• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası


Mal Bildirimi Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10.08.1990, No: 90/748
Dayandığı Kanunun Tarihi : 19.04.1990, No: 3628
Yayımlandığı R.Gazetenin tarihi : 15.11.1990, No: 20696

BİRİNCİ KISIM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaşılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Haksız mal edinme

Madde 2 - Mevzuata veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar ya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu yönetmeliğin uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal Bildiriminde Bulunacaklar ve Verileceği Merciler

Mal Bildiriminde bulunacaklar

Madde 3 - Aşağıda sayılanlar mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar:

a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri (muhtarlar ve ihtiyar heyetleri üyeleri hariç).

b) Noterler,

c) Türk Hava Kurumu’nun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğü’nde, Türkiye Kızılay Derneği’nin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilatında görev alanlar ve bunların şube başkanları,

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda kamu iktisadi, teşebbüsleri (iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

e) Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarında görevli olanlar ile bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri (5590 sayılı Kanuna göre kurulan oda ve borsalarında oda ve borsa meclisi ile yönetim kurulu üyeleri dahil),

f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamuya yararlı dernek yönetici ve deneticileri,

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdür , başyazarları ve fıkra yazarları,

h) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar (konfederasyon, sendika ve sendika şubesi başkan ve yöneticileri dahil),

Madde 4 - Her ikisi de 3’üncü madde kapsamında bulunan eşlerin her biri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar. Bu takdirde, eşlerden her biri, eşi ile velayeti altındaki ço-cuklarının da mallarını bildirirler.

Birden fazla mal bildirimi

Madde 5 - Kamu görevlilerinden asli görevleri uhdelerinde kalmak kaydıyla ikinci bir görevi yürütenler (yönetim kurulu veya danışma kurulu üyeliği gibi) ya da vekaleten tedvir edenler, sadece asli görevlerinden dolayı tek mal bildiriminde bulunurlar.

Kamu görevlisi olmayıp da 3628 sayılı Kanuna göre birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler, bu mercilerden yalnız birine mal bildiriminde bulunurlar. Ancak, mal bildiriminde bulunulan mercii, diğer kuruma da bilgi vermekle yükümlüdür.

Mal bildiriminin verileceği merciler

Madde 6 - Mal bildiriminin verileceği merciler şunlardır:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleri ile ilgili birimler,

c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların genel müdürleri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri için ilgili bakanlıklar

d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için ilgili mahkemenin başkanı,

e) Noterler için Adalet Bakanlığı,

f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makamları,

g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Derneği’nde görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlığı,

h) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında görevli olanlar için kurum başkanlığı; bunların yönetim ve denetim kurulu üyeleri için, ilgili bulundukları bakanlıklar,

i) Görevlerinden ayrılanlar için, bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya mercii,

j) Siyasî parti genel başkanları için, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,

k) Kooperatifler ve birliklerinin Başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerinin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar,

l) Yeminli mali müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı.

m) Türk Hava Kurumu’nun, Türkiye Kızılay Derneği’nin ve kamu yararına çalışan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için, İçişleri Bakanlığı; bunların şube başkanları için, bulundukları il valilikleri,

n) İl genel meclisi üyeleri için ilgili valilikler, belediye meclisi üyeleri için ilgili belediye başkanlıkları, belediye başkanları için İçişleri Bakanlığı,

o) Mal bildirimi verecek son merciler için kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya mercii,

p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için bulundukları yerin en büyük mülki amirliği,

r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için, Vakıflar Genel Müdürlüğü.

Sorumluluk

Madde 7 – 6’ncı Maddede belirtilen merciler,mal bildirimlerinin süresi içinde verilmesini sağlamakla sorumludurlar.Bu merciler mal bildirimlerinin verilmesini izlemek için birim veya personel görevlendirirler.

