Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanı aynı anda en fazla, kendi birimi dahil iki aile hekimliği
biriminin sorumluluğunu üstlenebilir.
Uyumlu çalışma
MADDE 17- (1) Aile hekimi ile aile sağlığı çalışanı ekip anlayışı içinde çalışır.
(2) Aile hekimi, birlikte çalıştığı aile sağlığı çalışanını yönlendirme ve denetleme yetkisine sahiptir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aile Hekimine Yapılacak Ödemeler ve Uygulanacak Usul ve Esaslar
Aile hekimi ödeme esasları
MADDE 18- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır.
(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine aylık olarak yapılacak ödemeler, aşağıda yer alan unsurlardan
oluşur:
a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine yapılacak ödemelerin
hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır:
1) Kayıtlı kişiler için;
i) Gebeler için (3) katsayısı,
ii) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,
iii) 0-59 ay grubu için (1,6) katsayısı,
iv) 65 yaş üstü için (1,6) katsayısı,
v) Diğer kişiler için (0,79) katsayısı,
esas alınır.
2) Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır.
3) Kayıtlı ilk 4000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar
toplanarak ara puan hesaplanır.
4) Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen
yerlerde ilk 1350 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır
(A). Bu toplam puan 2 katsayısıyla çarpılır (Ax2). Daha sonra, 1351 ile 2400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de
her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş
olan puana eklenir ((Ax2)+B) ve ara puan hesaplanır.
5) Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde, nöbet hizmetlerini de kapsamak üzere 2400 kişiye kadar,
her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam
puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (Ax1,65) ara puan hesaplanır.
6) Kayıtlı kişiler ile ilgili olarak, hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite gibi hastalıkların taranması,
takibi ve takip sonucunda meydana gelen değişim oranları ile vaka yönetimine göre (0,90) ila (1,50) arasında
belirlenecek olan tarama ve takip katsayısı ile ara puan çarpılmak suretiyle maaşa esas puan hesaplanır.
Bakanlıkça sevk sistemi uygulamasına geçilmesine karar verilen il ve/veya ilçelerde tarama ve takip katsayısı
(0,90) ila (2) arasında uygulanır. Tarama ve takip katsayısına dahil edilecek olan hastalıklar ile bu hastalıkların
tarama, takip ve takip sonucunda meydana gelecek değişimlerin oranları, bu oranların hesaplanması ile ilgili usul
ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir.
7) Maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan
dahil);
i) Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin % 78,5’i,
ii) Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin % 113,5’i,
tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin onbinde 5,22’si ile
çarpılması sonucu bulunan tutar ayrıca ödenir.
8) Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi
yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde olması halinde,
kayıtlı kişi sayısının 2400’den fazla, diğer yerlerde ise 4000’den fazla olması halinde; büyükten küçüğe doğru
grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere ödeme yapılır ve bu sayıları aşan kısım için ise aile hekimlerine
herhangi bir ödeme yapılmaz.
9) Aile hekimliği biriminin hizmet sunmaya başladığı tarihten on sekizinci ayın sonuna kadar - altıncı
ayın sonundan itibaren en az 500 nüfusa sahip olması şartıyla - bu bendin (7) numaralı alt bendi; Maaşa esas
puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 2.000 puana kadarki kısmı için (2.000 puan dahil);
i) Uzman tabip veya tabip için tavan ücretin % 131’i,
ii) Aile hekimliği uzmanları için tavan ücretin % 166’sı,
tutarında ödeme yapılır. 2.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin onbinde 5,22’si ile
çarpılması sonucu bulunan tutar ayrıca ödenir şeklinde uygulanır.
10) Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için bu bentte
belirtilenlerin dışında ayrıca bir ödeme yapılmaz.
b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, sosyoekonomik
gelişmişlik düzeyi esas alınarak, bu Yönetmeliğin eki (EK-4 SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ
ÜCRETİ LİSTESİ)’nde belirtilen ödeme göstergesi ile tavan ücretin % 14’ünün çarpımı sonucu elde edilen tutar
ödenir.
c) Aile Sağlığı Merkezi Giderleri:
1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, hizmet verdiği merkezin kira, elektrik, su, yakıt, telefon,
internet, bilgi-işlem, temizlik, büro malzemeleri, küçük onarım, danışmanlık, sekretarya, iş sağlığı ve güvenliği
hizmetleri ve tıbbi sarf malzemeleri gibi Bakanlıkça belirlenecek asgari fiziki ve teknik şartların devamına
yönelik giderleri için her ay tavan ücretin % 50’sinin, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan illerin
satın alma gücü paritesi puanı ile çarpımı sonucuna göre bulunacak tutarda ödeme yapılır. Aile hekimliği
pozisyonunun, sözleşmeli aile hekimi bulunmaması nedeniyle boş olması durumunda, bu ödeme müdürlüğün
döner sermayesine aktarılır ve birimin giderleri fatura ve benzeri belgeler ile yönetim karar defterinin ibrazı
üzerine müdürlüğün döner sermayesinden karşılanır.
2) Ceza infaz kurumunca, aile hekimliği biriminin teknik tıbbi ve fiziki donanımı için yapılan harcama
bedelleri ile kira, elektrik, su, yakıt, temizlik, tıbbi sarf malzemesi gibi Bakanlıkça belirlenen asgari fiziki ve
teknik şartların devamına yönelik giderlerden oluşan aylık kullanım bedelleri karşılığında bu bendin (1) numaralı
alt bendinde belirtilen aile sağlığı merkezi gider ödemesinin % 80’i ödenmeksizin, iletişim, kırtasiye ve benzeri
harcamalar için aile hekimine bunun % 20’si ödenir.
3) Cezaevi aile hekimliği birimlerinde görev yapanlar dışında, her aile hekimine ayrıca yukarıdaki tutara
ek olarak her ay, Bakanlıkça belirlenen aile hekimliği birimleri gruplandırmasına göre tavan ücretin;
i) D grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 10’u,
ii) C grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 20’si,
iii) B grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 35’i,
iv) A grubu aile hekimliği birimleri için tavan ücretin % 50’si,
oranı kadar ödeme yapılır.
4) Bu gruplandırmalara göre daha yüksek ilave ödeme gerektiren gruba göre ödeme yapılabilmesi için
aile hekimince, ilgili gruba ait tüm kriterlerin sağlandığına dair belgeler ile müdürlüğe başvurulur. Başvuru
tarihinden itibaren müdürlük veya Bakanlık ya da Bakanlıkça yetki verilen özel veya kamu kurum ve
kuruluşlarınca, en geç otuz gün içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre yerinde değerlendirme yapılır.
Değerlendirme evrakının bir nüshası aile hekimine verilir. Talep müdürlükçe, evrakın müdürlüğe intikalinden
itibaren on gün içinde sonuçlandırılır. Talebin olumlu sonuçlanması halinde, talebin olumlu sonuçlandığı tarihten
itibaren belirlenen yeni grup esas alınarak ödeme yapılır.
5) Grup değiştiren aile hekimi aynı yer için üç aydan önce yeniden grup değiştirmek için müracaat
edemez.
6) Aile hekimliği birimleri, gruplandırma kriterleri açısından, asgari altı ayda bir denetlenir. Denetim
ekibi müdürlük tarafından oluşturulur. Bu denetimlerde aile hekimliği birimlerinin ödeme aldığı grubun şartlarını
kaybettiği tespit edilirse, bu şartların hangi tarihten itibaren kaybedildiği ve hangi gruba göre ödeme alınması
gerektiği denetim raporunda belirtilir. Denetim raporunun müdürlükçe onaylanmasını müteakiben, ödeme yeni
duruma göre yapılır ve şartların kaybedildiği tarihe göre yapılan fazla ödemeler geri alınır.
7) Denetim ekibi tarafından oluşturulan denetim raporuna karşı yedi gün içinde itiraz edilebilir.
Müdürlüğe yapılan bu itiraz, oluşturulan bir komisyon marifetiyle on beş gün içinde değerlendirilir. İtiraz
komisyonunun teşekkülü ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir.
8) Yeni açılan ve müdürlükçe hizmet verilecek aile sağlığı merkezi mekanı gösterilemeyen birimler için
aile sağlığı merkezi giderleri, on ay boyunca yukarıdaki kriterlere bağlı olmaksızın tavan ücretin % 100’ü olarak
ödenir. Bu birimlerin açılmasını müteakiben ilk yerleştirme sonucunda boş kalması halinde müdürlüğün teklif
ettiği ve Bakanlıkça uygun görülen yerler için giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere
müdürlükçe kiralama, iç mekan tadilatı, tefrişat ve malzeme temini de dahil olmak üzere aile sağlığı merkezi
oluşturulur. Ancak müdürlükçe, gerekçelendirmek ve Bakanlıkça onaylanmak kaydıyla yerleştirme işlemi
beklenmeksizin, giderleri döner sermaye bütçesinden karşılanmak üzere aile sağlığı merkezi oluşturulabilir.
Oluşturulan birime on aylık süre dolmadan aile hekimi yerleşmesi halinde on aylık sürenin sonuna kadar tavan
ücretin % 50’si aile hekimine, kalan % 50’si ise müdürlük döner sermayesine ödenir.
9) Aile hekimlerinden herhangi birinin, aile sağlığı merkezi giderlerinin kendisine isabet eden kısımlarını
ödemediği yönetim karar defteri ile ispatlandığı takdirde, aile sağlığı merkezi giderlerini karşılamak üzere söz
konusu aile hekimine yapılan ödemelerden müdürlükçe kesinti yapılır.
10) Aile hekimlerinden herhangi biri kendisine bildirim yapılmasına rağmen, aile sağlığı merkezinin
asgari fiziki ve teknik şartlarını yerine getirmediği takdirde, müdürlükçe bu eksiklikler giderilir ve bedeli söz
konusu aile hekimine yapılan ödemelerden kesilerek müdürlük döner sermayesine aktarılır.
ç) Gezici Sağlık Hizmeti Giderleri:
1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine, gezici sağlık hizmeti giderleri için;
i) Asgari kat edilmesi gereken her bir kilometre için tavan ücretin onbinde 5’i,
ii) Gezici hizmet bölgesindeki kendisine kayıtlı her kişi için tavan ücretin yüzbinde 7,5’i,
kadar ödeme yapılır. Kat edilecek mesafenin hesabına yönelik usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
2) Gezici sağlık hizmetinin yürütülmesinde, müdürlüğe ait gezici sağlık araçları aile hekimlerine
kullandırılabilir. İklim ve ulaşım şartları gibi nedenlerle gezici sağlık hizmetinin normal araçlarla verilemediği
durumlarda, müdürlük aile hekimine kar paletli araç, 4x4 çekerli arazi tipi araç ve vasıtalarla ulaşım imkanı
sağlayabilir. Araç tahsisi yapılan durumlarda gidilen yer veya yerlere ait bu bentte yer alan esasa göre yapılacak
gezici sağlık hizmeti giderleri aile hekimi yerine müdürlüğün döner sermayesine aktarılır.
(3) Sözleşmeyle çalıştırılan veya geçici aile hekiminin ihtiyaç duyduğu tetkikler, müdürlüğün belirlediği
laboratuvarlarda yaptırılır. Bu tetkikler için gerekli sarf malzemelerini müdürlük temin eder. Müdürlüğün
belirlediği laboratuvarlarda yaptırılan tetkikler için belge karşılığında laboratuvara ödeme yapılır.
Belgelendirilemeyen kısım için herhangi bir ödeme yapılamaz. Tetkik ve sarf malzemeleri giderleri karşılığı aile
hekimi için yapılacak toplam ödeme tutarının, tavan ücretin % 100’ünü geçmesi halinde, aile hekiminin
laboratuvar tetkikleri incelemeye tabi tutulur. Ancak hormon ve ELISA tetkik giderleri bu orana dahil edilmez.
(4) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimine; ikinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentleri gereğince her ay
itibarıyla yapılacak brüt ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri
toplamı, tavan ücretin altı katını aşamaz.
(5) İkinci fıkrada sayılan ödemelerden; (a) bendinde belirtilenlerden gelir vergisi ve damga vergisi, diğer
bentlerde belirtilenlerden ise damga vergisi kesilir.
(6) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerinin kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya
kesenekleri, ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemelerden düşülür.
(7) Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, 4/1/1961
tarihli ve 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine
Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun hükümleri dahil herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme
yapılamaz. Ancak 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu
ödenir. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun sözleşmelerinin sona ermesi durumunda, sosyal
güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç herhangi bir ödeme yapılmaz.
(8) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre geçici iş
göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile hekimine, ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemelerden geçici
iş görmezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.
Aile hekimi ödemelerine ilişkin diğer esaslar
MADDE 19- (1) Sözleşme ile çalıştırılan aile hekimine, 16 ncı maddenin;
a) Birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde,
b) İkinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen halde,
c) Üçüncü fıkra kapsamında vekâleten hizmetin görülmesini sağlaması halinde,
ç) Tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan
aile hekimine, toplam yıllık izin süresinin ilk on dört günlük kısmı için,
ödemeler tam olarak yapılır. Bu fıkra kapsamında tam ödeme yapılan aile hekimlerine, ikinci fıkraya göre
ayrıca ödeme yapılmaz.
(2) Sözleşmeli aile hekimi yerine geçici aile hekimi görevlendirilmesi durumunda;
a) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının
% 50’si yasal kesintiler yapıldıktan sonra asıl aile hekimine, % 50’si ise geçici aile hekimine veya geçici aile
hekimi olarak Bakanlık personeli görevlendirilmiş ise bu personele ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu
kurum döner sermaye emanet hesabına,
b) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi
ücretinin % 50’si asıl aile hekimine,
c) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendine göre ödenecek aile sağlığı merkezi giderlerinin tamamı
asıl aile hekimine,
ç) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin
tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak geçici aile hekimine,
ödenir.
(3) Sözleşmeli aile hekimi bulunmayan boş pozisyona geçici aile hekimi görevlendirilmesi durumunda;
a) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının
% 50’si görevlendirilen geçici aile hekimine veya geçici aile hekimi olarak Bakanlık personeli görevlendirilmiş
ise bu personele ödenmek üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına,
b) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendine göre ödenecek gezici sağlık hizmeti gideri ödeneğinin
tamamı, çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak geçici aile hekimine,
ödenir.
(4) Bu madde gereği, görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak
yapılır.
(5) Aile hekimliği sözleşmesi bulunmayan geçici aile hekimine, 209 sayılı Kanun gereğince ek ödeme
yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden ödenmesine devam
edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak ikinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak ödemelerin toplamı, tavan
ücretin üç katını geçemez. Sözleşmeli aile hekimleri haricinde geçici aile hekimi olarak görevlendirilenlere bu
maddeye göre yapılacak ödemenin (gezici sağlık hizmeti hariç) brüt tutarı, kadrosunun bulunduğu görev yeri ve
unvanı gözönünde bulundurulmak suretiyle 209 sayılı Kanun gereğince döner sermayeden yapılacak ödemeler
toplamının (sabit ödeme dahil) brüt tutarından az olamaz (20 nci maddeye göre yapılacak performans kesintisi
hariç). Ancak geçici aile hekimlerine ödenmek üzere döner sermaye emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa
döner sermayeden yapılan sabit ödeme mahsup edilip, yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile
hekimine ödenir.
Aile hekiminden yapılacak kesintiler
MADDE 20- (1) Koruyucu hekimlik hizmetlerinden; aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı,
başarı oranına göre kesinti uygulanır. Sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimi veya geçici aile hekimi için 18 inci
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre hesaplanan brüt ücretin;
a) Aylık başarı oranı % 98 - % 97 ise % 2’si,
b) Aylık başarı oranı % 96 - % 95 ise % 4’ü,
c) Aylık başarı oranı % 94 - % 90 ise % 6’sı,
ç) Aylık başarı oranı % 89 - % 85 ise % 8’i,
d) Aylık başarı oranı % 85’ten daha düşük olanlar için % 10’u,
esas alınmak suretiyle hesaplanacak miktarlar, aşılama, gebe, bebek-çocuk takibi için ayrı ayrı
değerlendirilerek aile hekimine yapılacak ödemeden düşülür.
(2) Aşılama, gebe, bebek-çocuk takiplerinin hangi aralıklarda ne şekilde yapılacağı ve kesintilerin usul ve
esasları Bakanlıkça belirlenerek duyurulur.
(3) Köy yollarının kar, çığ düşmesi, sel nedeniyle kapanması gibi mülki idare amirinin takdir edeceği
mücbir sebepler veya aşılama, gebe, bebek-çocuk takibinin ihbar düzenlenmesine rağmen yaptırılmaması gibi
nedenlerle yerine getirilemeyen hizmetler, bu hesaplamalarda dikkate alınmaz.
(4) Bu madde gereğince aile hekiminden yapılacak kesintilerin toplamı, 18 inci maddenin ikinci fıkrasının
(a) bendi gereğince hesaplanan brüt tutarın % 20’sinden fazla olamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Aile Sağlığı Çalışanına Yapılacak Ödemeler ve Uygulanacak Usul ve Esaslar
Aile sağlığı çalışanı ödeme esasları
MADDE 21- (1) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına, çalışılan gün sayısına göre ödeme yapılır.
(2) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına, aylık olarak yapılacak ödemeler, aşağıda yer alan
unsurlardan oluşur:
a) Kayıtlı Kişiler İçin Ödenecek Ücret: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına yapılacak
ödemelerin hesaplanmasında, görev tanımlarında verilen hizmetler için aşağıdaki esaslara göre ödeme yapılır.
1) Kayıtlı kişiler için;
i) Gebeler için (3) katsayısı,
ii) Cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlüler için (2,25) katsayısı,
iii) 0-59 ay grubu için (1,75) katsayısı,
iv) 65 yaş üstü için (1,75) katsayısı,
v) Diğer kişiler için (0,80) katsayısı,
esas alınır.
2) Kayıtlı kişiler, katsayısı yüksek olan gruptan başlanarak sıralanır ve puan hesaplaması yapılır.
3) Kayıtlı ilk 4000 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır, ve bulunan puanlar
toplanarak ara puan hesaplanır.
4) Nüfus ve coğrafi yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen
yerlerde ilk 1350 kişiye kadar, her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır
(A). Bu toplam puan 2 katsayısıyla çarpılır (Ax2). Daha sonra, 1351 ile 2400 kişiye kadar kayıtlı kişiler için de
her gruptaki kişi sayısıyla o grubun katsayısı çarpılır ve bulunan puanlar toplanarak (B), daha önce bulunmuş
olan puana eklenir ((Ax2)+B) ve ara puan hesaplanır.
5) Entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde, nöbet hizmetlerini de kapsamak üzere 2.400 kişiye kadar,
her gruptaki kişi sayısı o grubun katsayısıyla çarpılır ve bulunan puanlar toplanır (A). Daha sonra bu toplam
puan, 1,65 katsayısıyla çarpılarak (Ax1,65) ara puan hesaplanır.
6) Kayıtlı kişiler ile ilgili olarak, hipertansiyon, diyabet, kanser ve obezite gibi hastalıkların taranması,
takibi ve takip sonucunda meydana gelen değişim oranları ile vaka yönetimine göre (0,90) ila (1,50) arasında
belirlenecek olan tarama ve takip katsayısı ile ara puan çarpılmak suretiyle maaşa esas puan hesaplanır.
Bakanlıkça sevk sistemi uygulamasına geçilmesine karar verilen il ve/veya ilçelerde tarama ve takip katsayısı
(0,90) ila (2) arasında uygulanır. Tarama ve takip katsayısına dahil edilecek olan hastalıklar ile bu hastalıkların
tarama, takip ve takip sonucunda meydana gelecek değişimlerin oranları, bu oranların hesaplanması ile ilgili usul
ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlıkça belirlenir.
7) Maaşa esas puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 1.000 puana kadarki kısmı için (1.000 puan
dahil);
i) Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı çalışanına tavan ücretin % 41,85’i,
ii) Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı çalışanına tavan ücretin % 49,15’i,
tutarında ödeme yapılır. 1.000 puanın üzerinde kalan puanların tavan ücretin onbinde 2,1’i ile
çarpılması sonucu bulunan tutar ayrıca ödenir.
8) Ödemeye esas olacak pozisyonun entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde ya da nüfus ve coğrafi
yapısı nedeniyle kayıtlı nüfusun zorunlu olarak düşük olduğu Bakanlıkça belirlenen yerlerde olması halinde,
kayıtlı kişi sayısının 2.400’den fazla, diğer yerlerde ise 4.000’den fazla olması halinde; büyükten küçüğe doğru
grup katsayısı sıralaması esas alınmak üzere ödeme yapılır ve bu sayıları aşan kısım için ise aile sağlığı
çalışanlarına herhangi bir ödeme yapılmaz.
9) Aile hekimliği biriminin hizmet sunmaya başladığı tarihten on sekizinci ayın sonuna kadar - altıncı
ayın sonundan itibaren en az 500 nüfusa sahip olması şartıyla - bu bendin (7) numaralı alt bendi; Maaşa esas
puanın, kayıtlı kişi sayısına bakılmaksızın, ilk 2.000 puana kadarki kısmı için (2.000 puan dahil);
i) Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı çalışanına tavan ücretin % 62,85’i,
ii) Mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı çalışanına tavan ücretin % 70,15’i,
tutarında ödeme yapılır. 2.000 puanın üzerindeki puanlar için, söz konusu puanların tavan ücretin onbinde
2,1’i ile çarpılarak bulunan tutar ayrıca ödenir şeklinde uygulanır.
10) Deprem, sel felaketi ve salgın gibi olağanüstü durumlarda yapılacak hizmetler için ayrıca bir ödeme
yapılmaz.
b) Sosyoekonomik Gelişmişlik Düzeyi Ücreti: Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına,
sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi esas alınarak, bu Yönetmeliğin eki (EK-4 SOSYOEKONOMİK
GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ LİSTESİ)’nde belirtilen ödeme göstergesi ile tavan ücretin % 7’sinin çarpımı
sonucu elde edilen tutar ödenir.
(3) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanlarına, bu madde gereğince her ay itibarıyla yapılacak brüt
ödemeler toplamı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik prim veya kesenekleri toplamı, tavan ücretin bir
buçuk katını aşamaz.
(4) İkinci fıkrada sayılan ödemelerden; (a) bendinde belirtilenden gelir vergisi ve damga vergisi, (b)
bendinde belirtilenden ise sadece damga vergisi kesilir.
(5) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanlarının kendilerinden kesilecek sosyal güvenlik prim veya
kesenekleri, ikinci fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemelerden düşülür.
(6) Sözleşmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanına bu Yönetmelikte belirlenen ödemelerin dışında, 209
sayılı Kanun hükümleri dahil herhangi bir ad altında başkaca bir ödeme yapılamaz. Ancak 6245 sayılı Kanun
kapsamında ödenecek geçici görev yolluğu ödenir. Bu statüde çalışanlara, her ne şekilde olursa olsun,
sözleşmelerinin sona ermesi veya erdirilmesi durumunda, sosyal güvenlik mevzuatı gereği ödenenler hariç
herhangi bir ödeme yapılmaz.
(7) 5510 sayılı Kanuna göre geçici iş göremezlik ödeneği alma hakkı bulunan aile sağlığı çalışanına ikinci
fıkranın (a) bendinde belirtilen ödemelerde geçici iş göremezlik ödeneği miktarı düşülerek ödeme yapılır.
(8) Bakanlıkça, aile hekimliği uzmanlık eğitimi veren kurumlara tahsis edilen aile hekimliği biriminde
çalışan sözleşmeli aile sağlığı çalışanı bulunması halinde, eğitim kurumuna yapılacak ödemeden aile sağlığı
çalışanı için yapılması gereken ödeme mahsup edilir.
(9) Bu maddeye göre aile sağlığı çalışanlarına yapılacak net ödeme miktarı asgari ücretin net ödeme
miktarından az olamaz.
Aile sağlığı çalışanı ödemelerine ilişkin diğer esaslar
MADDE 22- (1) Sözleşme ile çalıştırılan aile sağlığı çalışanına, 16 ncı maddenin;
a) Birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hallerde,
b) İkinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen halde,
c) Üçüncü fıkra kapsamında vekâleten hizmetin görülmesini sağlaması halinde,
ç) Tek birimli aile sağlığı merkezinde görev yapan ve yıllık izin sebebiyle görevi başında bulunamayan
aile sağlığı çalışanına, toplam yıllık izin süresinin ilk on dört günlük kısmı için,
ödemeler tam olarak yapılır. Bu fıkra kapsamında tam ödeme yapılan aile sağlığı çalışanına, ikinci fıkraya
göre ayrıca ödeme yapılmaz.
(2) Sözleşmeli aile sağlığı çalışanı yerine geçici aile sağlığı çalışanı görevlendirilmesi durumunda;
a) 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının
% 50’si yasal kesintiler yapıldıktan sonra asıl aile sağlığı çalışanına, % 25’i geçici aile sağlığı çalışanına
veya geçici aile sağlığı çalışanı olarak Bakanlık personeli görevlendirilmiş ise bu personele ödenmek üzere
kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına,
b) 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (b) bendine göre ödenecek sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi
ücretinin % 50’si asıl aile sağlığı çalışanına,
ödenir.
(3) Sözleşmeli aile sağlığı çalışanı bulunmayan boş pozisyona geçici aile sağlığı çalışanı
görevlendirilmesi durumunda; geçici aile sağlığı çalışanına 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendine göre
kayıtlı kişiler için yapılacak brüt ödeme miktarının % 25’i görevlendirilen geçici aile sağlığı
çalışanına veya geçici aile sağlığı çalışanı olarak Bakanlık personeli görevlendirilmiş ise bu personele ödenmek
üzere kadrosunun bulunduğu kurum döner sermaye emanet hesabına aktarılır.
(4) Bu madde gereği görevlendirilen personele yapılacak ödemeler çalışılan gün sayısıyla orantılı olarak
yapılır.