(Ek:25.04.2000 – 2000/660K.) Ayrıca Müsteşarlar, merkez teşkilatları ile varsa bağlı ve ilgili kuruluşlarında görevli her düzeydeki kamu personelinin mal bildirimlerinin verilmesi, verilen mal bildirimlerine ilişkin olarak 18’nci madde uyarınca gerekli inceleme ve karşılaştırmaların yapılmasını sağlamak ve bu çerçevede yapılacak çalışmalar sonucunda, gerekli görülen hallerde personelin mal bildirimleri hakkında ilgili denetim birimlerince inceleme yapılması için girişimde bulunmak veya konuyu Cumhuriyet Başsavcılıklarına bildirmekle görevli ve sorumludur.”

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Mal Bildirimleri

Mal bildiriminin konusu

Madde 8-3’üncü maddede sayılanların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki

çocuklarına ait bulunan;

a) Taşınmaz malları (ana ve yapı kooperatif hisseleri dahil),

b) Kendilerine aylık ödenenler, net aylık tutarının beş katından; aylık ödenmeyenler ise Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen net aylığın beş katından fazla değer ve tutarındaki;

1) Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,

2) Hisse senedi ve tahvilleri,

3) Altın ve mücevheratı,

4) Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinesi ve diğer ziraat makineleri, inşaat ve iş makineleri, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallar

5) Hakları,

6) Alacakları,

7) Borçları,

8) Gelirleri,

Mal bildirimine konu teşkil eder. (b) bendinde belirtilen mal, hak, alacak borç ve gelirlerin ayrı, ayrı toplam değerleri tek kalem halinde gösterilir.

Mallar, mal bildirimi tarihindeki değerleri esas alınmak suretiyle beyan olunur.

Genel İdare Hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık miktarı, aylıklara uygulanan katsayının belirlenmesine müteakip Maliye Bakanlığı’nca tespit ve ilan olunur.

Mal bildiriminin verilme zamanı

Madde 9 – Mal bildirimlerinin;

a) 3’üncü maddede sayılan görevlere atanmada, göreve giriş için gerekli olan belgelerle birlikte,

b) Bakanlar Kurulu Üyeleri için. atamayı izleyen bir ay içinde,

c) Seçimle gelinen görevlerde, secimin kesinleşme tarihini izleyen iki ay içinde,

d) Yönetim denetim kurulları ile komisyon üyeliklerine seçilen veya atananlar için, göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

e) Gazete sahibi gerçek kişiler ile gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeler için, faaliyete geçme tarihini; sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları için, bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

f) Özel kanunlarına göre mal bildiriminde bulunması gerekenler için, kanunlarında öngörülen süre içinde, verilmesi zorunludur.

(a) bendinde yazılı durumlarda mal bildirimi verilmedikçe atama işlemi yapılamaz.

Ek mal bildirimi

Madde 10- 3’üncü maddede sayılan görevlerde bulunanlar, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadır. 8’inci maddede gösterilen mahiyet ve miktardaki malın iktisadı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması, mal varlığında önemli değişiklik sayılır.

Mal bildiriminin yenilenmesi

Madde 11- 3 üncü maddede belirtilen görevlere devam edenler, tonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar bildirimlerini yenilemek zorundadırlar.

Mal bildirim formunun doldurulması

Madde 12 - İlgililer, ekli "Mal Bildirimi Formu"nu el yazısı ile okunaklı bir şekilde tek nüsha olarak doldurur ve tarih belirtilmek suretiyle imzalar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hediye ve Hibeler

Hediye ve hibe

Madde 13 – 3’üncü maddede belirtilen kamu görevlileri, Milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluştan, aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan her hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar.

Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

Hediye ve Hibe Eşyalarda Yapılacak İşlem

Madde 14 – 3’üncü maddede belirtilen kamu görevlileri ve bunların eşlerine, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi veya kuruluş tararından verilen hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı alan ilgilisi, bu eşya değerinin on aylık net asgari ücret toplamını aşan değerde olduğunu belirlemesi halinde; yurtiçinde aldıkları tarihten, yurtdışında yurda dönüşleri tarihinden itibaren on gün içinde bulunduktan il defterdarlığına (takdir komisyonu başkanlığına) değer takdiri için kurumları vasıtasıyla gönderir.