(5) Aile sağlığı çalışanı sözleşmesi bulunmayan geçici aile sağlığı çalışanına 209 sayılı Kanun gereğince
ek ödeme yapılmaz. Bunların aylık veya ücretlerinin kadro veya pozisyonlarının bulunduğu birimden
ödenmesine devam edilir. Aylıklarına ve ücretlerine ilave olarak ikinci ve üçüncü fıkralara göre yapılacak
ödemelerin toplamı, tavan ücretin % 75’ini geçemez. Sözleşmeli aile sağlığı çalışanı haricinde geçici aile
sağlığı çalışanı olarak görevlendirilenlere bu maddeye göre yapılacak ödemenin brüt tutarı, kadrosunun
bulunduğu görev yeri ve unvanı gözönünde bulundurulmak suretiyle 209 sayılı Kanun gereğince döner
sermayeden yapılacak ödemeler toplamının (sabit ödeme dahil) brüt tutarından az olamaz (23 üncü maddeye
göre yapılacak performans kesintisi hariç). Ancak, geçici aile sağlığı çalışanına ödenmek üzere döner sermaye
emanet hesabına aktarılan tutarlardan varsa döner sermayeden yapılan sabit ödeme tutarı mahsup edilip, yasal
kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısmı geçici aile sağlığı çalışanına ödenir.
Aile sağlığı çalışanından yapılacak kesintiler
MADDE 23- (1) Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesine göre yapılacak kesintilerdeki usul, esas ve oranlar,
sözleşme veya görevlendirmeyle çalıştırılan aile sağlığı çalışanları için 21 inci maddenin ikinci fıkrasının (a)
bendine göre hesaplanan brüt gelir üzerinden hesaplanmak suretiyle aynen uygulanır.
(2) Bu madde gereğince aile sağlığı çalışanından yapılacak kesintilerin toplamı, 21 inci maddenin ikinci
fıkrasının (a) bendi gereğince hesaplanan brüt gelirinin % 20’sinden fazla olamaz.
ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Ödeme zamanı
MADDE 24- (1) Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yapılacak ödemeler, çalışılan ay sonuçlarının
müdürlüğe bildiriminden itibaren on beş gün içinde yapılır.
Düzenleyici işlemler
MADDE 25- (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemeyi
yapmaya yetkilidir. Bu düzenlemeler, Bakanlığın resmi internet sayfasında ilan edilir ve aile hekimlerine, aile
sağlığı çalışanlarına ve ilgililerine ilan tarihinde tebliğ edilmiş sayılır.
Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi
MADDE 26- (1) 1219 sayılı Kanunun geçici 9 uncu maddesi kapsamında; sözleşmeli aile hekimi olarak
çalışmakta olanlar, tıpta uzmanlık sınavı sonuçlarına göre, merkezi yerleştirmeye tabi olmaksızın, Tıpta
Uzmanlık Kurulunca belirlenen esaslar çerçevesinde aile hekimliği uzmanlık eğitimi yapabilir.
(2) Eğitim süresince aile hekimliği sözleşmesi devam eder.
(3) Eğitime başlatılan sözleşmeli aile hekimlerine ilişkin eğitim süreçleri, eğitim aldıkları aile hekimliği
anabilim dalları veya eğitim klinikleri tarafından yürütülür. Klinik rotasyonlar dışında eğitim kurumunda
verilecek eğitimler, aile hekimliği hizmetlerini aksatmayacak şekilde çalışma saatleri dışında en fazla iki farklı
günde ve ayda sekiz saati geçmeyecek şekilde eğitim kurumunca planlanır. Klinik rotasyon dışındaki bu eğitim
süreçleri için yüz yüze eğitim yerine diğer interaktif iletişim yöntemleri tercih edilebilir. Yüz yüze eğitim
dışındaki eğitim yöntemlerinde bu fıkradaki süre sınırı uygulanmaz.
(4) Eğitime başladıkları tarihte çalıştıkları aile hekimliği birimini en az üç yıl değiştirmemek şartıyla bu
maddeye göre uzmanlık eğitimini başarıyla tamamlayan sözleşmeli aile hekimleri, 3359 sayılı Kanunun ek 3
üncü maddesi gereğince yapmakla yükümlü oldukları Devlet hizmetini ifa etmiş sayılırlar.
(5) Bu madde doğrultusunda yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar şunlardır:
a) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimini alan her hekim için eğitim sorumlusuna eğitim süresince
her ay tavan ücretin % 5’i ödenir.
b) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimi klinik rotasyonları sırasında aile hekimlerinin
ödemelerinde, 19 uncu maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde asıl aile hekimi için öngörülen % 50 oranı % 70
olarak uygulanır.
(6) Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimini tamamlayan hekimlerin, aile hekimliği uzmanlık
kadrolarına atanmaları halinde aynı gün içinde olmak kaydıyla mevcut aile hekimliği sözleşmeleri
feshedilmeksizin kadro başlayış ve ayrılış işlemleri yapılır.
Kiralama
MADDE 27- (1) Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlardan müdürlükçe uygun
görülenler, aile hekimliği birimi olarak kullanmak üzere aile hekimlerine kiralanabilir.
(2) Kira bedeli; yerleşim yeri, çalışan aile hekimi sayısı, aile hekimliği birimi gruplandırma sınıfı,
bölgesel satın alma gücü paritesi, binanın yaşı, bina rayiç bedeli, kiralamaya tabi alan gibi kriterler dikkate
alınarak belirlenir. Kiralama ve tahsilata ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.
(3) Bakanlığa tahsisli veya Bakanlığın kullanımındaki taşınmazlarda hizmet vermek üzere yerleştirilen
aile hekimlerince kiralama sözleşmesi imzalanmadan hizmet sözleşmesi imzalanamaz.
(4) 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinin (8) numaralı alt bendi çerçevesinde Müdürlükçe
oluşturulan aile sağlığı merkezlerinin kira ödemeleri, aile hekimlerinin aile sağlığı merkezi gider ödemesinden
kesilerek müdürlükçe yapılır. Ancak aile hekiminden kesilecek kira bedeli, il genelinde bir önceki yıl haziran
ayında kamu binalarında görev yapan aile hekimlerinin ödediği ortalama kira bedelinin iki buçuk katından fazla
olamaz. Bu yerlerde görev yapacak aile hekimleri ile müdürlük arasında alt kira/kullanım sözleşmesi yapılır.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik ve mevzuattaki atıflar
MADDE 28- (1) 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta, birinci fıkra ile yürürlükten kaldırılan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğine
yapılan atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.
Covid-19 salgını nedeni ile yapılacak ilave ödemeler
GEÇİCİ MADDE 1- (Ek:RG-15/7/2021-31542-CK-4301/1 md.)
(1) 1/7/2021 tarihinden geçerli olmak üzere üç ay süreyle bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi
olmaksızın, sözleşmeli aile hekimlerine net aylık 3.000.-TL’ye kadar, sözleşmeli aile sağlığı çalışanlarına net
aylık 1.500.-TL’ye kadar Covid-19 aşısı yapılması hususu dikkate alınarak Sağlık Bakanlığınca belirlenen
tutarda ilave ödeme yapılabilir.
(2) Bu madde gereğince yapılacak ilave ödemenin brüt tutarı ile Devletçe karşılanacak sosyal güvenlik
primi veya kesenekleri toplamı, 18 inci maddenin dördüncü fıkrası ile 21 inci maddenin üçüncü fıkrasında
dikkate alınır.
Yürürlük
MADDE 29- (1) Bu Yönetmelik 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 30- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
29/6/2021 TARİHLİ VE 4198 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE
YÜRÜRLÜĞE KONULAN YÖNETMELİĞE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN
YÖNETMELİKLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTEREN TABLO
Ek ve Değişiklik
Getiren Yönetmeliği
Yürürlüğe Koyan
Yönetmeliğin veya
Cumhurbaşkanı
Kararının
4198 Sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı ile
Yürürlüğe Konulan
Yönetmeliğin Değişen
Maddeleri
Yürürlüğe Giriş Tarihi
Tarihi Numarası
14/7/2021 4301 Geçici Madde 1
1/7/2021 tarihinden geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde
(15/7/2021)
EK- 1
AİLE HEKİMİ SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AİLE HEKİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ
1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına ………… İl Sağlık Müdürlüğü ile …………………………… arasında,
24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesi gereğince aşağıdaki şartlarda bu
sözleşme imzalanmıştır.
2- Sözleşmede geçen;
a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile hekimini,
b) Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,
c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,
ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,
d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini,
e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.
3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun
olarak tercih ettiği ............ Nolu Aile Hekimliği Biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek
talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile hekimliği görevini ifa etmeyi
sözleşme süresince kabul eder.
4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Kanun, Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun
dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.
6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal
Güvenlik Kurumuna aktarılır.
7- İlgili hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
8- İlgili ve ilgilinin çalıştırdığı kişiler tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir. İlgili ve
ilgilinin çalıştırdığı kişilerin görevi esnasında veya görevi ile ilgili olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar
neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için genel hükümler çerçevesinde ilgiliye
rücu edilir.
9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi
Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.
10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme …/…/…. tarihinden …/…/….. tarihine
kadar geçerlidir.
Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/…/…. tarihinde … (…) nüsha olarak düzenlenmiştir.
AİLE HEKİMİ BAKANLIK YETKİLİSİ
(İL SAĞLIK MÜDÜRÜ)
Adı Soyadı :
Görev Yeri :
Adresi :
Tarih :
İmza :
EK-2
AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI SÖZLEŞME ÖRNEĞİ
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI HİZMET SÖZLEŞMESİ
1- T.C. Sağlık Bakanlığı adına ……….. İl Sağlık Müdürlüğü ile ………………………… arasında,
24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca aşağıdaki şartlarda bu
sözleşme imzalanmıştır.
2- Sözleşmede geçen;
a) İlgili: Sözleşmeyi imzalayan aile sağlığı çalışanını,
b) Kanun: 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununu,
c) Kurum: Sağlık Bakanlığını,
ç) Sözleşme: Bu hizmet sözleşmesini,
d) Sözleşme Yönetmeliği: Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğini,
e) Uygulama Yönetmeliği: Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğini,
ifade eder.
3- İlgili, Kurumca belirlenen aile hekimliği çalışma bölgelerinden Uygulama Yönetmeliğine uygun
olarak tercih ettiği ............ Nolu Aile Hekimliği Biriminde, yürürlükteki kanun, yönetmelik, genelge ve verilecek
talimatlara, hasta haklarına, mesleki ve genel etik kurallarına uygun olarak aile sağlığı çalışanı görevini ifa
etmeyi sözleşme süresince kabul eder.
4- Çalışma saatleri ve izinler konusunda Kanun, Uygulama Yönetmeliği ile Sözleşme Yönetmeliği
hükümleri uygulanır.
5- İlgiliye yapılacak ödemeler ve kesintilerde Sözleşme Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bunun
dışında herhangi bir ad altında başka bir ödeme yapılamaz.
6- İlgiliden her türlü prim, kesenek ve kurum karşılıkları sözleşme ücretlerinden kesilerek Sosyal
Güvenlik Kurumuna aktarılır.
7- İlgili hakkında 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve
Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin
Yargılanması Hakkındaki Kanun hükümleri uygulanır.
8- İlgili tarafından Kuruma verilen zararlar tazmin ettirilir ve görevi esnasında veya görevi ile ilgili
olarak üçüncü şahıslara verilen zararlar neticesinde bu kişilere Kurumca yapılmak zorunda kalınan ödemeler için
genel hükümler çerçevesinde ilgiliye rücu edilir.
9- İlgili, görevi sırasında edindiği gizlilik taşıyan bilgileri ve kişisel verileri, görevinden ayrılsa dahi
Kurumun yazılı izni olmadan açıklayamaz.
10- Bu sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde Kanun, Uygulama Yönetmeliği ve Sözleşme
Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
11- Sözleşmenin süresi 2 mali yıl ile sınırlı olup, bu sözleşme …/…/…. tarihinden …/…/….. tarihine
kadar geçerlidir.
Bu sözleşme 11 maddeden ibaret olup …/…/…. tarihinde … (…) nüsha olarak düzenlenmiştir.
AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANI BAKANLIK YETKİLİSİ
(İL SAĞLIK MÜDÜRÜ)
Adı Soyadı :
Görev Yeri :
Adresi :
Tarih :
İmza :
EK-3
AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA UYGULANACAK İHTAR PUANI CETVELİ
Sıra
No. İHTAR UYGULANACAK FİİL İHTAR
PUANI
1 Çalışma saatleri planına uymamak 6
2 Güncel afiş ve duyuruları usulüne uygun şekilde asmamak 5
3 Aile sağlığı merkezi iç ve dış tabelalarının usulüne uygun olmaması 5
4 Mesai saati içinde ilaç firma temsilcilerini aile sağlığı merkezi içinde kabul etmek 5
5 Mesleki beyaz önlük veya forma giymemek 5
6 İzinsiz işe gelmemek (işe gelmediği her gün için) 12
7 Görevleri ile ilgili kayıtları düzenli tutmamak veya müdürlüğe ya da Bakanlığa bildirmemek 10
8 Kayıtlı kişilerin kişisel sağlık kayıtlarını güncellememek veya devretmemek 10
9 Yönetim karar defterini uygun şekilde tutmamak 10
10 Mazeretsiz aile sağlığı merkezi yönetim toplantılarına katılmamak 10
11 Aile sağlığı merkezinin tıbbi donanım eksiğini on gün içinde gidermemek (eksik olan her malzeme için) 10
12 Kalibrasyon gerektiren cihazların kalibrasyonunu yaptırmamak 10
13 Verilen eğitimlere katılmamak ve/veya eğitimler için belirlenmiş devamsızlık sürelerini aşmak 10
14 Yeşil ve/veya kırmızı reçete bulundurmamak 10
15 Yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları usulüne uygun muhafaza altına almamak 10
16 Tüberküloz hastalarının doğrudan gözetim tedavisini yapmamak veya yapılmasını sağlamamak 10
17 Evde sağlık hizmetlerinden görevi olan kısımları yapmamak 10
18 Gezici/yerinde sağlık hizmetlerini aksatmak veya planına uymamak 10
19 Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmamak 10
20 Aile sağlığı merkezinin fizikî şartlarını ve teknik donanımlarını on gün içinde uygun hâle getirmemek (her bir eksiklik için) 10
21 Performansa tabi olmayan koruyucu hekimlik uygulamalarında verilen görevleri yerine getirmemek. 10
22 Performansa tabi aşılardan her birinin aşılama hızlarını mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek 20
23 Miadı geçmiş ilaç ve/veya aşı bulundurmak 20
24 Kusurlu olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 20
25 Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uymamak 20
26 Denetimlerde işbirliği yapmamak ve/veya istenilen verileri ibraz etmemek ve/veya gerçek dışı beyanda bulunmak 20
27 Mevzuatına göre mal bildiriminde bulunmamak 20
28 Performansa tabi gebelik izlem oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek 20
29 Performansa tabi bebek-çocuk takip oranlarının mücbir sebepler veya ihbar düzenlenen hâller dışında, %90’ın altına düşürmek 20
30 Soğuk zincir kurallarına uymamak veya soğuk zincir kırılmasına sebebiyet vermek 20
31 İlgili mevzuat hükümlerince hasta haklarına ve/veya hasta mahremiyetine uymamak 20
32 Mesleki ve etik kurallar bakımından Tıbbi Deontoloji Nizamnamesine uymamak 20
33 İş arkadaşlarına veya hizmet alanlara hakarette bulunmak 20
34 Mesai dışı hizmet ve/veya nöbete mazeretsiz gelmemek 20
35 Kasıtlı olarak kişisel sağlık kayıtlarının güvenliğini sağlamamak 50
36 Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek 50
37 Gerçeğe aykırı rapor ve/veya belge düzenlemek 50
38 Kusurlu olarak miadı geçmiş aşı ve/veya ilaç uygulamak 50
39 Kamu görevleri hakkında izinsiz olarak basına, haber ajanslarına, radyo ve televizyon kurumlarına veya sosyal medya araçlarıyla bilgi veya demeç
vermek 50
40 Görev yerinde kişilere basit tıbbi müdahale ile giderilebilir fiili eylemde bulunmak veya tehdit etmek 50
EK-4
SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ÜCRETİ LİSTESİ
SIRA
NO İL ADI İLÇE ADI Gelişmişlik
Endeksi
Gelişmişlik
Bölgesi
Ödeme
Göstergesi
1 İSTANBUL ŞİŞLİ 7,73 1 0
2 İSTANBUL BEŞİKTAŞ 6,365 1 0
3 ANKARA ÇANKAYA 5,658 1 0
4 İSTANBUL KADIKÖY 4,678 1 0
5 İSTANBUL BAKIRKÖY 4,457 1 0
6 İZMİR KONAK 3,582 1 0
7 ANKARA ALTINDAĞ 3,564 1 0
8 İSTANBUL FATİH 3,501 1 0
9 BURSA NİLÜFER 3,349 1 0
10 GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL 2,924 1 0
11 ANKARA YENİMAHALLE 2,852 1 0
12 İZMİR BALÇOVA 2,781 1 0
13 İSTANBUL TUZLA 2,78 1 0
14 KOCAELİ GEBZE 2,717 1 0
15 ANTALYA MURATPAŞA 2,69 1 0
16 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR 2,67 1 0
17 İSTANBUL ÜMRANİYE 2,656 1 0
18 İSTANBUL BEYOĞLU 2,602 1 0
19 İSTANBUL ÜSKÜDAR 2,57 1 0
20 İZMİR BORNOVA 2,551 1 0
21 İSTANBUL ATAŞEHİR 2,402 1 0
22 İZMİR ÇEŞME 2,38 1 0
23 BURSA OSMANGAZİ 2,301 1 0
24 TEKİRDAĞ ÇORLU 2,288 1 0
25 İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE 2,278 1 0
26 TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY 2,259 1 0
27 MUĞLA BODRUM 2,178 1 0
28 İSTANBUL SARIYER 2,166 1 0
29 ANTALYA KONYAALTI 2,163 1 0
30 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ 2,163 1 0
31 ESKİŞEHİR ODUNPAZARI 2,147 1 0
32 KONYA SELÇUKLU 2,106 1 0
33 İSTANBUL ESENYURT 2,074 1 0
34 İSTANBUL BAHÇELİEVLER 2,042 1 0
35 İSTANBUL ZEYTİNBURNU 2,027 1 0
36 KOCAELİ İZMİT 2,016 1 0
37 İSTANBUL BAĞCILAR 2,012 1 0
38 KAYSERİ MELİKGAZİ 1,996 1 0
39 İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE 1,955 1 0
40 DENİZLİ MERKEZEFENDİ 1,946 1 0
41 İSTANBUL MALTEPE 1,928
1
0
42 İSTANBUL PENDİK 1,906
1
0
43 İZMİR ÇİĞLİ 1,898
1
0
44 İZMİR KARŞIYAKA 1,896
1
0
45 İZMİR GAZİEMİR 1,894
1
0
46 ANTALYA KEMER 1,863
1
0
47 ZONGULDAK MERKEZ 1,863
1
0
48 İSTANBUL BAYRAMPAŞA 1,85
5
1
0
49 ANTALYA MANAVGAT 1,848
1
0
50 EDİRNE MERKEZ 1,829
1
0
51 İSTANBUL BEYKOZ 1,812
1
0
52 İSTANBUL KARTAL 1,804
1
0
53 ANTALYA ALANYA 1,789
1
0
54 İZMİR ALİAĞA 1,786
1
0
55 MUĞLA MARMARİS 1,756
1
0
56 ÇANAKKALE MERKEZ 1,746
1
0
57 İSTANBUL KAĞITHANE 1,692
2
0
58 İSTANBUL ADALAR 1,688
2
0
59 BOLU MERKEZ 1,666
2
0
60 AYDIN KUŞADASI 1,665
2
0
61 ISPARTA MERKEZ 1,642
2
0
62 İSTANBUL GÜNGÖREN 1,628
2
0
63 MANİSA YUNUSEMRE 1,613
2
0
64 İSTANBUL EYÜPSULTAN 1,608
2
0
65 SAMSUN İLKADIM 1,594
2
0
66 SAMSUN ATAKUM 1,579
2
0
67 ANKARA ETİMESGUT 1,57
2
0
68 HATAY İSKENDERUN 1,565
2
0
69 ADANA SEYHAN 1,538
2
0
70 MERSİN YENİŞEHİR 1,531
2
0
71 İSTANBUL SİLİVRİ 1,518
2
0
72 TRABZON ORTAHİSAR 1,504
2
0
73 ANKARA KEÇİÖREN 1,503
2
0
74 SAKARYA ADAPAZARI 1,493
2
0
75 TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA 1,491
2
0
76 ERZURUM YAKUTİYE 1,473
2
0
77 İZMİR GÜZELBAHÇE 1,459
2
0
78 İSTANBUL AVCILAR 1,451
2
0
79 ADANA ÇUKUROVA 1,432
2
0
80 İZMİR NARLIDERE 1,419
2
0
81 ANKARA GÖLBAŞI 1,408
2
0
82 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 1,378
2
0
83 KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ 1,369
2
0
84 ANKARA KAHRAMANKAZAN 1,367
2
0
85 AYDIN EFELER 1,359
2
0
86 ESKİŞEHİR TEPEBAŞI 1,353
2
0
87 ÇANAKKALE GÖKÇEADA 1,349
2
0
88 MUĞLA FETHİYE 1,348
2
0
89 MALATYA YEŞİLYURT 1,316
2
0
90 ARTVİN MERKE
Z 1,315
2
0
91 GİRESUN MERKEZ 1,308
2
0
92 İZMİR BAYRAKLI 1,306
2
0
93 İZMİR URLA 1,295
2
0
94 YALOVA MERKEZ 1,288
2
0
95 BALIKESİR BANDIRMA 1,282
2
0
96 ÇANAKKALE BOZCAADA 1,282
2
0
97 KÜTAHYA MERKEZ 1,266
2
0
98 BALIKESİR AYVALIK 1,262
2
0
99 DENİZLİ PAMUKKALE 1,261
2
0
100 İSTANBUL ŞİLE 1,259
2
0
101 UŞAK MERKEZ 1,245
2
0
102 BİLECİK MERKEZ 1,235
2
0
103 MUĞLA MENTEŞE 1,227
2
0
104 KARABÜK MERKEZ 1,215
2
0
105 BALIKESİR EDREMİT 1,21
2
0
106 ANKARA SİNCAN 1,209
2
0
107 SİVAS MERKEZ 1,209
2
0
108 İSTANBUL ÇEKMEKÖY 1,208
2
0
109 DİYARBAKIR YENİŞEHİR 1,206
2
0
110 AFYONKARAHİSAR MERKEZ 1,201
2
0
111 RİZE MERKEZ 1,179
2
0
112 DÜZCE MERKEZ 1,152
2
0
113 KIRIKKALE MERKEZ 1,147
2
0
114 SİNOP MERKEZ 1,134
2
0
115 İZMİR FOÇA 1,13
2
0
116
KASTAMONU MERKEZ 1,118
2
0
117 ELAZIĞ MERKEZ 1,117
2
0
118 KIRKLARELİ MERKEZ 1,113
2
0
119 BURSA YILDIRIM 1,109
2
0
120 AYDIN DİDİM 1,107
2
0
121 İZMİR BUCA 1,093
2
0
122 TUNCELİ MERKEZ 1,081
2
0
123 MERSİN AKDENİZ 1,052
2
0
124 BURSA GEMLİK 1,034
2
0
125 KOCAELİ KARTEPE 1,032
2
0
126 BURSA KESTEL 1,029
2
0
127 ANKARA MAMAK 1,018
2
0
128 İSTANBUL ÇATALCA 1,015
2
0
129 BALIKESİR KARESİ 1,012
2
0
130 İZMİR SEFERİHİSAR 1,005
2
0
131 BURSA İNEGÖL 1,003
2
0
132 İSTANBUL SANCAKTEPE 1,003
2
0
133
İZMİR KARABAĞLAR 0,996
2
0
134 KOCAELİ BAŞİSKELE 0,991
2
0
135 GÜMÜŞHANE MERKEZ 0,984
2
0
136 BURSA MUDANYA 0,981
2
0
137 HATAY ANTAKYA 0,978
2
0
138 KOCAELİ GÖLCÜK 0,978
2
0
139 ÇORUM MERKEZ 0,974
2
0
140 SAKARYA ARİFİYE 0,972
2
0
141 MERSİN MEZİTL
İ 0,966
2
0
142 ANTALYA KEPEZ 0,963
2
0
143 NEVŞEHİR MERKEZ 0,961
2
0
144 DENİZLİ HONAZ 0,957
2
0
145 KAHRAMANMARAŞ DULKADİROĞLU 0,955
2
0
146 İZMİR SELÇUK 0,954
2
0
147 TOKAT MERKEZ 0,947
2
0
148 BURDUR MERKEZ 0,945
2
0
149 ANTALYA SERİK 0,944
2
0
150 MANİSA SOMA 0,94
2
0
151 KAYSERİ KOCASİNAN 0,937
2
0
152 İSTANBUL ESENLER 0,936
2
0
153 İZMİR KEMALPAŞA 0,935
2
0
154 KOCAELİ DERİNCE 0,933
2
0
155 ORDU ALTINORDU 0,933
2
0
156 İZMİR TORBALI 0,922
2
0
157 TEKİRDAĞ SARAY 0,913
2
0
158 MUĞLA DATÇA 0,912
2
0
159 KOCAELİ KÖRFEZ 0,899
2
0
160 ADANA SARIÇAM 0,896
2
0
161 KOCAELİ ÇAYIROVA 0,896
2
0
162 BALIKESİR ALTIEYLÜL 0,889
2
0
163 KIRŞEHİR MERKEZ 0,888
2
0
164 ANTALYA DÖŞEMEALTI 0,879
2
0
165 KARAMAN MERKEZ 0,878
2
0
166 AMASYA MERKEZ 0,874
2
0
167 KONYA MERAM 0,866
2
0
168 ÇANKIRI MERKEZ 0,863
2
0
169 ANKARA POLATLI 0,86
2
0
170 AYDIN NAZİLLİ 0,853
2
0
171 MANİSA ŞEHZADELER 0,845
2
0
172 İZMİR KARABURUN 0,844
2
0
173 BALIKESİR BURHANİYE 0,837
2
0
174 ÇANAKKALE BİGA 0,832
2
0
175 ÇANAKKALE GELİBOLU 0,827
2
0
176 TRABZON VAKFIKEBİR 0,824
2
0
177 YOZGAT MERKEZ 0,818
2
0
178 İZMİR MENEMEN 0,815
2
0
179 ERZİNCAN MERKEZ 0,786
2
0
180 KARABÜK SAFRANBOLU 0,77
2
0
181 İZMİR MENDERES 0,769
2
0
182 İZMİR DİKİLİ 0,765
2
0
183 AYDIN
SÖKE 0,764
2
0
184 ÇANAKKALE ÇAN 0,752
2
0
185 MANİSA AKHİSAR 0,752
2
0
186 MALATYA BATTALGAZİ 0,723
2
0
187 BİLECİK BOZÜYÜK 0,715
2
0
188 MERSİN TARSUS 0,715
2
0
189 MANİSA TURGUTLU 0,714
2
0
190 OSMANİYE MERKEZ 0,706
2
0
191 ANKARA AKYURT 0,701
2
0
192 İZMİR TİRE 0,689
2
0
193 SAMSUN TEKKEKÖY 0,68
2
0
194 ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ 0,68
2
0
195 MUĞLA ORTACA 0,674
2
0
196 ANKARA KIZILCAHAMAM 0,663
2
0
197 AMASYA MERZİFON 0,661
2
0
198 KIRIKKALE YAHŞİHAN 0,661
2
0
199 TEKİRDAĞ MURATLI 0,659
2
0
200 KONYA KARATAY 0,658
2
0
201 ZONGULDAK EREĞLİ 0,654
2
0
202 MANİSA SALİHLİ 0,653
2
0
203 MERSİN SİLİFKE 0,646
2
0
204 İSTANBUL SULTANBEYLİ 0,645
2
0
205 MUĞLA MİLAS 0,628
2
0
206 KOCAELİ KARAMÜRSEL 0,624
2
0
207 EDİRNE KEŞAN 0,62
2
0
208 KOCAELİ DARICA 0,619
2
0
209 İZMİR BERGAMA 0,618
2
0
210 GAZİANTEP ŞAHİNBEY 0,616
2
0
211 TRABZON AKÇAABAT 0,607
2
0
212 BURDUR BUCAK 0,598
2
0
213 AKSARAY MERKEZ 0,595
2
0
214 AKSARAY SULTANHANI 0,595
2
0
215 ARTVİN ARHAVİ 0,593
2
0
216 TRABZON BEŞİKDÜZÜ 0,588
2
0
217 SAKARYA SERDİVAN 0,586
2
0
218 ANKARA ELMADAĞ 0,584
2
0
219 İSTANBUL SULTANGAZİ 0,583
2
0
220 TEKİRDAĞ MALKARA 0,568
2
0
221 ANTALYA KUMLUCA 0,561
2
0
222 BARTIN MERKEZ 0,561
2
0
223 KÜTAHYA TAVŞANLI 0,56
2
0
224 YALOVA ÇİFTLİKKÖY 0,557
2
0
225 BALIKESİR ERDEK 0,555
2
0
226 ORDU FATSA 0,549
2
0
227 ANKARA BEYPAZARI 0,537
2
0
228 BURSA ORHANGAZİ 0,536
2
0
229 KONYA AKŞEHİR 0,536
2
0
230 ANKARA AYAŞ 0,525
2
0
231 NEVŞEHİR ÜRGÜP 0,496
3
0
232 SAKARYA SAPANCA 0,493
3 0,003
233 ADANA YÜREĞİR 0,491
3 0,005
234 KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT 0,49
3 0,006
235 TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ 0,49
3 0,006
236 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA 0,479
3 0,017
237 İZMİR ÖDEMİŞ 0,477
3 0,019
238 KIRKLARELİ BABAESKİ 0,471
3 0,025
239 İSTANBUL ARNAVUTKÖY 0,47
3 0,026
240 ANKARA PURSAKLAR 0,469
3 0,027
241 NİĞDE MERKEZ 0,467
3 0,029
242 YALOVA ÇINARCIK 0,467
3 0,029
243 BURSA KARACABEY 0,466
3 0,03
244 TRABZON YOMRA 0,461
3 0,035
245 BURDUR KARAMANLI 0,459
3 0,037
246 SAKARYA HENDEK 0,437
3 0,059
247 BARTIN AMASRA 0,432
3 0,064
248 SAMSUN BAFRA 0,429
3 0,067
249 ANTALYA AKSU 0,422
3 0,074
250 KONYA EREĞLİ 0,418
3 0,078
251 ORDU ÜNYE 0,413
3 0,083
252 ESKİŞEHİR İNÖNÜ 0,411
3 0,085
253 KAYSERİ TALAS 0,411
3 0,085
254 MUĞLA DALAMAN 0,41
3 0,086
255 TEKİRDAĞ ŞARKÖY 0,4
3 0,096
256 BURSA YENİŞEHİR 0,39
3 0,106
257 ADIYAMAN MERKEZ 0,383
3 0,113
258 ERZURUM PALANDÖKEN 0,383
3 0,113
259 KARS MERKEZ 0,376
3 0,12
260 ANKARA ÇUBUK 0,373
3 0,123
261 YALOVA ALTINOVA 0,37
3 0,126
262 ISPARTA EĞİRDİR 0,367
3
0,129
263 ISPARTA ULUBORLU 0,366
3 0,13
264 BALIKESİR SUSURLUK 0,364
3 0,132
265 KOCAELİ DİLOVASI 0,363
3 0,133
266 BALIKESİR GÖNEN 0,362
3 0,134
267 DENİZLİ BULDAN 0,357
3 0,139
268 ARTVİN HOPA 0,351
3 0,145
269 ARTVİN KEMALPAŞA 0,351
3 0,145
270
BURSA GÜRSU 0,351
3 0,145
271 ANTALYA FİNİKE 0,349
3 0,147
272 SİNOP AYANCIK 0,349
3 0,147
273 TRABZON ÇAYKARA 0,349
3 0,147
274 RİZE PAZAR 0,343
3 0,153
275 TRABZON OF 0,333
3 0,163
276 BALIKESİR MARMARA 0,33
3 0,166
277 HATAY DÖRTYOL 0,328
3 0,168
278 DENİZLİ SARAYKÖY 0,327
3 0,169
279 MERSİN ANAMUR 0,323
3 0,173
280 SİNOP GERZE 0,317
3 0,179
281 BURSA İZNİK 0,312
3 0,184
282 ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR 0,31
3 0,186
283 KONYA SEYDİŞEHİR 0,303
3 0,193
284 ANTALYA DEMRE 0,299
3 0,197
285 SAKARYA ERENLER 0,295
3 0,201
286 SAMSUN CANİK 0,282
3 0,214
287 ANTALYA KAŞ 0,277
3 0,219
288 VAN İPEKYOLU 0,277
3 0,219
289 DÜZCE AKÇAKOCA 0,276
3 0,22
290 ISPARTA SENİRKENT 0,263
3 0,233
291 KAYSERİ HACILAR 0,263
3 0,233
292 GİRESUN GÖRELE 0,262
3 0,234
293 TRABZON SÜRMENE 0,26
3 0,236
294 ANKARA EVREN 0,253
3 0,243
295 YALOVA ARMUTLU 0,252
3 0,244
296 ZONGULDAK ÇAYCUMA 0,25
3 0,246
297 EDİRNE UZUNKÖPRÜ 0,249
3 0,247
298 ZONGULDAK KOZLU 0,246
3 0,25
299 KIRKLARELİ VİZE 0,245
3 0,251
300 ANKARA NALLIHAN 0,243
3 0,253
301 DENİZLİ ACIPAYAM 0,241
3 0,255
302 KONYA BEYŞEHİR 0,241
3 0,255
303 ANTALYA KORKUTELİ 0,236
3 0,26
304 BURDUR GÖLHİSAR 0,229
3 0,267
305 MERSİN ERDEMLİ 0,219
3 0,277
306 RİZE FINDIKLI 0,216
3 0,28
307 BİLECİK SÖĞÜT 0,215
3 0,28
1
308 KASTAMONU ABANA 0,209
3 0,287
309 KÜTAHYA GEDİZ 0,209
3 0,287
310 SAKARYA KARASU 0,209
3 0,287
311 ZONGULDAK DEVREK 0,205
3 0,291
312 TEKİRDAĞ HAYRABOLU 0,202
3 0,294
313 TEKİRDAĞ ERGENE 0,201
3 0,295
314 MUĞLA KÖYCEĞİZ 0,193
3 0,303
315 NEVŞEHİR KOZAKLI 0,185
3 0,311
316 ADANA CEYHAN 0,184
3 0,312
317 MUĞLA ULA 0,177
3 0,319
318 MANİSA DEMİRCİ 0,171
3 0,325
319 ÇANAKKALE AYVACIK 0,168
3 0,328
320 ISPARTA GÖNEN 0,168
3 0,328
321 DİYARBAKIR KAYAPINAR 0,166
3 0,33
322 BAYBURT MERKEZ 0,16
3 0,336
323 KIRKLARELİ PINARHİSAR 0,153
3 0,343
324 AFYONKARAHİSAR BOLVADİN 0,151
3 0,345
325 ÇANAKKALE LAPSEKİ 0,15
3 0,346
326 ISPARTA ATABEY 0,149
3 0,347
327 SAKARYA AKYAZI 0,147
3 0,349
328 MUĞLA YATAĞAN 0,143
3 0,353
329 ÇANAKKALE ECEABAT 0,14
3 0,356
330 DENİZLİ BOZKURT 0,14
3 0,356
331 ISPARTA YENİŞARBADEMLİ 0,136
3 0,36
332 ADANA KOZAN 0,134
3 0,362
333 BİLECİK OSMANELİ 0,131
3 0,365
334 KİLİS MERKEZ 0,127
3 0,369
335 GİRESUN BULANCAK 0,123
3 0,373
336 RİZE ARDEŞEN 0,123
3 0,373
337 SAKARYA PAMUKOVA 0,119
3 0,377
338 MERSİN TOROSLAR 0,118
3 0,378
339 RİZE ÇAYELİ 0,118
3 0,378
340 GİRESUN TİREBOLU 0,115
3 0,381
341 KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN 0,11
3 0,386
342 KARAMAN ERMENEK 0,106
3 0,39
343 SAMSUN LADİK 0,106
3 0,39
344 ESKİŞEHİR ÇİFTELER 0,1
3 0,396