Hediye veya hibe niteliğindeki bu eşyanın (yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri hariç) gerçek değerinin takdiri ile net asgari ücretin on aylık toplamını aşıp aşmadığı 213 sayılı Vergi Usul Kanunun değişik 72’nci maddesine göre kurulan takdir komisyonunca en geç on gün içinde tespit olunarak ilgiliye ve bağlı bulunduğu kurumlarına verilir.

Bu eşyalar, kurumca sergilenmek veya başka bir şekilde muhafaza edilmek suretiyle değerlendirilir veya ilgilisi sebebiyle diğer bir kuruma tevdi edilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Mal bildirimlerinin gizliliği

Madde 15 - Mal bildirimleri, 6’ncı maddede belirtilen makam veya mercilerin ilgili birimlerinde, ilgililerin varsa sicil yoksa özel dosyalarında saklanır. Mal bildirimlerinin içeriği hakkında soruşturma ve kovuşturmaya yetkili merciler dışındakilere açıklama yapılmaz, bilgi verilemez.

Bilgi verme zorunluluğu

Madde 16 - Özel kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa dahi, ilgili kişiler ile kamu kuruluşları 3628 sayılı Kanunla soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kılınan kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır.

Süresinde mal bildiriminde bulunmama :

Madde 17 - Bu Yönetmelikle belirtilen süreler içinde mal bildiriminde bulunmayanlara bildirimin verileceği mercilerce yazılı olarak ihtarda bulunulur. Bu ihtar, ilgilisine Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ olunur.

İhtarın kendisine tebliğinden itibaren bir ay içinde bildirimde bulunmayanlar hakkında ge-rekli işlem yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Müfettiş ve muhakkikler de, soruşturma ile ilgili olarak verdikleri süre zarfında mal bildiriminde bulunmayan hakkında yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunurlar.

Mal bildirimlerinin karşılaştırılması :

Madde 18 - Yeni ve ek bildirimler, 6’ncı maddede belirtilen yetkili merciler tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır.

Yapılan karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulundukları veya haksız mal edindikleri, kaçırdıkları veya gizledikleri anlaşılanlar hakkında yetkili mercilerce Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulur.

Hukuki dayanak :

Madde 19 - Bu Yönetmelik 19.04.1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması. Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 22’nci maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

Yürürlük :

Madde 20 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme :

Madde 21 - Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Konu İle İlgili Mevzuat

A. Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

Kanun Numarası : 3628

Kabul Tarihi : 19.04.1990

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 04.05.1990 Sayı: 20508

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 - Bu Kanunun amacı, rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele cümlesinden olarak; bu Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edinmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimde bulunma halinde uygulanacak hükümleri, bu Kanunda belirlenen suçlarla bazı suçlardan dolayı kamu görevlileri ve suç ortakları hakkında takip ve muhakeme usulünü düzenlemektedir.

Mal bildiriminde bulunacaklar :

Madde 2 –

a) Her türlü seçimle iş başına gelen kamu görevlileri ve dışardan atanan Bakanlar Kurulu üyeleri, (Muhtarlar ve ihtiyar heyeti üyeleri hariç)

b) Noterler,

c) Türk Hava Kurumu’nun genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri ile genel merkez teşkilatında ve Türk Kuşu Genel Müdürlüğü’nde, Türkiye Kızılay Derneği’nin merkez kurullarında ve Genel Müdürlük teşkilâtında görev alanlar ve bunların şube başkanları,

d) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda. kamu iktisadi teşebbüsleri (iktisadî devlet teşekkülleri ve kamu iktisadî ku-ruluşları) ile bunlara bağlı müessese, bağlı ortaklık ve işletmelerde, özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan ve kamu hizmeti gören kurum ve kuruluşlar ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurları, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri,

e) (Mülga: 24.61995-KHK-557/21 md.)

f) Siyasi parti genel başkanları, vakıfların idare organlarında görev alanlar, kooperatiflerin ve birliklerinin başkanları, yönelim kurulu üyeleri ve genel müdürleri, yeminli mali müşavirler, kamu yararına sayılan dernek yönetici ve deneticileri,

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları,

Mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar.