345 ARDAHAN MERKEZ 0,098
3 0,398
346 SAMSUN ONDOKUZMAYIS 0,096
3 0,4
347 ANTALYA İBRADI 0,092
3 0,404
348 TOKAT ZİLE 0,089
3 0,407
349 DENİZLİ SERİNHİSAR 0,087
3 0,409
350 ANKARA KALECİK 0,083
3 0,413
351 ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR 0,08
2
3 0,414
352 ÇANAKKALE EZİNE 0,081
3 0,415
353 ANTALYA AKSEKİ 0,08
3 0,416
354 GİRESUN PİRAZİZ 0,08
3 0,416
355 NEVŞEHİR AVANOS 0,08
3 0,416
356 ARTVİN MURGUL 0,078
3 0,418
357 NİĞDE BOR 0,077
3 0,419
358 OSMANİYE KADİRLİ 0,077
3 0,419
359 DENİZLİ ÇİVRİL 0,074
3 0,422
360 TRABZON MAÇKA 0,072
3 0,424
361 AFYONKARAHİSAR DAZKIRI 0,066
3 0,43
362 BİLECİK PAZARYERİ 0,066
3 0,43
363 ERZURUM OLTU 0,066
3 0,43
364 MANİSA ALAŞEHİR 0,057
3 0,439
365 TEKİRDAĞ KAPAKLI 0,054
3 0,442
366 DENİZLİ TAVAS 0,051
3 0,445
367 HATAY PAYAS 0,049
3 0,447
368 BOLU MENGEN 0,045
3 0,451
369 TOKAT NİKSAR 0,044
3 0,452
370 TOKAT TURHAL 0,044
3 0,452
371 ANTALYA ELMALI 0,04
3 0,456
372 AMASYA SULUOVA 0,039
3 0,457
373 OSMANİYE TOPRAKKALE 0,038
3 0,458
374 SAMSUN
ÇARŞAMBA 0,038
3 0,458
375 KÜTAHYA SİMAV 0,036
3 0,46
376 ŞANLIURFA HALİLİYE 0,031
3 0,465
377 AFYONKARAHİSAR SANDIKLI 0,029
3 0,467
378 ANTALYA GAZİPAŞA 0,025
3 0,471
379 KIRIKKALE BAHŞİLİ 0,024
3 0,472
380 KOCAELİ KANDIRA 0,024
3 0,472
381 BOLU GEREDE 0,022
3 0,474
382 BİNGÖL MERKEZ 0,019
3 0,477
383 ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 0,019
3 0,477
384 DENİZLİ ÇARDAK 0,018
3 0,478
385 KASTAMONU TOSYA 0,011
3 0,485
386 DÜZCE GÜMÜŞOVA 0,007
3 0,489
387 DENİZLİ ÇAL 0,006
3 0,49
388 YOZGAT YERKÖY 0,004
3 0,492
38
9 ERZURUM AZİZİYE
0
3 0,496
390 BATMAN MERKEZ
-0,007
3 0,503
391 HATAY BELEN
-0,013
3 0,509
392 BURDUR TEFENNİ
-0,016
3 0,512
393 KONYA ILGIN
-0,022
3 0,518
394 DENİZLİ BEKİLLİ
-0,026
3 0,522
395 TOKAT ERBAA
-0,026
3 0,522
396 KAYSERİ ÖZVATAN
-0,032
3 0,528
397 YALOVA TERMAL
-0,035
3 0,531
398 KONYA ÇUMRA
-0,036
3 0,532
399 KÜTAHYA EMET
-0,036
3 0,532
400 AFYONKARAHİSAR DİNAR
-0,043
3 0,539
401 TRABZON ARSİN
-0,043
3 0,539
402 ORDU GÜLYALI
-0,047
3 0,543
403 MARDİN ARTUKLU
-0,051
3 0,547
404 ISPARTA YALVAÇ
-0,053
3 0,549
405 SAKARYA SÖĞÜTLÜ
-0,054
3 0,55
406 NEVŞEHİR HACIBEKTAŞ
-0,059
3 0,555
407 EDİRNE HAVSA
-0,06
3 0,556
408 KAYSERİ DEVELİ
-0,06
3 0,556
409 ISPARTA KEÇİBORLU
-0,061
3 0,557
410 KASTAMONU BOZKURT
-0,061
3 0,557
411 UŞAK EŞME
-0,062
3 0,558
412 BALIKESİR GÖMEÇ
-0,065
3 0,561
413 GİRESUN ŞEBİNKARAHİSAR
-0,068
3 0,564
414 ADANA POZANTI
-0,071
3 0,567
415 ESKİŞEHİR BEYLİKOVA
-0,074
3 0,57
416 SİVAS DİVRİĞİ
-0,075
3 0,571
417 MANİSA KULA
-0,076
3 0,572
418 AYDIN ÇİNE
-0,082
3 0,578
419 İZMİR KINIK
-0,086
3 0,582
420 SAKARYA GEYVE
-0,087
3 0,583
421 ÇANKIRI ÇERKEŞ
-0,089
3 0,585
422 ESKİŞEHİR SARICAKAYA
-0,092
3 0,588
423 ZONGULDAK ALAPLI
-0,097
3 0,593
424 HATAY SAMANDAĞ
-0,098
3 0,594
425 SİNOP BOYABAT
-0,098
3 0,594
426 BURSA ORHANELİ
-0,1
3 0,596
427 BİTLİS MERKEZ
-0,101
3 0,597
428 KONYA CİHANBEYLİ
-0,101
3 0,597
429 HAKKARİ MERKEZ
-0,102
3 0,598
430 ESKİŞEHİR MAHMUDİYE
-0,103
3 0,599
431 BALIKESİR BİGADİÇ
-0,104
3 0,6
432 MANİSA SARIGÖL
-0,104
3 0,6
433 SİİRT MERKEZ
-0,105
3 0,601
434 ESKİŞEHİR MİHALGAZİ
-0,106
3 0,602
435 MUĞLA KAVAKLIDERE
-0,11
3 0,606
436 AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ
-0,111
3 0,607
437 ESKİŞEHİR SEYİTGAZİ
-0,111
3 0,607
438 MANİSA GÖRDES
-0,111
3 0,607
439 HATAY ERZİN
-0,112
3 0,608
440 YOZGAT BOĞAZLIYAN
-0,112
3 0,608
441 ANKARA GÜDÜL
-0,113
3 0,609
442 KIRŞEHİR KAMAN
-0,113
3 0,609
443 GİRESUN KEŞAP
-0,115
3 0,611
444 KASTAMONU İNEBOLU
-0,115
3 0,611
445 DİYARBAKIR BAĞLAR
-0,117
3 0,613
446 BALIKESİR MANYAS
-0,119
3 0,615
447 MANİSA KIRKAĞAÇ
-0,119
3 0,615
448 SİVAS SUŞEHRİ
-0,119
3 0,615
449 EDİRNE SÜLOĞLU
-0,121
3 0,617
450 KONYA AKÖREN
-0,122
3 0,618
451 YOZGAT ÇANDIR
-0,122
3 0,618
452 ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK
-0,123
3 0,619
453 SAMSUN TERME
-0,127
3 0,623
454 KIRŞEHİ
R MUCUR
-0,129
3 0,625
455 KONYA KARAPINAR
-0,129
3 0,625
456 MERSİN BOZYAZI
-0,13
3 0,626
457 SAKARYA KOCAALİ
-0,13
3 0,626
458 GİRESUN EYNESİL
-0,131
3 0,627
459 MERSİN ÇAMLIYAYLA
-0,131
3 0,627
460 UŞAK ULUBEY
-0,133
3 0,629
461 DENİZLİ BABADAĞ
-0,144
4 0,64
462 MERSİN AYDINCIK
-0,146
4 0,642
463 DENİZLİ KALE
-0,147
4 0,643
464 KONYA KULU
-0,148
4 0,644
465 SAMSUN KAVAK
-0,152
4 0,648
466 KARAMAN KAZIMKARABEKİR
-0,154
4 0,65
467 AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY
-0,156
4 0,652
468 ARTVİN ŞAVŞAT
-0,159
4 0,655
469 DÜZCE ÇİLİMLİ
-0,159
4 0,655
470 ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ
-0,162
4 0,658
471 SAMSUN HAVZA
-0,166
4 0,662
472 SİNOP TÜRKELİ
-0,168
4 0,664
473 AYDIN KUYUCAK
-0,171
4 0,667
474 ZONGULDAK KİLİMLİ
-0,171
4 0,667
475 BOLU YENİÇAĞA
-0,174
4 0,67
476 BURSA HARMANCIK
-0,174
4 0,67
477 MERSİN MUT
-0,178
4 0,674
478 ÇANKIRI KORGUN
-0,18
4 0,676
479 İZMİR BAYINDIR
-0,18
4 0,676
480 DÜZCE KAYNAŞLI
-0,181
4 0,677
481 SAKARYA KAYNARCA
-0,181
4 0,677
482 MANİSA SARUHANLI
-0,183
4 0,679
483 TRABZON ÇARŞIBAŞI
-0,183
4 0,679
484 ÇANKIRI ILGAZ
-0,186
4 0,682
485 AYDIN GERMENCİK
-0,191
4 0,687
486 GİRESUN ALUCRA
-0,191
4 0,687
487 AYDIN KARACASU
-0,194
4 0,69
488 BİLECİK GÖLPAZARI
-0,196
4 0,692
489 KONYA SARAYÖNÜ
-0,196
4 0,692
490 SAKARYA FERİZLİ
-0,196
4 0,692
491 ADANA YUMURTALIK
-0,2
4 0,696
492 UŞAK BANAZ
-0,201
4 0,697
493 ORDU PERŞEMBE
-0,202
4 0,698
494 EDİRNE ENEZ
-0,204
4 0,7
495 RİZE HEMŞİN
-0,206
4 0,702
496 EDİRNE İPSALA
-0,208
4 0,704
497 MANİSA KÖPRÜBAŞI
-0,21
4 0,706
498 KONY
A HADİM
-0,211
4 0,707
499 OSMANİYE DÜZİÇİ
-0,215
4 0,711
500 AYDIN SULTANHİSAR
-0,216
4 0,712
501 AYDIN KÖŞK
-0,219
4 0,715
502 TRABZON ARAKLI
-0,223
4 0,719
503 BALIKESİR SAVAŞTEPE
-0,225
4 0,721
504 KAYSERİ İNCESU
-0,225
4 0,721
505 GİRESUN ESPİY
E
-0,229
4 0,725
506 AYDIN BUHARKENT
-0,23
4 0,726
507 ANKARA ÇAMLIDERE
-0,232
4 0,728
508 AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI
-0,237
4 0,733
509 AYDIN YENİPAZAR
-0,239
4 0,735
510 RİZE GÜNEYSU
-0,24
4 0,736
511 KAYSERİ FELAHİYE
-0,241
4 0,737
512 RİZE İYİDERE
-0,243
4 0,739
513 DENİZLİ BEYAĞAÇ
-0,244
4 0,74
514 ERZİNCAN KEMALİYE
-0,246
4 0,742
515 AFYONKARAHİSAR ŞUHUT
-0,247
4 0,743
516 DÜZCE CUMAYERİ
-0,25
4 0,746
517 TRABZON ŞALPAZARI
-0,25
4 0,746
518 BİLECİK İNHİSAR
-0,251
4 0,747
519 KIRKLARELİ DEMİRKÖY
-0,252
4 0,748
520 SİVAS ŞARKIŞLA
-0,253
4 0,749
521 YOZGAT YENİFAKILI
-0,255
4 0,751
522 ÇANKIRI KURŞUNLU
-0,256
4 0,752
523 YOZGAT SORGUN
-0,259
4 0,755
524 OSMANİYE BAHÇE
-0,263
4 0,759
525 ÇORUM OSMANCIK
-0,265
4 0,761
526 ÇANAKKALE BAYRAMİ
Ç
-0,266
4 0,762
527 AFYONKARAHİSAR EVCİLER
-0,272
4 0,768
528 KONYA TAŞKENT
-0,272
4 0,768
529 MANİSA AHMETLİ
-0,275
4 0,771
530 KONYA GÜNEYSINIR
-0,277
4 0,773
531 MALATYA DARENDE
-0,279
4 0,775
532 KIRKLARELİ PEHLİVANKÖY
-0,28
4 0,776
533 ÇANKIRI ATKARACALAR
-0,287
4 0,783
534 KÜTAHYA DOMANİÇ
-0,289
4 0,785
535 ARTVİN BORÇKA
-0,29
4 0,786
536 ARDAHAN POSOF
-0,291
4 0,787
537 HATAY KIRIKHAN
-0,291
4 0,787
538 AYDIN İNCİRLİOVA
-0,296
4 0,792
539 KÜTAHYA HİSARCIK
-0,298
4 0,794
540 KARABÜK ESKİPAZAR
-0,299
4 0,795
541 BOLU MUDURNU
-0,301
4 0,797
542 KASTAMONU TAŞKÖPRÜ
-0,302
4 0,798
543 DENİZLİ BAKLAN
-0,305
4 0,801
544 KONYA HÜYÜK
-0,305
4 0,801
545 KÜTAHYA ŞAPHANE
-0,309
4 0,805
546 DÜZCE GÖLYAKA
-0,312
4 0,808
547 RİZE DEREPAZARI
-0,316
4 0,812
548 BİTLİS TATVAN
-0,317
4 0,813
549 KÜTAHYA PAZARLAR
-0,317
4 0,813
550 AFYONKARAHİSAR SULTANDAĞI
-0,318
4 0,814
551 ÇORUM OĞUZLAR
-0,319
4 0,815
552 KAHRAMANMARAŞ AFŞİN
-0,319
4 0,815
553 KASTAMONU ÇATALZEYTİN
-0,321
4 0,817
554 TRABZON DERNEKPAZARI
-0,321
4 0,817
555 AFYONKARAHİSAR ÇAY
-0,322
4 0,818
556 SAMSUN ALAÇAM
-0,323
4 0,819
557 AĞRI MERKEZ
-0,326
4 0,822
558 NEVŞEHİR GÜLŞEHİR
-0,326
4 0,822
559 SİVAS İMRANLI
-0,326
4 0,822
560 ELAZIĞ AĞIN
-0,328
4 0,824
561 SAMSUN YAKAKENT
-0,328
4 0,824
562 ELAZIĞ KEBAN
-0,33
4 0,826
563 İZMİR BEYDAĞ
-0,331
4 0,827
564 KONYA KADINHANI
-0,331
4 0,827
565 BURSA KELES
-0,333
4 0,829
566 GAZİANTEP NİZİP
-0,333
4 0,829
567 BURDUR KEMER
-0,334
4 0,83
568 DENİZLİ GÜNEY
-0,336
4 0,832
56
9 IĞDIR MERKEZ
-0,336
4 0,832
570 TRABZON TONYA
-0,338
4 0,834
571 ZONGULDAK GÖKÇEBEY
-0,34
4 0,836
572 ARTVİN YUSUFELİ
-0,344
4 0,84
573 HATAY DEFNE
-0,345
4 0,841
574 GAZİANTEP İSLAHİYE
-0,346
4 0,842
575 SAMSUN VEZİRKÖPRÜ
-0,349
4 0,845
576 ANKAR
A BALA
-0,351
4 0,847
577 AYDIN BOZDOĞAN
-0,351
4 0,847
578 MERSİN GÜLNAR
-0,352
4 0,848
579 BALIKESİR DURSUNBEY
-0,353
4 0,849
580 KONYA DOĞANHİSAR
-0,354
4 0,85
581 KAYSERİ YAHYALI
-0,355
4 0,851
582 DENİZLİ ÇAMELİ
-0,356
4 0,852
583 KAYSERİ BÜNYA
N
-0,358
4 0,854
584 ORDU AYBASTI
-0,361
4 0,857
585 ADANA İMAMOĞLU
-0,363
4 0,859
586 MANİSA GÖLMARMARA
-0,364
4 0,86
587 ÇANAKKALE YENİCE
-0,366
4 0,862
588 ERZİNCAN REFAHİYE
-0,369
4 0,865
589 ESKİŞEHİR ALPU
-0,369
4 0,865
590 KONYA TUZLUKÇU
-0,371
4 0,867
591 KASTAMONU KÜRE
-0,373
4 0,869
592 ERZİNCAN KEMAH
-0,374
4 0,87
593 UŞAK KARAHALLI
-0,375
4 0,871
594 ERZURUM İSPİR
-0,376
4 0,872
595 MALATYA ARAPGİR
-0,376
4 0,872
596 ERZURUM PAZARYOLU
-0,379
4 0,875
597 ERZURUM UZUNDERE
-0,38
4 0,876
598 KARABÜK YENİCE
-0,384
4 0,88
599 ADANA KARATAŞ
-0,385
4 0,881
600 TOKAT REŞADİYE
-0,385
4 0,881
601 ESKİŞEHİR GÜNYÜZÜ
-0,387
4 0,883
602 BİNGÖL YAYLADERE
-0,388
4 0,884
603 GÜMÜŞHANE TORUL
-0,388
4 0,884
604 KÜTAHYA DUMLUPINAR
-0,388
4 0,884
605 BALIKESİR SINDIRGI
-0,39
4 0,886
606 SİVAS DOĞANŞAR
-0,39
4 0,886
607 KIRIKKALE KARAKEÇİLİ
-0,394
4 0,89
608 MUĞLA SEYDİKEMER
-0,394
4 0,89
609 YOZGAT ÇAYIRALAN
-0,397
4 0,893
610 TUNCELİ PERTEK
-0,4
4 0,896
611 ÇORUM DODURGA
-0,401
4 0,897
612 BALIKESİR HAVRAN
-0,402
4 0,898
613 KASTAMONU SEYDİLER
-0,404
4 0,9
614 KÜTAHYA ALTINTAŞ
-0,405
4 0,901
615 KONYA YALIHÜYÜK
-0,411
4 0,907
616 ÇORUM ALACA
-0,412
4 0,908
617 BURDUR AĞLASUN
-0,416
4 0,912
618 KASTAMONU DEVREKANİ
-0,417
4 0,913
619
BALIKESİR KEPSUT
-0,418
4 0,914
620 KAYSERİ YEŞİLHİSAR
-0,418
4 0,914
621 ADIYAMAN GÖLBAŞI
-0,419
4 0,915
622 ANKARA HAYMANA
-0,419
4 0,915
623 MANİSA SELENDİ
-0,42
4 0,916
624 TOKAT BAŞÇİFTLİK
-0,424
4 0,92
625 İZMİR KİRAZ
-0,427
4 0,923
626 YOZGAT ŞEFAATLİ
-0,432
4 0,928
627 ERZİNCAN ÜZÜMLÜ
-0,433
4 0,929
628 UŞAK SİVASLI
-0,435
4 0,931
629 AMASYA TAŞOVA
-0,439
4 0,935
630 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK
-0,439
4 0,935
631 TRABZON KÖPRÜBAŞI
-0,44
4 0,936
632 SİNOP ERFELEK
-0,442
4 0,938
633 ÇORUM SUNGURLU
-0,443
4 0,939
634 ÇORUM İSKİLİP
-0,445
4 0,941
635 NİĞDE ULUKIŞLA
-0,445
4 0,941
636 KAYSERİ PINARBAŞI
-0,447
4 0,943
637 ARTVİN ARDANUÇ
-0,448
4 0,944
638 BİLECİK YENİPAZAR
-0,448
4 0,944
639 BARTIN ULUS
-0,449
4 0,945
640 KASTAMONU AĞLI
-0,456
4 0,952
641 KARAMAN BAŞYAYLA
-0,457
4 0,953
642 ERZİNCAN İLİÇ
-0,46
4 0,956
643 ORDU ULUBEY
-0,46
4 0,956
644 RİZE İKİZDERE
-0,46
4 0,956
645 SİVAS GÜRÜN
-0,46
4 0,956
646 BOLU GÖYNÜK
-0,465
4 0,961
647 ÇORUM KARGI
-0,465
4 0,961
648 TRABZON HAYRAT
-0,466
4 0,962
649 AFYONKARAHİSAR İSCEHİSAR
-0,467
4 0,963
650 KONYA BOZKIR
-0,468
4 0,964
651 RİZE KALKANDERE
-0,468
4 0,964
652 RİZE ÇAMLIHEMŞİN
-0,469
4 0,965
653 GÜMÜŞHANE KELKİT
-0,471
4 0,967
654 BURDUR ÇAVDIR
-0,472
4 0,968
655 ADANA KARAİSALI
-0,474
4 0,97
656 GÜMÜŞHANE ŞİRAN
-0,475
4 0,971
657 YOZGAT AKDAĞMADENİ
-0,478
4 0,974
658 GÜMÜŞHANE KÖSE
-0,479
4 0,975
659 ISPARTA AKSU
-0,479
4 0,975
660 KASTAMONU ARAÇ
-0,479
4 0,975
661 SAMSUN SALIPAZARI
-0,479
4 0,975
662 GİRESUN DOĞANKENT
-0,484
4 0,98
663 EDİRNE MERİÇ
-0,486
4 0,982
664 KONYA DEREBUCAK
-0,486
4 0,982
665 SİVAS GEMEREK
-0,486
5 0,982
666 BALIKESİR İVRİNDİ
-0,492
5 0,988
667 AKSARAY ORTAKÖY
-0,494
5 0,99
668 BURDUR ÇELTİKÇİ
-0,497
5 0,993
669 EDİRNE LALAPAŞA
-0,497
5 0,993
670 SAKARYA KARAPÜRÇEK
-0,497
5 0,993
671 HATAY ARSUZ
-0,499
5 0,995
672 BURDUR YEŞİLOVA
-0,5
5 0,996
673 KASTAMONU DADAY
-0,5
5 0,996
674 SİVAS AKINCILAR
-0,501
5 0,997
675 AFYONKARAHİSAR KIZILÖREN
-0,504
5
1
676 KÜTAHYA ÇAVDARHİSAR
-0,506
5 1,002
677 ISPARTA GELENDOST
-0,507
5 1,003
678 KONYA ALTINEKİN
-0,508
5 1,004
679 SİVAS ZARA
-0,512
5 1,008
680 MUŞ MERKEZ
-0,513
5 1,009
681 TOKAT ARTOVA
-0,516
5 1,012
682 KASTAMONU CİDE
-0,52
5 1,016
683 ORDU KABADÜZ
-0,522
5 1,018
684 KONYA ÇELTİK
-0,523
5 1,019
685 ERZURUM AŞKALE
-0,525
5 1,021
686 KIRIKKALE DELİCE
-0,527
5 1,023
687 AKSARAY SARIYAHŞİ
-0,529
5 1,025
688 TRABZON DÜZKÖY
-0,529
5 1,025
689 KARABÜK OVACIK
-0,531
5 1,027
690 TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK
-0,531
5 1,027
691 BALIKESİR BALYA
-0,538
5 1,034
692 ERZİNCAN OTLUKBELİ
-0,538
5 1,034
693 KONYA YUNAK
-0,538
5 1,034
694 SAKARYA TARAKLI
-0,538
5 1,034
695 TUNCELİ HOZAT
-0,54
5 1,036
696 GAZİANTEP OĞUZELİ
-0,542
5 1,038
697 ORDU GÖLKÖY
-0,543
5 1,039
698 KAYSERİ SARIOĞLAN
-
0,546
5 1,042
699 TOKAT PAZAR
-0,549
5 1,045
700 KASTAMONU İHSANGAZİ
-0,552
5 1,048
701 BOLU SEBEN
-0,553
5 1,049
702 KIRIKKALE KESKİN
-0,554
5 1,05
703 ADANA TUFANBEYLİ
-0,557
5 1,053
704 SİVAS GÖLOVA
-0,557
5 1,053
705 BARTIN KURUCAŞİLE
-0,559
5 1,055
706 MALATYA HEKİMHAN
-0,561
5 1,057
707 ŞIRNAK MERKEZ
-0,562
5 1,058
708 AYDIN KOÇARLI
-0,564
5 1,06
709 TUNCELİ PÜLÜMÜR
-0,564
5 1,06
710 KASTAMONU HANÖNÜ
-0,567
5 1,063
711 TOKAT ALMUS
-0,567
5 1,063
712 AFYONKARAHİSAR İHSANİYE
-0,57
5 1,066
713 HATAY REYHANLI
-0,571
5 1,067
714 MALATYA DOĞANŞEHİR
-0,582
5 1,078
715 KAYSERİ TOMARZA
-0,584
5 1,08
716 SİVAS KANGAL
-0,588
5 1,084
717 HAKKARİ ÇUKURCA
-0,59
5 1,086
718 ELAZIĞ KOVANCILAR
-0,591
5 1,087
719 AFYONKARAHİSAR BAYAT
-0,597
5 1,093
720 ORDU KUMRU
-0,597
5 1,093
721 MARDİN KIZILTEPE
-0,598
5 1,094
722 BİNGÖL KİĞI
-0,601
5 1,097
723 OSMANİYE HASANBEYLİ
-0,602
5 1,098
724 KASTAMONU AZDAVAY
-0,604
5 1,1
725 BAYBURT AYDINTEPE
-0,606
5 1,102
726 ÇANKIRI ELDİVAN
-0,606
5 1,102
727 SAMSUN ASARCIK
-0,606
5 1,102
728 ELAZIĞ KARAKOÇAN
-0,614
5 1,11
729 KONYA DERBENT
-0,614
5 1,11
730 KIRŞEHİR AKPINAR
-0,616
5 1,112
731 KAHRAMANMARAŞ TÜRKOĞLU
-0,617
5 1,113
732 ORDU ÇAMAŞ
-0,618
5 1,114
733 TUNCELİ OVACIK
-0,62
5 1,116
734 GİRESUN
GÜCE
-0,627
5 1,123
735 MALATYA AKÇADAĞ
-0,628
5 1,124
736 ADANA ALADAĞ
-0,629
5 1,125
737 YOZGAT SARIKAYA
-0,629
5 1,125
738 AKSARAY ESKİL
-0,633
5 1,129
739 NEVŞEHİR DERİNKUYU
-0,635
5 1,131
740 VAN EDREMİT
-0,635
5 1,131
741 KIRŞEHİR ÇİÇEKDAĞI
-0,636
5 1,132
742 AYDIN KARPUZLU
-0,638
5 1,134
743 BURDUR ALTINYAYLA
-0,639
5 1,135
744 AFYONKARAHİSAR SİNANPAŞA
-0,642
5 1,138
745 GAZİANTEP NURDAĞI
-0,642
5 1,138
746 KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN
-0,645
5 1,141
747 KAHRAMANMARAŞ NURHAK
-0,648
5 1,144
748
BURSA BÜYÜKORHAN
-0,652
5 1,148
749 ELAZIĞ ALACAKAYA
-0,652
5 1,148
750 ORDU KABATAŞ
-0,655
5 1,151
751 KONYA HALKAPINAR
-0,659
5 1,155
752 AMASYA GÖYNÜCEK
-0,66
5 1,156
753 KIRŞEHİR BOZTEPE
-0,663
5 1,159
754 GİRESUN ÇANAKÇI
-0,665
5 1,161
755 ÇORUM BOĞAZKALE
-0,666
5 1,162
756 ÇORUM ORTAKÖY
-0,666
5 1,162
757 AKSARAY AĞAÇÖREN
-0,673
5 1,169
758 AMASYA HAMAMÖZÜ
-0,673
5 1,169
759 KIRKLARELİ KOFÇAZ
-0,674
5 1,17
760 ERZİNCAN TERCAN
-0,675
5 1,171
761 SİVAS ULAŞ
-0,675
5 1,171