Özel Kanunlarına göre mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar da bu Kanun hükümlerine tabidir.

Hediye

Madde 3 - Yukarıdaki maddede sayılan kamu görevlileri, milletlerarası protokol, mücamele veya nezaket kaideleri uyarınca veya diğer herhangi bir sebeple, yabancı devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, sair milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden, Türk uyruğunda olmayan herhangi bir özel veya tüzel kişi veya kuruluştan; aldıkları tarihteki değeri on aylık net asgari ücret toplamını aşan hediye veya hibe niteliğindeki eşyayı aldıkları tarihten itibaren bir ay içinde kendi kurumlarına teslim etmek zorundadırlar. Ancak, yabancı devlet adamları ve milletlerarası kuruluş temsilcileri tarafından verilen imzalı hatıra fotoğraflarının çerçeveleri bu madde hükümlerine dahil değildir.

Hediyelerin bedellerinin tespiti çıkarılacak yönetmeliğe göre Maliye ve Gümrük Bakanlığınca yapılır.

Haksız mal edinme

Madde 4 - Kanuna veya genel ahlaka uygun olarak sağlandığı ispat edilmeyen mallar veya ilgilinin sosyal yaşantısı bakımından geliriyle uygun olduğu kabul edilemeyecek harcamalar şeklinde ortaya çıkan artışlar, bu Kanun’un uygulanmasında haksız mal edinme sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Mal Bildirimleri

Bildirimlerin konusu

Madde 5 - Bu Kanun kapsamına giren görevlilerin kendilerine, eşlerine ve velayetleri al-tındaki çocuklarına ait bulunan taşınmaz malları ile görevliye yapılan aylık net ödemenin, ödeme yapılmayan görevlilerin ise, l’inci derecede Devlet Memurlarına yapılan aylık net ödemenin beş katından fazla tutarındaki her biri için ayrı olmak üzere, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları, borçları ve sebepleri mal bildiriminin konusunu teşkil eder.

Bildirim zamanı

Madde 6 - Mal Bildirimlerinin;

a) Bu Kanun kapsamındaki göreve atanmada, göreve giriş için gerekli belgelerle,

b) Bakanlar Kurulu Üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen bir ay içinde,

c) Seçimle gelinen görevlerde seçimin kesinleşmesi tarihini izleyen iki ay içinde,

d) Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içinde,

e) Yönetim ve denetim kurulu üyelikleri ile komisyon üyeliklerine seçim ve atamalarda göreve başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

f) Görevin sona ermesi halinde, ayrılma tarihini izleyen bir ay içinde,

g) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri faaliyete geçme tarihini, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bu işe veya görevlerine başlama tarihini izleyen bir ay içinde,

Verilmesi zorunludur.

(a) Bendinde yazılı bildirim verilmedikçe göreve atama yapılamaz.

Bildirimlerin Yenilenmesi

Madde 7- Bu Kanun kapsamındaki görevlere devam edenler, sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç şubat ayı sonuna kadar mal bildirimlerini yenilerler.Yeni bildirimler yetkili merci tarafından daha önceki bildirimler ile karşılaştırılır.

Bildirimlerin verileceği merciler

Madde 8 - Bildirimlerin verileceği merciler şunlardır:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Bakanlar Kurulu Üyeleri için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personel için özlük işleriyle ilgili sicil ve belge raporlarının bulunduğu makam veya merci,

c) Kurum, teşebbüs, teşekkül ve kuruluşların Genel Müdürleri, yönetim ve denetim kurulu için ilgili Bakanlık,

d) Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri için mahkemenin başkanı,

e) Noterler için Adalet Bakanlığı,

f) Diğer kurum ve kuruluşların memur ve hizmetlileri için atamaya yetkili makam veya merci,

g) Türk Hava Kurumu ile Türkiye Kızılay Demeği’nde görev alanlar için kurum ve dernek genel başkanlığı,

h) (Mülga: 24.6.1995-KHK-557/21 md.)

i) Görevlerinden ayrılanlar için bu görevlerinde iken bildirimlerini vermeleri gereken makam veya mercii,

j) Siyasî parti genel başkanları için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,

k) Kooperatifler ve birliklerin başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürleri için kooperatiflerin ve birliklerin denetimlerinin yapıldığı kuruluşlar.

l) Yeminli malî müşavirler için Maliye ve Gümrük Bakanlığı,

m) Türk Hava Kurumu’nun, Türkiye Kızılay Derneği’nin ve Kamu yararına sayılan derneklerin genel yönetim ve merkez denetleme kurulu üyeleri için İçişleri Bakanlığı, bunların şube başkanları için bulunduklar İl Valilikleri,

n) İl Genel Meclisi Üyeleri için Valiler, Belediye Meclis Üyeleri için Belediye Başkanları, Belediye Başkanları için İçişleri Bakanlığı,

o) Mal bildirimi verecek son merciler için kendi kuruluşlarının özlük işleri ile ilgili makam veya mercii,

p) Gazete sahibi gerçek kişiler ile, gazete sahibi şirketlerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri, sorumlu müdürleri, başyazarları ve fıkra yazarları bulundukları yerin en büyük mülkî amirliği

r) Vakıfların idare organlarında görev alanlar için Vakıflar Genel Müdürlüğü,

Görevleri sebebiyle birden fazla mal bildiriminde bulunması gerekenler asli görevlerinden dolayı bir tek mal bildiriminde bulunurlar.

Bildirimlerin gizliliği :

Madde 9 - Mal bildirimleri, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bildirimde bulunanın özel dosyasında saklanır. Bildirimlerin içeriği hakkında 20’ nci madde hükmü dışında hiçbir şekilde açıklama yapılamaz ve bilgi verilemez. Ayrıca mal bildirimlerindeki bilgiler ve kayıtlar esas alınarak içeriği hakkında yayında bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Ceza Hükümleri

Madde 10 – 6’ncı maddede belirtilen sürelerde mal bildiriminde bulunmayana bildirimlerin verileceği mercilerce ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayana üç aya kadar hapis cezası verilir.

Soruşturma ile ilgili olarak verilen süre zarfında mal bildiriminde bulunmayana üç aydan bir 1 yıla kadar hapis cezası verilir.

Gerçeğe aykırı açıklama

Madde 11 - Mal bildiriminin muhtevası hakkında 9’uncu maddeye aykırı davranan üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Bu fiilin basın yoluyla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Gerçeğe aykırı bildirimde bulunma

Madde 12 - Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde gerçeğe aykırı bildirimde bulunana altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme

Madde 13 - Kanunen daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde haksız mal edinene üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş milyon liradan on milyon liraya kadar ağır para cezası verilir.

Haksız edinilen malı kaçıran veya gizleyene de aynı ceza verilir.

Zoralım

Madde 14 - Haksız edinilmiş olan malların zoralımına hüküm olunur. Bu malların elde edilememesi veya bir malın tümünün haksız mal edinme konusu teşkil etmemesi sebepleri ile zoralımına mümkün olmadığı hallerde haksız edinilen değere eşit bedelinin hazineye ödenmesine karar verilir. Bu bedel Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre tahsil olunur.

Kamu hizmetlerinden yasaklanma

Madde 15 - Bu Kanunun 11 ve 12’nci maddeler hükümleri ile cezalandırılanlara ceza süresi kadar; 13’üncü madde hükmüne göre cezalandırılanlara müebbeten kamu hizmetlerinden saklanma cezası hükmolunur.

Tecil, paraya çevirme ve ön ödeme yasağı

Madde 16 - Bu bölümde yazılı olan cezalar 10’uncu maddenin birinci fıkrası hariç tecil edilemez, şahsî hürriyeti bağlayıcı olanlar para veya tedbire çevrilemez, failleri hakkında Türk Ceza Kanununun 119’uncu maddesi hükümleri uygulanamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BU Kanunda Yazılı Suçlar ile Bazı Suçlardan Dolayı Soruşturma Usulü

Soruşturma :

Madde 17 - Bu Kanunda yazılı suçlarla, irtikâp, rüşvet, ihtilas ve zimmete para geçirme, görev sırasında veya görevinden dolayı kaçakçılık, resmî ihale, alım ve satımlara fesat karıştırma Devlet sırlarının açıklanması veya açıklanmasına sebebiyet verme suçlarından veya bu suçlara iştirak etmekten tanık olanlar hakkında Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz.