762 KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN
-0,676
5 1,172
763 MARDİN MİDYAT
-0,684
5 1,18
764 KAYSERİ SARIZ
-0,689
5 1,185
765 ÇORUM UĞURLUDAĞ
-0,693
5 1,189
766 GİRESUN YAĞLIDERE
-0,693
5 1,189
767 ORDU MESUDİYE
-0,694
5 1,19
768 KARAMAN SARIVELİLER
-0,695
5 1,191
769 KÜTAHYA ASLANAPA
-0,697
5 1,193
770 ERZİNCAN ÇAYIRLI
-0,698
5 1,194
771 ORDU KORGAN
-0,698
5 1,194
772 KARS SARIKAMIŞ
-0,702
5 1,198
773 VAN TUŞBA
-0,705
5 1,201
774 TUNCELİ NAZIMİYE
-0,706
5 1,202
775 TUNCELİ MAZGİRT
-0,708
5 1,204
776 ÇANKIRI KIZILIRMAK
-0,712
5 1,208
777 MALATYA YAZIHAN
-0,712
5 1,208
778 ORDU GÜRGENTEPE
-0,713
5 1,209
779 HATAY YAYLADAĞI
-0,716
5 1,212
780 ADIYAMAN ÇELİKHAN
-0,717
5 1,213
781 ESKİŞEHİR HAN
-0,727
5 1,223
782 ERZURUM TORTUM
-0,728
5 1,224
783 KONYA EMİRGAZİ
-0,733
5 1,22
9
784 TOKAT YEŞİLYURT
-0,733
5 1,229
785 ADIYAMAN KAHTA
-0,757
5 1,253
786 GİRESUN DERELİ
-0,762
5 1,258
787 KARABÜK EFLANİ
-0,763
5 1,259
788 ŞANLIURFA BOZOVA
-0,766
5 1,262
789 ERZURUM OLUR
-0,767
5 1,263
790 ADANA FEKE
-0,768
5 1,264
791 ELAZIĞ MADEN
-0,769
5 1,265
792 SAMSUN AYVACIK
-0,77
5 1,266
793 ANTALYA GÜNDOĞMUŞ
-0,771
5 1,267
794 YOZGAT ÇEKEREK
-0,771
5 1,267
795 GAZİANTEP KARKAMIŞ
-0,772
5 1,268
796 ÇORUM MECİTÖZÜ
-0,776
5 1,272
797 GÜMÜŞHANE KÜRTÜN
-0,779
5 1,275
798 KIRIKKALE SULAKYURT
-0,779
5 1,275
799 BOLU KIBRISCIK
-0,781
5 1,277
800 KAYSERİ AKKIŞLA
-0,788
5 1,284
801 BAYBURT DEMİRÖZÜ
-0,792
5 1,288
802 ADIYAMAN BESNİ
-0,793
5 1,289
803 ŞANLIURFA BİRECİK
-0,794
5 1,29
804 HATAY HASSA
-0,805
5 1,301
805 ELAZIĞ PALU
-0,809
5 1,305
806 ISPARTA SÜTÇÜLER
-0,809
5 1,305
807 AKSARAY GÜZELYURT
-0,814
5 1,31
808 ŞANLIURFA EYYÜBİYE
-0,814
5 1,31
809 KONYA AHIRLI
-0,817
5 1,313
810 SİVAS ALTINYAYLA
-0,817
5 1,313
811 BOLU DÖRTDİVAN
-0,82
5 1,316
812 KARAMAN AYRANCI
-0,827
5 1,323
813 NEVŞEHİR ACIGÖL
-0,827
5 1,323
814 AFYONKARAHİSAR HOCALAR
-0,829
5 1,325
815 DİYARBAKIR ERGANİ
-0,834
5 1,33
816 ERZURUM PASİNLER
-0,843
5 1,339
817 HATAY KUMLU
-0,845
5 1,341
818 YOZGAT SARAYKENT
-0,846
5 1,342
819 GİRESUN ÇAMOLUK
-0,847
5 1,343
820 ERZURUM NARMAN
-0,853
5 1,349
821 ORDU ÇATALPINAR
-0,857
5 1,353
822 AFYONKARAHİSAR ÇOBANLAR
-0,86
5 1,356
823 SİNOP DURAĞAN
-0,861
5 1,357
824 KIRIKKALE BALIŞEYH
-0,862
5 1,358
825 MARDİN NUSAYBİN
-0,864
5 1,36
826 ÇORUM BAYAT
-0,865
5 1,361
827 TOKAT SULUSARAY
-0,884
5 1,38
828 DÜZCE YIĞILCA
-0,889
5 1,385
829 KİLİS ELBEYLİ
-0,889
5 1,385
830 KIRŞEHİR AKÇAKENT
-0,892
5 1,388
831 ADANA SAİMBEYLİ
-0,904
5 1,4
832 ORDU ÇAYBAŞI
-0,904
5 1,4
833 BİTLİS ADİLCEVAZ
-0,905
5 1,401
834
KARS AKYAKA
-0,905
5 1,401
835 ÇORUM LAÇİN
-0,906
5 1,402
836 KASTAMONU PINARBAŞI
-0,909
5 1,405
837 SİVAS HAFİK
-0,916
5 1,412
838 MALATYA DOĞANYOL
-0,917
5 1,413
839 NİĞDE ÇAMARDI
-0,921
5 1,417
840 ORDU İKİZCE
-0,923
5 1,419
841 DİYARBAKIR SUR
-0,924
5 1,42
842 ŞANLIURFA CEYLANPINAR
-0,924
5 1,42
843 YOZGAT KADIŞEHRİ
-0,927
5 1,423
844 BİNGÖL SOLHAN
-0,928
5 1,424
845 VAN GEVAŞ
-0,937
5 1,433
846 KIRIKKALE ÇELEBİ
-0,938
5 1,434
847 SİVAS YILDIZELİ
-0,939
5 1,435
848 MALATYA ARGUVAN
-0,948
5 1,444
849 ORDU AKKUŞ
-0,948
5 1,444
850 KASTAMONU ŞENPAZAR
-0,952
5 1,448
851 KAHRAMANMARAŞ EKİNÖZÜ
-0,953
5 1,449
852 SİVAS KOYULHİSAR
-0,955
5 1,451
853 ARDAHAN GÖLE
-0,97
5 1,466
854 GAZİANTEP ARABAN
-0,97
5 1,466
855 KAHRAMANMARAŞ ÇAĞLAYANCERİT
-0,97
5 1,466
856 ARDAHAN ÇILDIR
-0,971
5 1,467
857 MALATYA KULUNCAK
-0,976
5 1,472
858 SİNOP SARAYDÜZÜ
-0,977
5 1,473
859 BİTLİS AHLAT
-0,982
5 1,478
860 MALATYA KALE
-0,997
5 1,493
861 ÇANKIRI ORTA
-0,998
5 1,494
862 ÇANKIRI YAPRAKLI
-
1
5 1,496
863 AKSARAY GÜLAĞAÇ
-1,015
6 1,511
864 ERZURUM HORASAN
-1,019
6 1,515
865 ŞANLIURFA VİRANŞEHİR
-1,019
6 1,515
866 NİĞDE ALTUNHİSAR
-1,023
6 1,519
867 BİNGÖL GENÇ
-1,027
6 1,523
868 ŞIRNAK CİZRE
-1,033
6 1,529
869 VAN ERCİŞ
-1,034
6 1,53
870 AĞRI DOĞUBAYAZIT
-1,035
6 1,531
871 ÇANKIRI BAYRAMÖREN
-1,036
6 1,532
872 HATAY ALTINÖZÜ
-1,038
6 1,534
873 NİĞDE ÇİFTLİK
-1,038
6 1,534
874 KARS ARPAÇAY
-1,053
6 1,549
875 ADIYAMAN SAMSAT
-1,056
6 1,552
876 ELAZIĞ BASKİL
-1,057
6 1,553
877 ERZURUM HINIS
-1,057
6 1,553
878 KARS SUSUZ
-1,057
6 1,553
879 ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP
-1,057
6 1,553
880 HAKKARİ YÜKSEKOVA
-1,058
6 1,554
881 DİYARBAKIR SİLVAN
-1,064
6 1,56
882 SİİRT KURTALAN
-1,07
6 1,566
883 ELAZIĞ SİVRİCE
-1,071
6 1,567
884 DİYARBAKIR BİSMİL
-1,073
6 1,569
885 ŞANLIURFA HALFETİ
-1,078
6 1,574
886 DİYARBAKIR ÇÜNGÜŞ
-1,086
6 1,582
887 KARS SELİM
-1,089
6 1,585
888 ARDAHAN HANAK
-1,094
6 1,59
889 ELAZIĞ ARICAK
-1,103
6 1,599
890 MARDİN MAZIDAĞI
-1,103
6 1,599
891 DİYARBAKIR ÇERMİK
-1,114
6 1,61
892 KARS KAĞIZMAN
-1,129
6 1,625
893 YOZGAT AYDINCIK
-1,133
6 1,629
894 VAN ÇATAK
-1,143
6 1,639
895 ADIYAMAN TUT
-1,148
6 1,644
896 OSMANİYE SUMBAS
-1,153
6 1,649
897 KASTAMONU DOĞANYURT
-1,156
6 1,652
898 DİYARBAKIR LİCE
-1,17
6 1,666
899 BATMAN
HASANKEYF
-1,171
6 1,667
900 MARDİN ÖMERLİ
-1,174
6 1,67
901 ŞANLIURFA HİLVAN
-1,18
6 1,676
902 IĞDIR KARAKOYUNLU
-1,181
6 1,677
903 MARDİN DARGEÇİT
-1,186
6 1,682
904 ERZURUM ŞENKAYA
-1,188
6 1,684
905 ŞANLIURFA SURUÇ
-1,191
6 1,687
906 ARDAHAN DAMA
L
-1,193
6 1,689
907 BİNGÖL YEDİSU
-1,193
6 1,689
908 IĞDIR TUZLUCA
-1,197
6 1,693
909 ŞIRNAK ULUDERE
-1,207
6 1,703
910 ŞIRNAK GÜÇLÜKONAK
-1,226
6 1,722
911 ŞANLIURFA SİVEREK
-1,227
6 1,723
912 MALATYA PÜTÜRGE
-1,229
6 1,725
913 MUŞ VARTO
-1,229
6 1,725
914 BATMAN GERCÜŞ
-1,25
6 1,746
915 SİİRT TİLLO
-1,253
6 1,749
916 SİNOP DİKMEN
-1,253
6 1,749
917 AĞRI ELEŞKİRT
-1,258
6 1,754
918 ERZURUM ÇAT
-1,262
6 1,758
919 SİİRT BAYKAN
-1,262
6 1,758
920 HAKKARİ DERECİK
-1,273
6 1,769
921 HAKKARİ ŞEMDİNLİ
-1,273
6 1,769
922 GAZİANTEP YAVUZELİ
-1,274
6 1,77
923 IĞDIR ARALIK
-1,275
6 1,771
924 ŞIRNAK SİLOPİ
-1,275
6 1,771
925 BATMAN KOZLUK
-1,289
6 1,785
926 MARDİN YEŞİLLİ
-1,294
6 1,79
927 BİTLİS GÜROYMAK
-1,309
6 1,805
928 DİYARBAKIR KULP
-1,314
6 1,81
929 VAN MURADİYE
-1,331
6 1,827
930 VAN GÜRPINAR
-1,343
6 1,839
931 BATMAN BEŞİRİ
-1,345
6 1,841
932 BİNGÖL ADAKLI
-1,348
6 1,844
933 SİİRT ERUH
-1,359
6 1,855
934 MUŞ BULANIK
-1,365
6 1,861
935 DİYARBAKIR EĞİL
-1,373
6 1,869
936 SİİRT ŞİRVAN
-1,374
6 1,87
937 KARS DİGOR
-1,376
6 1,872
938 DİYARBAKIR DİCLE
-1,387
6 1,883
939 MUŞ MALAZGİRT
-1,398
6 1,894
940 DİYARBAKIR KOCAKÖY
-1,402
6 1,898
941 VAN ÖZALP
-1,402
6 1,898
942 BATMAN SASON
-1,407
6 1,903
943 MARDİN SAVUR
-1,415
6 1,911
944 VAN SARAY
-1,424
6 1,92
945 MUŞ HASKÖY
-1,425
6 1,921
946 AĞRI PATNOS
-1,428
6 1,924
947 ŞIRNAK İDİL
-1,438
6 1,934
948 ADIYAMAN SİNCİK
-1,451
6 1,947
949 AĞRI TAŞLIÇAY
-1,452
6 1,948
950 ERZURUM KÖPRÜKÖY
-1,484
6 1,98
951 VAN ÇALDIRAN
-1,488
6
1,984
952 VAN BAŞKALE
-1,504
6
2
953 DİYARBAKIR HAZRO
-1,507
6 2,003
954 KİLİS MUSABEYLİ
-1,508
6 2,004
955 MARDİN DERİK
-1,509
6 2,005
956 AĞRI DİYADİN
-1,522
6 2,018
957 BİTLİS HİZAN
-1,524
6 2,02
958 DİYARBAKIR HANİ
-1,528
6 2,024
959 ERZURUM TEKMAN
-1,531
6 2,027
960 ŞANLIURFA AKÇAKALE
-1,531
6 2,027
961 VAN BAHÇESARAY
-1,536
6 2,032
962 ERZURUM KARAÇOBAN
-1,544
6 2,04
963 KİLİS POLATELİ
-1,549
6 2,045
964 BİNGÖL KARLIOVA
-1,552
6 2,048
965 ERZURUM KARAYAZI
-1,555
6 2,051
966 AĞRI TUTAK
-
1,604
6 2,1
967 DİYARBAKIR ÇINAR
-1,608
6 2,104
968 AĞRI HAMUR
-1,624
6 2,12
969 BİTLİS MUTKİ
-1,722
6 2,218
970 MUŞ KORKUT
-1,724
6 2,22
971 SİİRT PERVARİ
-1,732
6 2,228
972 ADIYAMAN GERGER
-1,736
6 2,232
973 ŞANLIURFA HARRAN
-1,741
6 2,237

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam42
Toplam Ziyaret438987
Hava Durumu
Saat