Yukarıdaki fıkra hükmü müsteşarlar valiler ve kaymakamlar hakkında uygulanamaz.

Görevleri veya sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usulüne tâbi olan sanıklarla ilgili kanun hükümleri saklıdır.

Suçun İhbarı

Madde 18 – Yukarıdaki maddede yazılı suçlara ilişkin ihbarlar doğrudan Cumhuriyet

Başsavcılıklarına yapılır, ihbar üzerine derhal bir ihbar tutanağı düzenlenir ve bir örneği muhbire verilir. Acele ve gecikmesinde sakınca umulan hallerde tutanak düzenlenmesi sonraya bırakılabilir.

Muhbirlerin kimlikleri, rızaları olmadıkça açıklanmaz, ihbar asılsız çıktığından aleyhine takibat yapılanın istemi üzerine muhbirin kimliği açıklanır.

Bu suçlamalardan dolayı müfettiş ve muhakkikler de soruşturma neticesinde delil veya emare elde ettikleri takdirde, işi yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi ederler. Cumhuriyet Başsavcılığı müfettiş ve muhakkikler tarafından kendisine tevdiine lüzum görülmediği halde dahi evrakın taalluk ettiği iş hakkında soruşturma yapmak üzere gerekçe gös-tererek evrakı ait olduğu merciden isteyebilir.

17’inci maddede yazılı suçlardan dolayı delil veya emare elde eden müfettiş veya mu-hakkikler durumu yetkili ve görevli Cumhuriyet Başsavcılığına ihbar ve evrakı tevdi etmedikleri takdirde bunlar hakkında da yapılacak takibattan dolayı Memurun Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümleri uygulanmaz. .

İhbar konusu müspet suç hakkında dava açılıncaya kadar bilgi vermek ve yayın yapmak yasaktır.

Soruşturma usulü

Madde 19- Cumhuriyet Savcısı 17’nci maddede yazılı suçların işlendiğini öğrendiğinde sanıklar hakkında doğrudan doğruya ve bizzat soruşturmaya başlamakla beraber durumu atamaya yetkili amirine veya 8’inci maddede sayılan mercilere bildirir.

Cumhuriyet Savcısı soruşturmaya başladığında ihbarı doğrulayan emareler bulduğu takdirde sanıktan haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edildiği takdirde sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını ister. Bu istemin sanığa ve diğer ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde Cumhuriyet Savcısına mal bildiriminin verilmesi zorunludur. Soruşturmanın müfettiş veya muhakkik tarafından yapılması halinde müfettiş veya muhakkik de sanıktan ve yukarıda sayılan ilgililerden mal bildirimi isteminde bulunurlar. Bu istemin sanık ve ilgililere ulaştığı tarihten itibaren yedi gün içinde müfettiş veya muhakkike mal bildiriminin verilmesi keza zorunludur.

Cumhuriyet savcısı, kamu davası açılmadan önce haksız edinildiği yolunda delil veya emare elde edilen para veya mal ile ilgili tedbirin alınmasını görevli mahkemeden veya para veya malın bulunduğu yer hukuk mahkemesinden isteyebilir.

Bilgi verme zorunluluğu

Madde 20 - Özel Kanunlarında aksine bir hüküm mevcut olsa bile ilgili kişiler özel veya kamu kuruluşları bu Kanuna göre soruşturma ve kovuşturmaya yetkili kişi ve mercilerce istenen bilgileri eksiksiz vermek zorundadır. Aksine davranan kişiler hakkında üç aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

Asker kişilerin soruşturması :

Madde 21 - Bu Kanunda yazılı suçların asker kişiler tarafından işlenmesi halinde so-ruşturmaları askeri savcılar tarafından bu Kanun hükümlerine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Yönetmelik

Madde 22 - Mal bildiriminin şekli, düzenleniş biçimi, sayısı, neleri kapsayacağı ve merciine nasıl ulaştırılacağı hususları ile Kanunun uygulanması bakımından gerekli görülecek diğer konular Kanunun yayımını izleyen altı ay içinde Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir ve bu yönetmelik Resmi Gazetede yayımlanır.

Kaldırılan hükümler

Madde 23- 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kamu Görevlileri ile ilgili Mal Bildirim Kanunu ile bu Kanunun yürürlükten kaldırdığı Kanunlar ve 15.05.1930 tarih ve 1609 sayılı Bazı Cürümlerden Dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir ay içinde 2’nci maddede sayılanlar mal bildiriminde bulunurlar.

Mal bildiriminde bulunmayan veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında üçüncü bölümdeki ceza hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 2 - Bu Kanunun 2’nci maddesinde sayılanlardan 22’nci maddeye müsteniden çıkartılacak yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar 9 Ağustos 1983 tarih ve 2871 sayılı Kanuna göre hazırlanan beyannamenin alınmasına devam olunur.

Geçici Madde 3 - Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanunla kapsama yeni alınan suçlardan dolayı, Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat Hükümlerine gön kesinleşmiş lüzumu muhakeme veya meni muhakeme kararları hariç, yapılan tahkikat evrakı ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına gereği için tevdi olunur.

Yürürlük

Madde 24 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

Sayı : B.100.PER.0730023 5449 17.01.2005

Konu : Mal Bildirimi

...............................VALİLİĞİNE

( Sağlık Müdürlüğü )

(GENELGE)

2OO5/04

Bilindiği üzere; 04.05.1990 tarih ve 20508 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, 3628 sayılı "Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu" gereğince, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurların kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bulunan; taşınmaz mallar, para, hisse senetleri ve tahviller ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleriyle bunların kaynakları ve borçları hakkında, mal bildirimi verilmesi zorunludur.

Bu itibarla ; Mal bildirimi ile ilgili iş ve işlemlerde aşağıda belirtilen hususlar ilgililerce titizlikle uygulanacaktır.

A-1-İlk defa bir göreve atananların, göreve atanmada gerekli belgelerle birlikte, Mal Bildirimi vermedikçe göreve atama yapılmaması,( Bu hüküm kesindir.)

2-Halen görevde bulunanların sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar, mal varlıklarında önemli bir değişiklik olması halinde bir ay içinde, görev değişikliği veya görevin sona ermesi halinde ise bir ay içinde mal bildirimlerini yenilemeleri,

3-Hangi yasaya tabi olursa olsun “Devlet memuru”, “diğer kamu görevlileri” ve “sözleşmeli personel”in mal beyanında bulunmaları

4-Kamu görevlisi kapsamında bulunan eşlerin her ikisinin de ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmaları,

Gerekmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı, atama ve yükselmeler ile her türlü özlük hakları Bakanlığımıza ait personelden aşağıda sayılan hususlar dikkate alınarak, alınacak mal bildirimleri belirtilen zamanlarda Bakanlığa gönderilecek, 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'na göre Vilayet Memuru sayılan personelin özlük dosyalarında muhafaza edilecek ve merkezde ise, Personel Genel Müdürlüğüne intikali sağlanacaktır.

B-Mal bildirim formlarının doldurulması, alınması ve gönderilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar;

1-Mal bildirim formları doldurulurken 31.12.1999 tarih ve 23923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan ve ekte örneği bulunan çift sayfa formlar kullanılacak önceki tek sayfa form kullanılmayacaktır.

2-Formlarda personelin sicil numaraları ve görevleri belirtilecektir.

3-Formun 1’inci Bölümünde bulunan kimlik bilgileri kısmına personel kendi bilgilerini varsa

eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin bilgilerini eksiksiz olarak girecektir.(Bilhassa doğum tarihi gg/aa/yyyy formatında olmalıdır.)

4-Mal bildirim formlarının asıl suretleri gönderilecek kesinlikle fotokopi gönderilmeyecektir.

5-Bildirim tarihi muhakkak belirtilerek beyan imza altına alınacaktır.

6-Mal bildirim formları personelin adı, soyadı, ünvanı ve bildirim tarihinin bulunduğu kapalı bir zarf içerisinde Bakanlığımıza intikal ettirilecektir.

C- Atama ve yükselmeleri ile her türlü özlük hakları Bakanlığımıza ait personelden,

1- Sağlık Müdürlüğündeki şahsi dosyalarında sehven kaldığı tespit edilen mal bildirim formlarının bir tutanakla tespiti yapıldıktan sonra, 2005 Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığımıza gönderilecektir

2- 2005 yılı Şubat ayı sonuna kadar vermeleri gereken genel beyanları için gerekli uyarılar yapılacaktır.

D- Başbakanlığın 13.07.2000 tarih ve 2000/16 sayılı genelgesi ile;

1- Kamu görevlilerince 2005 Şubat ayının sonuna kadar verilmesi gereken mal bildirimlerinde yer alan bilgilerin, mal bildiriminde bulunulması hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi uyarınca, Başbakanlıkça belirlenmiş esaslar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bilgisayarlarında mevcut bilgilerle bilgisayar ortamında karşılaştırılması gerektiği,

2- Anılan Yönetmeliğin değişik 7’nci maddesi gereğince, Müsteşarların kurumlarındaki her düzeydeki personelin mal bildirimlerine ilişkin olarak, Yönetmeliğin 18’inci maddesi uyarınca yapılacak inceleme ve karşılaştırmaların yapılmasını sağlamakla görevli ve sorumlu tutulduğu, kamu kurumları bilgisayarlarındaki bilgilerin derleme çalışmaları tamamlanıncaya kadar, ilk aşamada mal bildirimlerinde yer alan bilgilerden taşıt ve tapu kayıtlarına ilişkin bilgilerin Emniyet Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bilgisayarlarındaki taşıt ve tapu bilgileri ile karşılaştırılmasının yapılması gerektiği,

3- Bu nedenle; yapılacak çalışmalar için öncelikle Sağlık Müdürlüğü bünyesinde en az üç kamu görevlisinden oluşan bir komisyon kurulması ve kurulan komisyonun işlevsel hale getirilmesinin sağlanması gerektiği, kurulan komisyonun 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu'na göre Vilayet memuru sayılan personelin özlük dosyalarında muhafaza edilen mal bildirim formlarını bilgisayar ortamına girilecek hale getirmeleri, bilgisayara girilen mal bildirim formlarının gerekli görüldüğü hallerde komisyonca karşılaştırmasının yapılmasının gerektiği,

4- Karşılaştırma sonucunda bilgisayar ortamında belirlenecek "beyan-bilgi farklılıkları ayrıca bir liste haline getirilerek ilgili komisyonlarca imzalanması, tutanak ve varsa listenin bir yazı ekinde komisyon tarafından Müsteşara teslim edileceği ve Müsteşarlar, varsa bu farklılıkların ilgili birimlerince incelenmesini sağlayacağı, bildiriminde fark görülen ilgili kamu görevlisinden de açıklama istenilerek yapılacak inceleme sonucuna göre durumun gerektiğinde Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilmesi gerektiği;

Bildirilmektedir.

Bu bağlamda; İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde önceki genelgelerimizle kurulması istenilen komisyonun işlevselliğinin sağlanması, bilgisayara girilen ve özlük dosyalarında muhafaza edilen ve Valilik Memuru sayılan personelin, Mal Bildirim Formlarının gerekli görülmesi halinde komisyonca karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir.

Bilginizi ve konunun tüm personele imza karşılığında tebliği ile, ilgili Kanun ve Yönetmelik Hükümlerine göre her personelin mal bildiriminde bulunmalarının sağlanması, bugüne kadar yürütülen çalışmaların Bakanlığımıza bildirilmesi ve genelgede belirtilen hususların hassasiyetle takibi ile gereğini önemle rica ederim.

Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR

Bakan a.

Müsteşar

EKLER :

Ek – 1 Mal Bildirim Formu

DAĞITIM:

A Planı

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam40
Toplam Ziyaret438985
Hava Durumu
Saat